လၢဟီလံဝူး တၢ်ဂီၤမူတဖၣ်အပူၤ ပှၤကွၢ်ဟုၣ်တၢ်တဖၣ် (spies) န့ၣ် ဖျါလီၤဆီဒီးထုးန့ၢ်ပှၤအသး, ဒ်အမ့ၢ် ပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်ချ့သဒံး ဒီးနီၣ်ဝဲသိလ့ၣ်ဒ်သိး အဲးစတ့ၣ် မၤတ့ၣ် (Aston Martins) ဒီး သိလ့ၣ်ပြၢတၢ် လၢအပှ့ၤဒိၣ်ကလံၤဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် CIA အပှၤအခိၣ် မၤတ့ၢ်တၢ် ယိၤနၣ် မဲဒဲး(စ) Jonna Mendez ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အိၣ်အသးနီၣ်နီၣ် လၢတဒံးသိးလိာ်အသးဒီး တၢ်ဂီၤမူအပူၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် ပှၤကွၢ်ဟုၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ် “ပှၤပတီၢ်မုၢ်ဖိဒ်သိးနၤယၤ, ပှၤလၢအတဖျါ လီၤဆီ, ပှၤလၢတထုးန့ၢ်ပှၤအသးဘၣ်တဂၤ, ပှၤသးပ့ၤနီၣ်အီၤညီတဂၤ” န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွၢ်ဟုၣ်တၢ်စဲၣ်နီၤ တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤတဖၣ် လၢအတဖျါလီၤဂာ်ကတၢၢ် ဒ်ပှၤကွၢ်ဟုၣ်တၢ်တဂၤအသိး န့ၣ်လီၤ.

ယိၤရှူ ၂:၈ အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအပှၤကွၢ်ဟုၣ်တၢ်ခံဂၤ လဲၤနုာ်ခူသူၣ်ဆူ ဝ့ၢ်ယရံၤဃိန့ၣ်ဒီး, ပှၤလၢအပာ်ခူသူၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ စီၤပၤအသုးဖိတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲနီၢ်ရၤဃးန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤကစူးကါနီၢ်ရၤဃး ဒ်ပှၤကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူာ်တၢ်တဂၤအသိးအဂီၢ်န့ၣ် အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢအတဖျါ လီၤဂာ်ကတၢၢ်, ခီဖျိလၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်သၢမံၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤကနၤဟၣ်ဖိတဂၤ, ပှၤပိာ်မုၣ်တဂၤ, ဒီးပိာ်မုၣ်ဟးဂီၤတဂၤအဃိန့ၣ်လီၤ. နာ်သက့, အဆၢဖိ ၁၁ အပူၤ နီၢ်ရၤဃးစံးဝဲဒၣ် “ယွၤသုကစၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်လၢမူခိၣ်,” ဒီးစးထီၣ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်အယွၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်ခူသူၣ် ယွၤအပှၤကွၢ်ဟုၣ်တၢ်တဖၣ် လၢဟံၣ်ခိၣ်ဒုးအလိၤ တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိဃ့ထီတဖၣ်အဖီလာ်, ဒီးမၤစၢၤ အဝဲသ့ၣ်လၢကဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လၤဟ့ၣ်ကပီၤ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤရှူ ၆:၂၅ ပာ်ဖျါဝဲ “စီၤယိၤရှူအတၢ်ဒုးမူဒံးပှၤဃဲသဲမုၣ်နီၢ်ရၤဃး, ဒီးအပၢ်အပှၤဟံၣ်ဖိ, ဒီးကယဲၢ် တၢ်အိၣ်ဒီးအီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ, ပသးကကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤကစူးကါပှၤန့ၣ်, တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ကဆံးစှၤ ဝဲလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢပနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အဃိ, ပသးကလၢၢ်ဘၣ်ဒ်သိး ပတအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိ က့ၢ်ဂီၤ လၢပကပၢဆှၢပှၤဂၤဘၣ်, မ့တမ့ၢ် ပကအိၣ်ဒီး အပူၤကွံာ်တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ လၢအမၤဟးဂီၤ ပလၤကပီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိာ်အပူၤအိၣ်ပှဲၤဒီး ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်, လၢ “အတမ့ၢ်ပှၤလီၤတိၢ်လီၤဆီ” ဒီးအဘၣ်တၢ်အုၣ်ခီၣ်က့ၤလၢယွၤ, ပှၤဒ်သိး နီၢ်ရၤဃးတဖၣ် လၢအဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၤဆီ, ဒီးအကါဒိၣ်တဖၣ် လၢယွၤအဘီအမုၢ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. နာ်နဲသပှၢ်တၢၢ်လၢ ယွၤအိၣ်ဒီးအတၢ်တိာ်, တၢ်ပညိၣ်စီဆှံတဖၣ် လၢပှၤလၢအဖျါအဆံး အစှၤကတၢၢ် လၢပသိးပကျါဒၣ်လဲာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.