ဖဲပမုၢ်နံၤလၢခံကတၢၢ်တသီလၢ ကီၢ်စဲၣ်ဝ့းခိၣ်စဲၤ (Wisconsin) န့ၣ်, ယတံၤသကိးမုၣ် ဟဲကိးဃုာ် အဖိမုၣ် ခ့စလံၤ (Kinslee) အသးအိၣ်လွံၢ်နံၣ်ဖိ လၢကဆၢဂ့ၤဆၢဝါ စံးကတိၤလီၤဖးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခ့စလံၤ စံးဝဲ “ယတအဲၣ်ဒိးလၢနကသုးလီၢ်သုးကျဲဘၣ်.” ယဖိးဟုအီၤဒီးဟ့ၣ်အီၤ နီၣ်ဝံၣ်ကသုၣ်ဖိ လၢအဘၣ်တၢ်မၤအီၤဒီး တၢ်ကံးညာ်အတီၣ်ဒီး တၢ်တ့ခဲၣ်ဃာ်လၢပှၤစု, ဒီးမ့ၢ်ဝဲ နီၣ်ဝံၢ်လၢ ယဟံးဃာ် ပာ်ဖှိၣ်တၢ်အကျါတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. “ဖဲနသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤအဆၢကတီၢ်, သူနီၣ်ဝံၢ်ဖိအံၤ, ဒီးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် က့ၤလၢ ယအဲၣ်နၤန့ၣ်တက့ၢ်”. ခ့စလံၤ သံကွၢ်ယၤလၢ မ့ၢ်အဝဲဟံးန့ၢ် စးခိနီၣ်ဝံၢ်လၢယထၢၣ်အပူၤ အဂၤတဘ့ၣ် ကသ့ဧါန့ၣ်လီၤ. ယတဲဘၣ်အီၤ “တၢ်တဘ့ၣ်အံၤန့ၣ် ဟးဂီၤလံ. ယအဲၣ်ဒိးလၢနကမၤန့ၢ် ယနီၣ်ဝံၣ် အဂ့ၤကတၢၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.” ယဟ့ၣ်လီၤဘၣ် နီၣ်ဝံၢ်လၢ ယအဲၣ်ကတၢၢ်တဘ့ၣ်ဆူ ခ့စလံၤ အဃိ, ယသးတဟးဂီၤဝဲဒၣ်ဘၣ်. ဖဲယထံၣ်ဘၣ် ခ့စလံၤ သးခုဝဲဒၣ်န့ၣ် ဒုးသးခုယၤ အါန့ၢ် အန့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ဒီး, ခ့စလံၤ တဲဘၣ်အမိၢ်လၢ အဝဲအသးတမုာ်ဘၣ်လၢ ယဟံးပာ်ဃာ်နီၣ်ဝံၢ် အဟးဂီၤတဘ့ၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဆှၢလီၤန့ၢ်ယၤ နီၣ်ဝံၢ် ကယၢကယဲဖိ လၢအဂီၤလုးသီသံၣ်ဘှဲ ဖိတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးအိၣ်ဖးဒိၣ်အပူၤ ခ့စလံၤ ဟ့ၣ်လီၤဘၣ်ယၤနီၣ်ဝံၢ်ဖိဝံၤ, အဝဲဒီးယၤ ပဘၣ်သးခုခံဂၤလိာ်န့ၣ်လီၤ.

လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ပကအိၣ်မူဒီး သးလၢအအဲၣ်ဟ့ၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်, တၢ်မၤမံ မၤမုာ်လီၤက့ၤပသး, ဒီးတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ ကွၢ်ထွဲလီၤပသးတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ မၤထီၣ်မၤထီဝဲအဃိ, တၢ်လ့ပစီ လီၤဘၣ်ပှၤသ့လၢ ပကပာ်ဖှိၣ်ပာ်တံၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လံာ်စီဆှံအပူၤ ကတိၤဒိ ၁၁:၂၄ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်လၢအဖှံတၢ်, ဒီးအတၢ်အါထီၣ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ခ့ခါလုၢ်လၢ်, တၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ် ထုးထီၣ်တၢ်ဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်အခီပညီ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဒီးနၤ ကဘၣ်အါထီၣ်, ဒ်ယံၢ်ထီၣ်, ဒ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်လံာ်စီဆှံတခီပာ်ဖျါဝဲလၢ ကတိၤ ၁၁:၂၅ အပူၤ “ပှၤလၢ အဟ့ၣ်တၢ်ညီ ကဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်, ဒီးပှၤလၢအဖှိၣ်ထံန့ၣ် ကဒိးဖှိၣ်ထံ အကစၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ယွၤအတၢ်အဲၣ်, ဒီးအတၢ်သးကညီလၢ အဆၢတအိၣ်, တလီၤတူာ်ဘၣ်, ဒီးလၢအတသန့ၤထီၣ် အသးလၢတၢ်အိၣ်အသးမၤအသးတဖၣ်အံၤန့ၣ် ကမၤပှဲၤထီၣ်က့ၤပဂံၢ်ပဘါ ထီဘိတဘိယူၢ်ဃီ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပသ့ၣ်ညါယွၤ, လၢအဟ့ၣ် ကယဲၢ်တၢ်ဂ့ၤခဲလၢာ်တဂၤ, ဒီးအတလီၤဘှံးနီတဘျီ, လၢကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် တၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်တဂၤအဃိ, ပဝဲတဂၤစုာ်စုာ်န့ၣ် ပအိၣ်ဒီးသးလၢအဟ့ၣ်တၢ်ဒီး ပဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်အတကွီၤလၢအကတၢၢ်တအိၣ်တဖၣ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.