ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ David H. Roper

၀ံၤ၀ဲကဲ၀ဲလံ

ကၠိလၢယဖိခွါ ့ဘါယၢၣ်ထူဖျၢၣ်ထူၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်တ့ှှူနီတစုလၢ အပူၤကွံာ် ခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ ယကွဲးဆှၢလီၤလံာ် ဆူ ့ဘါယၢၣ်အအိၣ် လၢတၢ်ဒိစၢ်ဘၣ်အီၤ လၢတၢ် လီၤမၢ်အံၤ ဒီးဒိးန့ၢ်က့ၤ တၢ်စံးဆၢလၢ ‘ဖိတဖၣ်အတၢ်ဒုး၀ံၤလံ’ႉ
ပှၤနဲၣ်တၢ်လိာ်ကွဲလၢ အမဲာ်ဆှးတအိၣ်နီတဂၤလၢ အပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် အဖီခိၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ ပှၤတကိးဃါ အ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်အံၤ အဖီခိၣ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ ပှၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ် ဂၢ်လီၤတၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤလၢ ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် အဖီခိၣ်လၢ တၢ်လၢအ့ကၢးပ့တၢၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အံၤ‚ တၢ်အံၤ့ကၢးလၢ တၢ်သ့ၣ်ညါလၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးတဖၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ ဖဲကစၢ်ခရၠာစးံာ်ဟဲက့ၤလီၤ ဒီးပဆၢထၢၣ်လၢ အ၀ဲအမဲာ်ညါကတီၢ်‚ အ၀ဲတမၤမဲာ်ဆှးပှၤဘၣ်ႉ အ၀ဲထံၣ်တၢ်လၢပမၤအီၤတဖၣ် ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤလၢအပိာ်အ၀ဲအခံ အသိး (၂ ကရၠာစးံၣ် ၅း၁၀‚အ့့ၣ်လီၤႉ ယဆိကမိၣ်လၢ အ၀ဲကစံးတၢ်ကတိၤ ဒ်‚ ‘‘နဒုးနတၢ်ဒုး၀ံၤလံ’’ ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူးအုၣ်အသးလၢ အ၀ဲၣ်လီၤႉ
သးသမူ မ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဂ့ၢ်လိာ်တၢ်ကဃၣ်ကွံာ်သး လၢတၢ်ကွၢ်မဲာ် နးနးကျံးကျံးလၢ တၢ်ကွၢ်မဲာ်နးနးကျံၤကျံၤ ဒီးတၢ်အးလီၤပသးလၢ ပတၢ်ဟးဂီၤအစုပူၤ န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲက့တီဆၢကွံာ် တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးကိးမံၤလၢ ပကဒုးကဲထီၣ်တၢ်လၢ အလီၤဂာ်…

ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်အသး

ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်အသးန့ၣ် တဘျီဘျီ ပနၢ်ပၢၢ်ကီ‚ ပိာ်ထွဲကီလီၤႉ အ၀ဲအဲၣ်ဒိးလၢ ပကမၤတၢ်အဘၣ်တဖၣ်လီၤႉ အ၀ဲကိးထီၣ်ပှၤလၢ ပကတူၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ တၢ်သးစူၤ ပူၤလၢ ပကဘၣ်အဲၣ်ပှၤအကီတဖၣ်‚ ပကစူၢ်တၢ်ကလုၢ်သီၣ်လၢပသးပူၤ လၢအစံးပှၤ‚ မၤတဂ့ၤၣ်ပလဲၤဘၣ်ဒီး တဂ့ၤမၤဘၣ်အဃိဒီး ပဘၣ်တဲလီၤပသး သ့တနံၤကျၢၤ‚ ယသးဧၢၣ်တက့ၢ်ႉ
ထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၆၂း၁ စံး၀ဲၣ် စံး ယသးဧၢၣ်တက့ၢ်ႉ အဆၢဖိခံဆၢအံၤ လီၤဂာ်လိာ် အသးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အတၢ်လီၤဆီလိာ်သးအိၣ်၀ဲလီၤႉ စီၤဒၤ၀ံး တဲလီၤအသးဒၣ်၀ဲ လၢအစံး ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပာ်လီၤသးအဂီၢ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်ခိးထဲ ယွၤတဂၤဧိၤ စံးတၢ်န့ၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအံၤ မ့ၢ်ယွၤအကလုၢ်လၢအကိးထီၣ်ပှၤစ့ၢ်ကီးလီၤႉ မ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ ယွၤအတၢ်တ့လီၤတိာ်လီၤပှၤန့ၣ်လီၤႉ ပမ့ၢ် ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ ယွၤ အတၢ်တိာ်အံၤန့ၣ် ပကအိၣ်ဒီး သးအတၢ်ဃူတၢ်ဖိးန့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်စံးလၢ ပကဘၣ် ဘါထုကဖၣ်ဒီး စံးၣ်လီၤ (လူၤ၂၂း၄၂) ႉ အ၀ဲအံၤမ့ၢ် ကစၢ်အတၢ်ကိးထီၣ်ထီပှၤအဂ့ၢ် အဆိကတၢၢ်တမံၤၣ်လီၤႉ ဒီးစီၤဒၤ၀ံးအၢၣ်လီၤ၀ဲ‚ ‘‘ယကစၢ်ဧၢၣ်လီၤ (စံး ၄၀း၈) ႉ…

