Archives: June 2021

တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်အတၢ်ခူသူၣ်

ဖဲ ကၠၢနံၣ်အံၤရၠာစးဲးစၢၣ်ထါဒၣ် လဲၤကူထံအဆၢကတီၢ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံးဒီး ဟဲက့ၤတုၤဆူဟံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ‚ အတၢ်အိၣ်မူလီၤဆီ၀ဲဒၣ်ဒိၣ်မးလီၤႉ အခဲအံၤ အဟံၣ်အBတဲၤတဖၣ် အံၣ်ဒိၣ်မးလၢ အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအလ့ၣ်ခီၣ်ဖိအဂီၢ်လီၤႉ ပှၤတဂၤဂၤ ဘၣ်ဒုးအီၣ်အီၤတၢ်ၣ်လီၤႉ အဆိ ကတၢၢ်တဘျီ အ၀ဲဖီၣ်ထီၣ်နီၣ်တၢၤ ဒီးယူာ်ထီၣ်၀ဲဆူအထးခိၣ်အခါ အစုန့ၣ်တလံာ် ကွံာ်၀ဲၣ် လီၤဂာ်ဘၣ်လၢ အဆ့ကၤအလိၤအဃိ အသးဆံး၀ဲဒၣ် ဒိၣ်မးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲကျဲးစၢးကဒီး၀ဲလီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ်ၢ် တၢ်မ့ၢ်၀ဲၤယသးလၢ ကစၢ်ခရၠာစးံာ် ဒီးစံး၀ဲ‚ ‘အိႉႉႉ ကစၢ်ဧၢၢ်၀ဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤႉ
ကၠၢနံၣ် စံး၀ဲ ယဘၣ်တၢ်စၢဃာ်ယၤ ဒ်သိး စီၤပီလူးၣ်လီၤႉ ကၠၢနံၣ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ် တၢ်မနုၤလၢ စီၤပီလူးအအိၣ်လဲၣ်န့ၣ်ၢ်တၢ် ဒ်သိးအကအိၣ်ဒီးသး အတၢ်ဃူတၢ်ဖိးၣ်လီၤႉ အ၀ဲဃုန့ၢ် တၢ်မံသူၣ်မုာ်သးဒ်လဲၣ်ႉ ခီဖျိလၢ အ၀ဲနာ်ကစၢ်ခရၠာစးံာ်အဃိလီၤႉ ‘‘ယမၤတၢ် ခဲလၢာ်သ့လၢ ပှၤလၢအဒုးဆူၣ်ထီၣ်ယဂံၢ်ယဘါတဂၤအပူၤလီၤ’’ (ဖံ ၄း၁၃) ႉ
ပ၀ဲခဲလၢာ် လၢပမုၢ်နံၤမုၢ်သီတဖၣ်အပူၤန့ၣ် ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်တၤ တဖၣ် လီၤဆီလိာ်အသးၣ် ပကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူခရၠာစးံာ်အအိၣ် တဘျီ…

နတၢ်အိၣ်မူတၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢအဆူၣ်

လၢအပူၤကွံာ်တနံၣ် ဘၣ်မုၢ်တနံၤဟါခီလီၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယၤ‚ ယမါဒီးယတံၤသကိး ခံဂၤၣ်လီၤႉ ကျဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကျဲ အံၣ်အံၣ်ဖိတဘိလီၤႉ ပမ့ၢ်ကွၢ်လၢပကပၤန့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး Bတီၤလာ် ဒီးလၢ အဂၤ တကပၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးကစၢၢ်ကပၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပထီၣ်အီၤတသ့တညီဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဖဲပဟးဒီးပလဲၤတုၤလၢ ကျဲက့ၣ်ကိာ်န့ၣ် ပထံၣ်တၤသူဖးဒိၣ်တဒုလၢအဟးဒီး ကွၢ်တၢ်ဆူန့ၣ်တခီၣ်လီၤႉ ပ၀ဲပအိၣ် လၢ ကလံၤကျိၤတခီ ဒီးအ၀ဲတထံၣ်ပှၤဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ် မ့ၢ်ယံာ်ထီၣ်ဒီး ပဆိကမိၣ်လၢ အ၀ဲကထံၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤႉ
ယသကိးကွၢ်ဃု၀ဲ တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤဒၢလၢ အထၢၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဲ၀ဲၣ် မၤသးတမၠိတမုာ် တလၤဘၣ် ယၤအဃိ ယတဲလၢၣ်လီၤႉ
အ၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢ ပ့ကၢးပလၢၢ်ဘၣ်တၢ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဘၣ်သး လၢအဆူၣ်အတၢ်လီၤပျံၤဘၣ်ယိၣ် ဒ်သိးနကထူးတီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ကျိၣ်စ့န့ၣ် တမ့ၢ် တၢ်လၢ အကမၣ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဘၢၣ်စၢၤတခါလၢ တၢ်ဆီတလဲတၢ်အဂီၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤလၢသးလီထူးတီၤတဖၣ်န့ၣ် ‘‘လီၤဘၣ်လၢတၢ်လ့ပစီ ဒီးတၢ်အပျံၤ သကွီၤၣ် မၤလီၤဘျၢ ပှၤကညီလၢ တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႉ
လၢအ၀ဲန့ၣ်အလီၢ် ပ့ကၢး…

