ထံကီၢ်အါဘ့ၣ် တၢ်ဃုထံကရူၢ်တဖု ကွၢ်ဒိဝဲ ထိၣ်လၢအလီၤဂာ်ဒီး ထိၣ်ဘျ့ၣ်ဘျီၣ်အဆံးဖိတကလုာ် အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် ကဘီယူၤဖိ (ဒရိ-drone) န့ၣ်လီၤ. ထိၣ်ဖိတဖၣ် ယူၤဝဲတၢ်အချ့န့ၣ် ၁ နၣ်ရံၣ် မံးလာ် ၉၀ ဒီး ကၢၤကလံၤဒီး ယူၤထီၣ်ယူၤလီၤ, ဃၣ်အသးချ့သဒံး ဒီးပတုာ်ကွံာ်အသး သတူာ်ကလာ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, Drone ဖိလၢ အဒံးအိၣ်တခိၣ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်ထိၣ်သတြီၤကွၢ်လၢ ထိၣ်န့ၣ် အပတီၢ်ဖုၣ်ဒံးအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဃုထံတၢ်ဖိတဂၤ စံးဝဲ ထိၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးဖံးညၣ်ထူၣ်ပျၢ် တဖၣ် လၢအဝဲသ့ၣ် ယူၤဝဲတၢ်ချ့သဒံးကသ့အဂီၢ် ချံးက့ၤဘိာ်က့ၤအဒံးတဖၣ် ဝံာ်ပကံးဝဲ ဒီးတယၢ်ထီၣ်အဒံးအဂီၢ် ဒီးကကတီၤဃာ် အဂံၢ်အဘါအဂီၢ် မၤစၢၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအၢၣ်လီၤဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဃုသ့ၣ်ညါန့ၢ်ဒံးဒၣ်ထဲ “ထိၣ်တဘ့ၣ်အတၢ်အိၣ်အသး မျးကယၤတဆံ” န့ၣ်လီၤ.

လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ တၢ်ဘၣ်တ့ အကလုာ်ကလုာ်အဂီၢ် ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်ဝဲ ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢအလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ခိးကွၢ်ဃုထံဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ သ့ၣ်ညါတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်အံၤ ကဲထီၣ် ကူၣ်သ့အတၢ်ဂံၢ်ထံးတမံၤလၢ ပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၃၀:၂၅-၂၇ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ တၢၢ်ဖိတဖၣ် သိၣ်လိပှၤလၢ တၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ်တၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်, ယုၢ်ရှၤဖးတဖၣ်န့ၣ် ဒုးနဲၣ်ပှၤလၢ တၢ်အိၣ်ကဒုတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် ဒီးဒွဲၣ်ဧိၤတြၤဧိၤ သိၣ်လိပှၤလၢ တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲလၢ တၢ်လဲၤသကိးမၤကိးတၢ်လၢ အနီၢ်ဂံၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လံာ်ယံးရမံယၤ ၁၀:၁၂ အပူၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံစံးဘၣ်ပှၤ “(ယွၤ)တ့လီၤဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်လၢအစိအကမီၤ မၤကျၢၤလၢာ်ခိၣ်လၢ အတၢ်ကူၣ်သ့” ဒီး ဖဲ လံာ် ၁မိၤရှ့ အပူၤ ဖဲယွၤတ့လီၤတၢ် တပတီၢ်ဝံၤတပတီၢ်န့ၣ် မၤလီၤတံၢ် တၢ်လၢအမၤဝဲတဖၣ် မ့ၢ်တၢ် “အဂ့ၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ (၁မိၤ ၁:၄,၁၀,၁၂,၁၈,၂၁,၂၅,၃၁). အဆၢဖိ ၂၀ အပူၤ ယွၤလၢအတ့လီၤ “ထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤလၢ အကယူၤထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဖီခိၣ်, လၢမူကပိာ်လိၤအပူၤ”တဂၤအံၤ ဟ့ၣ်လီၤစ့ၢ်ကီးပှၤ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်, ဒ်သိးတၢ်ကပာ်ဖှိၣ် ယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့ ဃုာ်ဒီး ဒီးပတၢ်ဆိကမိၣ် လၢပကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ ဆိကမိၣ်ထီၣ် မ့ၢ်နကမၤလိန့ၢ်တၢ်လၢ က့ၢ်ဂီၤအဃံအလၤဒီးအကဟုကညီၢ်တဖၣ် လၢယွၤတ့လီၤဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.