ယသံးကွံာ် ယခိၣ်ဒီး သါသဖှိထီၣ် ဖဲယကွၢ် ယကွဲၤဒီနၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ ဒုးသွံးကွံာ်ယမဲာ်တူၢ်ခိၣ်လီၤ. ယတံၤသကိးတဂၤဒီးယၤ ပဂ့ၢ်လိာ်ဘီလိာ်ပသး နးနးကလဲာ် လၢတၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပဖိပလံၤ, ဒီးယသ့ၣ်ညါလၢ, တၢ်အံၤ လိၣ်ဘၣ်ဝဲ ဒ်သိးယကဆဲးကျိး ဒီးဃ့ကညးအီၤန့ၣ်လီၤ. ယတအဲၣ်ဒိးမၤတၢ်အံၤ မ့ၢ်လၢ ပတၢ်ထံၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်တုၤ ခဲအံၤတစုဒံးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ယသ့ၣ်ညါ လၢယတအိၣ်ဒီး တၢ်သးကညီၤ ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဖဲပကတိၤသကိးတၢ် လၢခံကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤ.

ယကိးဆိအီၤ လၢကွဲၤဒီနၢ် ဒီး, ယသးဒ့ဒီလၢ “မ့ၢ်အဝဲကပျၢ်ယၤ ကစီဒီဧါ.” “မ့ၢ်အဝဲကအဲၣ်ဒီး ရ့ဒီးယၤဆူညါဒံးဧါ”န့ၣ်လီၤ. ဖဲအကတီၢ်အံၤ, တၢ်သးဝံၣ်အယုၢ်ဖိ ဟဲပၢၢ်ထီၣ်လၢ ယသးပူၤ ဒီးဆှၢကဒါက့ၤယၤဆူ တၢ်အကတီၢ် ဖဲယအၢၣ်လီၤ ယတၢ်ဒဲးဘး ဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤ မ့ၢ်လၢ ယသ့ၣ်ညါ ကစၢ်ယွၤပျၢ်ကွံာ်ယၤဒီး မၤပူၤဖျဲးယၤ လၢတၢ်ဒဲးဘးအဃိန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ပှၤဂုၤပှၤဂၤ တဲဆၢ မၤဆၢက့ၤပှၤ ဒ်လဲၣ်အံၤ ပပၢၤဃာ်အီၤ တသ့ဝဲ, ဖဲပဂုာ်ကျဲးစၢး မၤလိၤမၤဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ် လၢအဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲန့ၣ်လီၤ. လၢပဝဲတခီ, လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးပူၤ ဖဲပဃ့ပျၢ်ပသး, ဒီးဆီတလဲကွံာ်တၢ်တမံၤမံၤ လၢပကဘၣ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤဒီး, ခဲအံၤ ပပျဲကစၢ်ယွၤ လၢကယါဘျါကွံာ် မ့တမ့ၢ် ကမၤဂ့ၤထီၣ် ပတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲသ့လီၤ. ဖဲလၢပမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါ လၢအဘၣ်ထွဲဒီး “တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ ပှၤကူပှၤကညီ”တဖၣ် မ့ၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဒံးဒၣ်လဲာ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢ အအိၣ်လၢကစၢ်အပူၤအံၤ, ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်သ့ဝဲလီၤ. ကစၢ်ယွၤအစုတဖၣ် သလၣ်ထီၣ်ဒီး အဝဲအိၣ်ခိးပှၤ ဒ်သိးကဒုးနဲၣ်ပှၤလၢ အဝဲအဘျုးအဖှိၣ်ဒီး တၢ်သးကညီၤ လၢပလိၣ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. “ပမ့ၢ်တဲာ်လီၤကျဲၤလီၤ ပတၢ်ဒဲးဘးဒီး အဝဲဒၣ်အကလုၢ်တီ ဒီးတီဝဲလိၤဝဲ ဒ်သိးအကပျၢ်ကွံာ် ပတၢ်ဒဲးဘး ဒီးသ့စီကွံာ်ပှၤလၢ ကယဲၢ်တၢ်အၢတၢ်သီခဲလၢာ်လီၤ ”(၁ယိၤ ၁:၉).