ခရၠာစးံာ်အတၢ်နၢမူနၢဆှီ

ယသ့ၣ်ညါပှၤလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ဘုၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢ တၢ်လီၢ်ဖးလဲၢ်လၢ အအိၣ်ဘူးဒီး ၀့ၢ်လိၣ်မံၣ်တၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအလံၤခွါခံဂၤ မ့ၢ်ယတံၤသကိးအဂ့ၤ ကတၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပလဲၤလီၤသကိးတၢ်ဒီး အတံၤသကိးတဖၣ် လၢအသ့ၣ်ညါ၀ဲ န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါ ပှၤကိးဂၤအမံၤ ဒီးသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီး အ၀ဲသ့ၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်လီၤႉ အ၀ဲအိၣ်ကတီၢ်ဖဲန့ၣ်ဖဲအံၤ ဒီးသံကွၢ်သံဒိး ဖိသၣ်အဆူးဆါတဂၤ အဂ့ၢ်အကျိၤ မ့ၢ်တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီတမံၤလၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီဒီး အ၀ဲကတိၤမုာ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ကတိၤ တဖျၢၣ် မ့တမ့ၢ် ခံဖျၢၣ်ဆူအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢအ၀ဲမ့ၢ်ထံၣ်၀ဲလၢအလိၣ်အဃိ အ၀ဲနီၤဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံဒီး ဃ့ထုကဖၣ်သကိးန့ၣ်လီၤႉ ယတသးပ့ၤနီၣ်သးပှၢ်အ၀ဲန့ၢ် နီတဘျီဘၣ်ႉ အ၀ဲမ့ၢ် ပှၤလီၤလီၤဆီဆီလၢ တၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတမၤဆူၣ် ပှၤနီတဂၤလၢ အဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ် ဖျါလၢထီဘိ အ၀ဲပာ်တ့ၢ်တၢ်အံၤလၢ ပှၤဂုၤပှၤဂၤန့ၣ်လီၤႉ
သးပှၢ်အံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လၢစီၤပီလူးကိး၀ဲလၢ ‘‘ခရၠာစးံာ်အတၢ်နၢမူ’’ (၂ ကရၠာစးံၣ် ၂း၁၅) န့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤ စူးကါအီၤဆူ တၢ်ကလီၣ်ဖျါထီၣ် (အ) တၢ်သ့ၣ်ညါ (အ) တၢ်နၢမူလၢ (ခရၠာစးံာ်) (း၁၄)…

