ယသူၣ်ပိၢ်သးဝးဒိၣ်မး လၢယသူၣ်လီၤဘၣ် တၤသူတၤသၣ်ဒီး တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်တဖၣ်, လၢယဟံၣ် အလီၢ်ခံကရၢၢ်ပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယစးထီၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်လီၤဟိတၢ်ပူၤအဆံးဖိတဖၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးအဆၢကတီၢ်ဘၣ်, လၢပတၤသၣ်အဆိကတၢၢ်တဖျၢၣ်ကမံထီၣ်န့ၣ်, ဟါမၢ် ကွံာ်ဝဲဒၣ် ခီဖျိကျိၤကျဲလၢပနၢ်ပၢၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနံၤန့ၣ် ခီဖျိလၢပဒဲတဒုတ့ဝဲအသွံအဃိ ယထံၣ်ဘၣ် စထြီဘဲရံၣ်အမုၢ် (Strawberry) အဒိၣ်ကတၢၢ်တခိၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ထဲးထီၣ်ကွံာ်အီၤ လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လၢအဂံၢ်, ဒီးဃ့ထီကၠီးကွံာ်ဝဲဒၣ်လၢ မုၢ်အတၢ်ကိၢ်အဃိ, ယသးဟးဂီၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လီၤယသးလၢ ယကြၢးပာ်သူၣ်ပာ်သးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်, လၢတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အတၢ်ပနီၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအထါဃံလၤတယုၢ်, လၢလံာ်တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ်အပူၤ, တၢ်ကွဲးနီၣ် ပာ်ဖျါတၢ်ကတိၤလိာ်သး လၢပိာ်ခွါ, ဒီးပိာ်မုၣ်သးစၢ်ခံဂၤ အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပိာ်ခွါဖိကိးထီၣ်ဝဲ အတၢ်အဲၣ်တီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ပလီၢ်အတၢ်အဲၣ်တီလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ကအ့ၣ်ဖှီကွံာ် အတၢ်အဲၣ်အတၤသၣ်လီၢ်, လၢအမ့ၢ်တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဒိ တၢ်အဲၣ်တီခံဂၤ အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သး အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ်လၢ တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၂:၁၅ အပူၤ “ဖီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အဖိလၢ အမၤဟးဂီၤစပံးမုၢ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဝဲကထံၣ် တၢ်နဲၣ်စိ (hints)ဘၣ်ဃးဒီး “ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်တဖၣ်”, အဒိဒ်အမ့ၢ် တၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါ, တၢ်သးထီၣ်, တၢ်လံၣ်တၢ်လီတၢ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်တကနၣ်ဃုာ်တၢ်တဖၣ်, လၢကမၤဟးဂီၤ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အဲၣ် န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ အဝဲမုာ်လၤသးခုလၢ အတလးမူးပိာ်မုၣ်အတၢ်ဃံတၢ်လၤအပူၤ အဃိ, ကယဲၢ်တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်, လၢအတဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ် အဝဲတတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. အဆၢဖိ ၂ ပာ်ဖျါဝဲ လၢအဂီၢ် ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်တၢ်ပှ့ၤဒိၣ်ဒ် “ဖီဒ့ၣ်ညါလၢ တၤဆှုၣ်ကျါအသိး” န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသးဆူၣ်လၢ ကဟံးဃာ်ပၢၤဃာ်ဃာ်, အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲန့ၣ်လီၤ.

ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ် လၢအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ်တဖၣ်အကျါတနီၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဟ့ၣ်ဖိဃီဖိဒီး တံၤသကိးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ထီဘိန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်အဘီၣ်အညီလၢ ပကဟံးဃာ်ပၢၤဃာ် တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ်အံၤန့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်ဝံသးစူၤ, တၢ်ကဟုကယာ်အပူၤ, ပမ့ၢ်ဒီတဒၢ ပတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအတၤသၣ်လီၢ်လၢ “ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အဖိ” တဖၣ် အတၢ်ဂုာ်မၤဟးဂီၤအဂီၢ်န့ၣ်ဒီး, ပနာ်လၢယွၤ ကဒုးသၣ်ထီၣ် တၤသူတၤသၣ်အဃံအလၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.