ဖဲယဖိခွါဖိအိၣ် ၃ နံၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ယကဘၣ်ကွဲးကါယသးဒီး တုၤယအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ကယံာ်တလါဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးလၢ တၢ်ကွဲးကါယၤဒံးဘၣ်န့ၣ် လၢလီၢ်မံခိၣ်လိၤ ယဆိကမိၣ်ထီၣ်, တၢ်ကွဲးကါယၤ မ့ၢ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး လီခီဘၣ်အၢတဖၣ် ကအိၣ်ထီၣ်ပူၣ်အသး လၢတၢ်သ့လီခီ အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ယကဘၣ်ကွၢ်ထွဲ ဖိဆံးလၢ အိၣ်ဂၢၢ်တမုာ်တဂၤဒ်လဲၣ်, ယကဆၢထၢၣ်လၢ ဖၣ်ကပူၤဒီး ကဖီအီၣ်ဖီအီၤတၢ်စ့ၢ်ကီး ယဆိကမိၣ်ထံၣ်မှံတၢ် တထီၣ်ဘးလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယပျံၤလၢ ယတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ် ကမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ပတၢ်အိၣ်မူ အတၢ်လဲၤလၢ အဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

တချုးလၢ စီၤကံးဒဧိၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ပှၤမံးဒယၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ဒ်ယွၤတိာ်ပာ်ဝဲ အသိး မၤစှၤလီၤ ပှၤသုးဖိအနီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ. စံၣ် ၇:၃ ပာ်ဖျါဝဲ လၢအဆိကတၢၢ်န့ၣ် တၢ်ပျဲက့ၤ ပှၤလၢ အပျံၤတၢ်တဖၣ်အဃိ ပှၤခံကလးခံကထိက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝံၤန့ၣ်ဒီး, ပှၤအိၣ်တ့ၢ် တကလးအကျါန့ၣ် ပှၤသၢကယၤလၢအဒၢၣ်အီၤထံ လၢစုတဖၣ် ကအိၣ်တ့ၢ်လဲၤဒုးတၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၅-၆ စံးဝဲလၢ တၢ်မၤအသးအံၤ ကမ့ၢ်တၢ်လၢ အတြီ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ အတၢ်နာ်န့ၢ်လီၤသး, သန့ၤလီၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် စံးကတိၤလၢ အဆၢဖိ ၁ ပာ်ဖျါဝဲအသိး “ယစုဒၣ်ယဲ အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤ” တသ့လၢၤဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပဝဲပှၤအါဂၤ ပလဲၤခီဖျိဘၣ် အကတီၢ်လၢ တၢ်တူၢ်ဘၣ် တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ, လၢာ်ဂံၢ်လၢာ်ဘါ ဒီးပစိကမီၤ တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်မၤအသးလၢ ယတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်ဒီး ယသ့ၣ်ညါလၢယလိၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤ ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ယနီၢ်သးခီဖျိလၢ သးစီဆှံဒီး ယနီၢ်ခိတကပၤန့ၣ် ခီဖျိလၢ တံၤသကိးတဖၣ် ဒီးယဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ လၢယတအဲၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ပှၤဂၤန့ၣ် ယဘၣ်ပျဲလဲၤပူၤကွံာ်တစိၤဖိဘၣ်ဆၣ် တၢ်အံၤ သိၣ်လိယၤလၢ ယကသန့ၤအါထီၣ် ယသးဒီး ယွၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ၂ ကရံၣ်သူး ၁၂:၉ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် “အစိအကမီၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢ တၢ်အဂံၢ်စၢ်အဘါစၢ်အပူၤ”အဃိ ဖဲပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ပမၤလၢပှဲၤ ပတၢ်လိၣ်တဖၣ် တန့ၢ်တသ့အဆၢကတီၢ် ပမုၢ်လၢ်တၢ်လၢ ယွၤအပူၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.