ယွၤအတၢ်ဒီသဒၢ

ထးဆးတၢ်‚ တၢ်နုၢ်ထံ‚ ကုၤ‚ ကဟၣ်စိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤတၢ်‚ တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်‚ ကွဲၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးဖိတဖၣ် လၢ အမၤပျံၤတၢ်အါမးလၢ အဲးဒရၠာစးံယၢၣ်မိး အဂီၢ်ၢ် တၢ်ဒီး အဂဲၤဒိလၢ နၢ်ဟူထံၣ်ဖျါအပူၤတဂၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအ၀ဲဒီး ပှၤလၢအြပၢလိာ်သး ဒီးအီၤဖးယံာ်တဂၤ‚ ဟၢရၠာစးိခရၠာစးၢ့ှှီ အ၀ဲသ့ၣ်ခံဂၤလိာ် ကးတံာ်ဘၣ်သးလၢသိလ့ၣ်ပူၤအခါၣ်လီၤႉ
ဖဲ မိး ဒီး ဟၢရၠာစးိ အိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်အခါ‚ သတူၢ်ကလာ် မိး ဒုးဆိကတီၢ်တၢ်အံၤ ဒီး စံး၀ဲလၢ ‘‘ယဆိမိၣ် ပကွၢ်တၢ်အံၤလၢအကမၣ်တကပၤလီၤႉ သိလ့ၣ်အလီၢ်ခံဂီၤပၤအံၤ တမ့ၢ်ကးတံာ်ပှၤဘၣ်ႉ ဒီသဒၢပှၤအနီၢ်ကီၢ်တခီလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ပၢၤဃာ်ပှၤလၢ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်ချၢ‚ တၢ်အဃၢ်လၢပထံၣ်စိတသ့ၣ်လီၤႉ လၢမဲာ်ချံဖးဒိၣ်အပူၤ ဟၢရၠာစးိ ထံၣ်တၢ်လၢ မိး အဲၣ်ဒီးတဲတဖၣ်ဒီး လၢတၢ်ကမၢ ကမၣ်အပူၤ အ၀ဲတဲ၀ဲကသွံဒံလၢ သ့ၣ်ပှၢ်အံၤ မ့ၢ်ပတံၤသကိးန့ၣ်လီၤႉ
စံး ၆၃ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အိၣ်ဘၣ် လၢတၢ်လီၢ်လၢအဂၤဒီးထံတအိၣ်သနာ်က့‚ ဖဲစီၤဒၤ၀ံးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ယွၤအစိကမီၤၣ် (း၁-၃) မဲးမုၢ်ခိၣ်ဆီတလဲအသးဆူ တၢ်လီၢ်လၢယွၤ ကဟုကယာ်ဒီး ဒီသဒၢ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ…

တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်အတၢ်န့ၢ်သါ

မၣ်သၣ် မၤတၢ်ဒ်သရၠာစးၣ်မၤစၢၤတၢ်တဂၤအသိး လၢတီၤဖုၣ်ကၠိအနံၣ် ၃၀ အဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤႉကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ် အ၀ဲပာ်ဖှိၣ်အတိၢ်လၢ ကပရၤဆ့ကၤဖီခိၣ်အလၢၤတဖၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲ အပှၤ မၤသကိး တၢ်ဃုမၤန့ၢ် ဆ့ကၤအဖီခိၣ်တနံၣ်တဘျီ သၢနံၣ်ဖဲအ၀ဲသံ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအတၢ်သးအိၣ် အတၢ်န့ၢ်သါအံၤ ဒုးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤဂၤ ဒ်ကမၤတၢ်လၢ တၢ်သးအိၣ် လၢ ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤႉ
မၤတၢ် ၉ အပူၤ စီၤလူၤကၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ၣ်လီၤ (း၃၆) ႉ ဖဲအ၀ဲဆါဒီးစူးကွံာ်သးန့ၣ် ပှၤလၢ အသးအုးကိၢ်ဂီၤတဖၣ် မၢ၀ဲစီၤပ့းတ့ှူးလၢကလဲၤအိၣ်သကိး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ မုၣ်ကမဲခဲလၢာ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲ စီၤပ့းတ့ှူးလၢ နီၢ်ဒီၣ်ကါအိၣ်မူဒီး မၤတ့ၢ်တၢ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢ တၢ်သးကညီၤအပူၤ စီၤပ့းတ့ှူးမၤမူထီၣ်က့ၤ နီၢ်ဒီၣ်ကါန့ၣ်လီၤႉ နီၢ်ဒီၣ်ကါ သမူ ထီၣ်က့ၤ အကစီၣ်အံၤ ရၠာစးၤလီၤအသးဒီးပှၤအါဂၤ စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လီၤ (း၄၂) ႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်နီၢ်ဒီၣ်ကါအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢ အမၤတၢ်လၢ ပှၤဂၤအဂီၢ်လၢ တၢ်မၤလၢအကျဲလၢအထိးဘၣ် ပှၤတ၀ၢတဖၣ်အသးဒီး ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ် အတၢ်သးအိၣ် အစိကမီၤ…

အ၀ဲနၢ်ဟူပှၤ

အမဲရၠာစးကၤကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဖရၠာစးဲးကလ့ၣ် ဒံၢ်ႉ ့ှူးစဘဲး ဘၣ်တူၢ်လိာ်ဟံးစုကွၢ်မဲာ် ပှၤတမှံၤအါမးလၢ အဟဲဆူအတိာ်ဟံၣ်၀ါ (တ့ငအန ့သကျန) တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်တဲဖျါလၢ အ၀ဲပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၢ်၀ဲလၢ အ၀ဲစံးကတိၢ်တၢ်န့ၣ် ပှၤတဟ့ၣ်အီၤ တၢ်သးစၢၢ်ဆၢနီတဂၤ အဃိလီၤႉ အဃိ အ၀ဲပာ်လီၤအသးလၢ အ၀ဲကမၤကွၢ်လၢတၢ်တူၢ်လိာ်အမူးတခါန့ၣ် လီၤႉ ဖဲပှၤဟဲတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤ ဒီးဟံးစုကွၢ်မဲာ်အီၤန့ၣ် အ၀ဲတဲ၀ဲလၢ ‘‘တဂီၤအံၤ ယမၤသံယဖံန့ၣ်လီၤ’’ ပှၤတမှံၤတဖၣ် စံးဆၢက့ၤအီၤ လၢ ‘‘လီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးၣ် ပှၤတမှံၤအံၤ စံးဆၢအီၤလၢ ‘‘ယနာ်လၢ အ့ကၢးဘၣ်တၢ်မၤသံလီၤ’’ႉ
မ့ၢ်နကမၢကမၣ်ဘၣ်နသးတဘျီဘျီလၢ ပှၤဂၤတဖၣ် ဒိကနၣ်တၢ်အနီၢ်ကီၢ် န့ၣ်ဧါႉ မ့တမ့ၢ် အၢန့ၢ်အ၀ဲန့ၣ်ၣ်ဧါႉ ပှၤကနၣ်တၢ်ဧါ တကနၣ်ဘၣ်ဧါန့ၣ် ဒိးသန့ၤသးလၢ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်တဲဆၢက့ၤပှၤ မ့တမ့ၢ် အမဲာ်ချံ အတၢ်အိၣ်ဖျါန့ၣ် ပတဲသ့လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပသ့ၣ်ညါလၢ ယွၤဒိကနၣ်ပှၤဒ်လဲၣ်ႉ ပ့ကၢး ဒိးသန့ၤသးလၢ တၢ်သးဟူးဂဲၤအဖီခိၣ်ဧါႉ မ့တမ့ၢ် ကွၢ်လၢယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ် န့ၣ်ဧါႉ
တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်လၢ ဘၤဘူၤလိၣ်အနံၣ် ၇၀ ၀ံၤအလီၢ်ခံၣ်လီၤ…