တၢ်စံးကတိၤတၢ်ကသွံဒံဖိ တၢ်အဒူၣ် (whispering wall) လၢကီၢ်အမဲကရၤ, ဝ့ၢ် နယူယီး ဂရဲ စံၣ်ထရၢၢ် (Grand Central) လ့ၣ်မ့ၢ်အူသန့အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကလုၢ် အိၣ်အ့းစံး (oasis)ဖိတခါ ဖဲလၢတၢ်လီၢ်ကဝီၤ လၢအသီၣ်သတြူး, ဒီးတၢ်ကလုၢ်သီၣ်သဘံၣ်ဘုၣ် အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လီၤဆီအံၤ ပျဲပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်လၢ ကစံးကတိၤလိာ်သး တၢ်ကစီၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ် လၢတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သး သၢဆံခီၣ်ယီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတဂၤဂၤ ဆၢထၢၣ် ဒီးစံးကတိၤလီၤတၢ်ကသွံဒံဖိဆူ လၢၢ်ကိၤလိၣ်ဝါဃးအကျဲ တၢ်အဒူၣ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ကလုၢ်န့ၣ် လဲၤတုၤဆူ ပှၤအိၣ်ခိးကနၣ်တၢ် လၢတၢ်ဒူၣ်အဂၤတကပၤန့ၣ်လီၤ.

ယိၤဘး ၁:၁၃-၁၉, ၂:၇ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤယိၤဘးနၢ်ဟူ တၢ်ကစီၣ်ကသွံဒံဖိတမံၤ ဖဲအသးသမူအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သီၣ်တၢ်သဲဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး ဖဲလၢအလီၤမၢ်ကွံာ်တၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. အတံၤသကိးတဖၣ် စံးကတိၤအတၢ်ထံၣ်တဖၣ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ, စီၤယိၤဘးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် လီၤတလ့ၣ်, လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဆူ တၢ်အကတၢၢ်တအိၣ်, ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဟဲနုာ်လီၤဆူ အတၢ်အိၣ်သးအပူၤ လၢကျဲကိးကပၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤအပူၤ, န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢအလီၤဘီလီၤမုၢ်န့ၣ် စံးကတိၤပာ်ဖျါ ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤအဂ့ၢ် လၢတၢ်ကလုၢ်ကသွံဒံဖိ ဆူစီၤယိၤဘးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယိၤဘး ၂၆:၇-၁၁ ပာ်ဖျါဝဲ မူကပိာ်အတၢ်ဃံတၢ်လၤ, ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ဘျးထီလၢမူဒီဖျီ အတၢ်ခူသူၣ်, ဒီးမူခိၣ်အခီၣ်ထံး လၢအအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤတဖၣ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ် စီၤယိၤဘးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤအစုပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၄ ပာ်ဖျါဝဲ ပီၣ်လဲၣ်လပီထံသဘှဲပုာ်ထီၣ် ဒီးကလံၤမုၢ်သီၣ်သဲတဖၣ်ဒၣ်လဲာ်, ထိၣ်ဂဲၤစီၤယိၤဘး ဒ်သိးကစံးကတိၤအၢၣ်လီၤ “အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်အကျဲတနီၤ ဒီးထဲအတၢ်ကတိၤကသွံဒံ လၢပှၤနၢ်ဟူဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ပနီၣ်အက့အခီတနီ လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤ ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တၢ်အကျါန့ၣ်ဒီး, ကစၢ်ယွၤအစိကမီၤန့ၣ် အိၣ်တလၢကွံာ် ပတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်သ့ တၢ်တဖၣ်လီၤန့ၣ် ဖျါဆှဲလံန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤအကတီၢ်, တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ကဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မုၢ်လၢ် န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ မၤတၢ်သ့လၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးအပူၤ, ဃုာ်ဒီးတၢ်လၢအမၤဝဲ လၢစီၤယိၤဘး ဒ်ယွၤမၤမုာ်ထီၣ် စီၤယိၤဘး ဖဲလၢအတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.