ဖဲတၢ်ပာ်သိလ့ၣ်လီၢ် တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤတခါအပူၤ, ယထံၣ်ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်ပူတၢ်ဂီၤဖိ အိၣ်လၢစးခိတလါ လီၢ်လံၤဖီဃးတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟံးန့ၢ် ဖိသၣ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၤန့ၣ် ယပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ဖိသၣ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၤဖိန့ၣ် ဘၣ်တၢ်စိးပျၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီအံၤ တဘၣ်တၢ်ဘိၣ်ဘံဃာ်လၢ ယၣ်ဒီး တဘံၣ်ဃးဝဲအမဲာ်ချံဘၣ်. တမ့ၢ်ဖိသၣ်အဂီၢ်ဒိဖိလၢအမံ ဒီးဘၣ်တၢ်ဘိၣ်ဘံဃာ်လၢသတိၢ်ဒၢဖိအပူၤဒီး အသးနါပှၢ်လၢအသလၣ်ထီၣ်သး, အစုလၢအိးထီၣ်သး, အစုမုၢ်ဘိဖိတဖၣ်လၢ အစူၣ်ထီၣ်သးလီၤ. ဖျါဒ်အစံးဝဲ “ယအိၣ်လၢအံၤ”န့ၣ်လီၤ.

က့ၢ်ဂီၤဒိအံၤ ပာ်ဖျါခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အတၢ်လီၤလး – လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤဆှၢအဖိခွါဆူဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအနီၢ်ခိအသိးန့ၣ်လီၤ. ဖဲဖိသၣ်ယ့ၣ်ရှူးဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ် အစုဖိတဖၣ် ကလိာ်ကွဲဒီးတၢ်လိာ်ကွဲဖိ, လၢခံကဖီၣ်ဃာ် လံာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ တၢ်န့ၣ်ဝံၤ အစုန့ၣ် ကထီၣ်ဘှီဟံၣ်ဃီအတၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ် တချုးလၢအတၢ်မၤဖးဒိၣ်စးထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အခီၣ်တဖၣ်, ဘၣ်တဘျီန့ၣ် ဘီၣ်ဖျၢၣ်သလၢၣ်ဒီး အိၣ်လၢအိၣ်ၦဲၤ ဖဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ကတီၢ်, ဒိၣ်ထီၣ်ဒီး စိာ်အီၤဆူတၢ်လီၢ်တတီၤဘၣ်တတီၤ ဒ်သိးကသိၣ်လိတၢ်ဒီး ကယါဘျါတၢ်လီၤ. လၢအတၢ်အိၣ်မူလၢခံကတၢၢ်န့ၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအက့ၢ်အဂီၤ လၢအမ့ၢ် အခီၣ်ဒီးအစုတဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဆဲးဖျိလၢထး ဒ်သိး အနီၢ်ကစၢ် ကအိၣ်ကျၢၤလၢထူၣ်လိၤလီၤ.

ရိမ့ၤ ၈:၃ စံးဝဲလၢ, “လၢနီၢ်ခိန့ၣ်အပူၤ ကစၢ်ယွၤတဲဖျါထီၣ်တၢ်ဒဲးဘး အတၢ်ပၢ ကတၢၢ်လံဝဲအဂ့ၢ်, ခီဖျိဟ့ၣ်လီၤအဖိခွါ ဒ်ပတၢ်ဒဲးဘးအတၢ်လုၢ်အသိးလီၤ”. ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်လုၢ်ထီၣ်သး ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတူၢ်သံသးလၢ ပတၢ်ကမၣ်ခဲလၢာ်အဃိ ဒီးပမ့ၢ်ဟ့ၣ်အးလီၤပသး ပတၢ်အိၣ်မူဆူအီၤန့ၣ် ပကထံၣ်န့ၢ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲး လၢတၢ်ဒဲးဘးအတၢ်စၢဃာ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ယွၤအဖိခွါအံၤ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢပဂီၢ် ဒ်ဖိသၣ်ဆံးလၢဝးယဲၤယီၤ ဆူန့ၣ်ဆူအံၤ, လၢအလီၤသးတကံနီၢ်နီၢ်တဂၤအသိးန့ၣ်အဃိ ကျဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲတဘိ လၢပကအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးက့ၤဒီးယွၤ ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤဘၣ်ဃး တၢ်မူအထူအယိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.