တၢ်တဲသကိး အတၢ်သီၣ်တၢ်သဲ လၢဒၢးအပူၤ ဘှ့ၣ်လီၤကွံာ်ဝဲ ဖဲတၢ်ဖးလံာ်အကရူၢ်ခိၣ် စံးကတိၤ တဲကျၢၢ်တံၢ် လံာ်တၢ်တဲဖးထီ ဒ်သိးကရူၢ်ဖိတဖၣ် ကစံးကတိၤသကိးအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသကိး ယိၣ်အါ(Joan) ဒိကနၣ်ဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဆၣ် အဝဲတသ့ၣ်ညါ လံာ်အံၤတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်ဘၣ်. လၢခံကတၢၢ်, အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အဝဲဖးဘၣ်လံာ်တဘ့ၣ်လၢအမံၤ ဒ်သိးသိးလိာ်သးဒီး တၢ်တဲမုာ်နၢ်လၢ ပှၤအဂၤတဖၣ်ဘၣ်ဖးအီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဖး လံာ်လၢ “အကမၣ်” အံၤမုာ်သနာ်က့, ဖဲအတံၤသကိးတဖၣ် တဲသကိး လံာ်လၢ “အဘၣ်” တဘ့ၣ် အဂ့ၢ်အခါ အဝဲနုာ်လီၤတဲသကိးတၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်တသ့ဘၣ်.

စီၤပီလူးတအဲၣ်ဒိးလၢ ပှၤကရံၣ်သူးဖိတဖၣ်လၢ အစူၢ်နာ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် ကလဲၤနုာ်ဘၣ် လၢ ယ့ၣ်ရှူးလၢ “အကမၣ်” န့ၣ်လီၤ. ၂ ကရံၣ်သူး ၁၁:၃–၄ အပူၤ, အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ သရၣ်ကဘျံးကဘျၣ်တဖၣ် ဂိာ်နုာ်လီၤအသးဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ “ယ့ၣ်ရှူး” လီၤလီၤဆီဆီတဂၤ, ဒီးအဝဲသ့ၣ် နာ်ဘံၣ်မဲာ် တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ် သရၣ်ကဘျံးကဘျၣ်တဖၣ်အံၤ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကမၣ်လၢ အတလီၤပလိာ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲကွဲးလံာ်အဆိကတၢၢ်တဘ့ၣ် ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအခါ, အဝဲပဲာ်ထံနီၤဖး တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်ဃး ယ့ၣ်ရှူးလၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးတဂၤအံၤမ့ၢ်ဝဲ အုၣ်ခီၣ်ကစၢ်, ပှၤလၢ “ဒိးသံအသးလၢပတၢ်ဒဲးဘးအဃိ . . . ဒီးလၢသၢနံၤတနံၤန့ၣ် ဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤ . . . ဒီးလၢခံက့ၤ အဘျဲၣ်အဘီၣ်တဆံခံဂၤ [ထံၣ်ဘၣ်အီၤ],” ဒီးလၢခံကတၢၢ် စီၤပီလူးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ထံၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ(၁ ကရံၣ်သူး ၁၅:၃–၈). မးသဲ ၁:၂၀–၂၃ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် ယ့ၣ်ရှူးတဂၤအံၤ ဟဲလီၤဆူဟီၣ်ခိၣ် ခီဖျိ မုၣ်ကနီၤစီဆှံ နီၢ်မၤရံ ဒီးတၢ်ယုၢ်န့ၢ်အမံၤလၢ ဧံးမၤနူၤအ့လး (ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ) ဒ်သိးကမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤ အနီၢ်ကစၢ် ဒ်အမ့ၢ်ယွၤအန့ဆၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်တၢ်အံၤလီၤဂာ်ဒီး ယ့ၣ်ရှူးလၢနသ့ၣ်ညါအီၤတဂၤဧါ. တၢ်နၢ်ပၢၢ် ဒီးတၢ်တူၢ်လိာ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ကွဲးပာ်အသးလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ ဘၣ်ဃးဒီးအီၤန့ၣ် မၤလီၤတံၢ် ပတၢ်အိၣ်ဆိးလၢနီၢ်သးအတၢ်လဲၤကျဲအလိၤ လၢအဆှၢပှၤဆူမူခိၣ်ဘီမုၢ်န့ၣ်လီၤ.