ဖိသၣ်လံၣ်ယိၣ်(Leo)လၢ အအိၣ်ဒံးဒၣ် လွံၢ်လါဖိတဂၤန့ၣ် တထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲ အမိၢ်အပၢ်အမဲာ်သၣ် နီတစုဘၣ်. လၢအတညီနုာ်မၤအသးတမံၤ အိၣ်ကဲထီၣ်အသး ဖဲအဝဲအိၣ်ဖျဲၣ်အဆၢကတီၢ် အဃိ အမဲာ်ချံအတၢ်ထံၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဝဲဒၣ်တၢ် အကဒုကယီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢလံၣ်ယိၣ်အဂီၢ် လီၤဂာ်ဒ်သိး ဘၣ်အိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်လၢ ဘှ့ၣ်ပစီၤတဖၣ်လီၤဝဲ တီၣ်တီၣ်အလီၢ်အသိး တထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဆှံဆှံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢခံ မဲာ်ချံကသံၣ် သရၣ်တဖၣ် ဒုးသိးထီၣ်အီၤ မဲာ်ထံကလၤမဲာ်ဒိး လီၤဆီတဘ့ၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လံၣ်ယိၣ်အပၢ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဂီၤမူ(Video)တခါ လၢအမိၢ်ဒုးသိးထီၣ် လံၣ်ယိၣ်လၢ မဲာ်ထံကလၤမဲာ်ဒိးဖိလၢ အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤ. ပခိးကွၢ်ဘၣ်လံၣ်ယိၣ်ဖိကွၢ်စူၢ်ကွၢ်ထီၣ် တၢ်လၢအမဲာ်ချံ, ကယီကယီဖိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲထံၣ်ဘၣ်အမိၢ်နီၢ်နီၢ် အဆိကတၢၢ် တဘျီဃီန့ၣ်ဒီး အမဲာ်သၣ်ဖိန့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်နံၤကမှံန့ၣ်လီၤ. အဆၢကတီၢ်ဖိလၢ လံၣ်ယိၣ်ထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဖျါဆှံဆှံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် လၢပကဆၢတဲာ် အလုၢ်အပှ့ၤတသ့ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤယိၤဟၣ် ကွဲးပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် စံးကတိၤသကိးတၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၁၄:၈ အပူၤ စီၤဖံးလံးပူၤ စံးဘၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ “ဒုးနဲၣ်ပှၤလၢ ပၢ်…”န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဆိးသကိးလိာ်သးဒီး အကစၢ် ကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲးဘၣ်ဆၣ် ပှၤအိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အမဲာ်ညါတဂၤ မ့ၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် တသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၀ အပူၤ အဝဲးစံးဆၢက့ၤလၢ “မ့ၢ်နတနာ်ဘၣ်လၢ ယအိၣ်လၢ ပၢ်အပူၤ, ဒီးပၢ်အိၣ်လၢယပူၤဘၣ်ဧါ”န့ၣ်လီၤ. အဆိ လၢထး အဆၢဖိ ၆ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးတ့ၢ်လံလၢ “ယဲဒၣ်အံၤ ယမ့ၢ်ကျဲ, ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, ဒီးတၢ်မူလီၤ”န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ ဘၣ်ထွဲဒီး “ယမ့ၢ်” နွံဘျီအကျါ ဃုဘျီတဘျီ အဲးထီၣ်ဝဲလၢ အထးခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ်ပှၤလၢ ပကွၢ်ခီဖျိအီၤလၢ “ယမ့ၢ်” ဒ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ် ဒ်သိးပကထံၣ်ဘၣ်အီၤလၢ အဝဲမ့ၢ် ကစၢ်ယွၤနီၢ်နီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပဝဲပလီၤဂာ်မးဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်, ပဂုာ်ကျဲးစၢးသပှၢ်ပှၢ်အဃိဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ထံၣ်လၢအတဆှံ, အတဆှဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကကွၢ်စူၢ်ကွၢ်ဃီၤတၢ်ဆူ တၢ်လၢကစၢ်ယွၤမၤတ့ၢ်တၢ်တဖၣ် ဒီးမၤဝဲသ့တဖၣ် လၢပဂီၢ်, အလီၢ်န့ၣ် ပလီၤတူၢ်လီၤကၣ်ဒီး မ့ၢ်ပတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ် တထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢလံၣ်ယိၣ်ဖိသိးထီၣ်ဝဲ မဲာ်ဒိးမဲာ်ထံကလၤလီဆီန့ၣ်ဒီး အဝဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲ အမိၢ်အပၢ်ဆှံဆှံဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဝဲစ့ၢ်ကီး, အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်သိးထီၣ် ကစၢ်ယွၤ မဲာ်ဒိးမဲာ်ထံကလၤ ဒ်သိးပတၢ်ထံၣ်ကဖျါဆှဲဝဲဒၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး မ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.