ပှၤခရၠာစးံာ်ဖိအမ့ၢ်အတီ

အပူၤကွံာ်နံၣ်တဖၣ် ယပတံထီၣ်တၢ်မၤဆူခရၠာစးံာ်ဖိကရၠာစးၢကရၠာစးိအခါ‚ တၢ်ဘၣ်ဒုး သ့ၣ်ညါ ယၤလၢ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်သုကသံၣ်မူဘှီး လၢအမ့ၢ်သံးၣ်လီၤႉ တၢ်ကရၠာစးၢကရၠာစးိအဲၣ်ဒိး၀ဲ ‘ပှၤခရၠာစးံာ်ဖိ အတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပ၀း လၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်’ အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလၢယအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်၀ဲသ့ မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်လိာ်သးဒီး ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဃိ ဒီးယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယတမၤ၀ဲဒၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် ယတၢ်ဆိကမိၣ်အပူၤ ‘ဘၣ်မနုၤအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်တပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး‚ တၢ်တဆိကမိၣ်တၢ်လၢ ပှၤဂၤအဂီၢ်‚ တၢ်နၢၤအီၣ်မၤဆူၣ်မၤစိးတၢ်ၣ် ပပာ်ဂၢၢ်တံာ်အီၤထဲ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ် တသ့ဘၣ်ႉ ကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်အိၣ်မူအကံၢ်အစီလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ ပကဘၣ်အိၣ်မူ ထီၣ်ဘး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်မူအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ် ခရၠာစးံာ်ဖိတၢ်အိၣ်မူအဃံအလၤန့ၣ်လီၤႉ
လံာ်မးသဲ ၅း၃-၁၀ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ခရၠာစးံာ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူ အဃံအလၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤလၢအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤဒီး သန့ၤအသးလၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး အသးစီဆှံအပူၤတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်ဆီၣ်လီၤသးဒီးတၢ်ညိကွံာ်သးန့ၣ်လီၤႉ ပှၤသ့ၣ် တဖၣ်အံၤန့ၣ် ပလၢၢ်ဘၣ်၀ဲပှၤဂၤအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ် အံၤ တမၤဆူၣ်မၤစိးတၢ်ဘၣ်ႉ အသးအပူၤ အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ် န့ၣ် လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ…

နတၢ်အိၣ်မူတၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢအဆူၣ်

လၢအပူၤကွံာ်တနံၣ် ဘၣ်မုၢ်တနံၤဟါခီလီၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယၤ‚ ယမါဒီးယတံၤသကိး ခံဂၤၣ်လီၤႉ ကျဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကျဲ အံၣ်အံၣ်ဖိတဘိလီၤႉ ပမ့ၢ်ကွၢ်လၢပကပၤန့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး Bတီၤလာ် ဒီးလၢ အဂၤ တကပၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးကစၢၢ်ကပၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပထီၣ်အီၤတသ့တညီဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဖဲပဟးဒီးပလဲၤတုၤလၢ ကျဲက့ၣ်ကိာ်န့ၣ် ပထံၣ်တၤသူဖးဒိၣ်တဒုလၢအဟးဒီး ကွၢ်တၢ်ဆူန့ၣ်တခီၣ်လီၤႉ ပ၀ဲပအိၣ် လၢ ကလံၤကျိၤတခီ ဒီးအ၀ဲတထံၣ်ပှၤဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ် မ့ၢ်ယံာ်ထီၣ်ဒီး ပဆိကမိၣ်လၢ အ၀ဲကထံၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤႉ
ယသကိးကွၢ်ဃု၀ဲ တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤဒၢလၢ အထၢၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဲ၀ဲၣ် မၤသးတမၠိတမုာ် တလၤဘၣ် ယၤအဃိ ယတဲလၢၣ်လီၤႉ
အ၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢ ပ့ကၢးပလၢၢ်ဘၣ်တၢ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဘၣ်သး လၢအဆူၣ်အတၢ်လီၤပျံၤဘၣ်ယိၣ် ဒ်သိးနကထူးတီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ကျိၣ်စ့န့ၣ် တမ့ၢ် တၢ်လၢ အကမၣ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဘၢၣ်စၢၤတခါလၢ တၢ်ဆီတလဲတၢ်အဂီၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤလၢသးလီထူးတီၤတဖၣ်န့ၣ် ‘‘လီၤဘၣ်လၢတၢ်လ့ပစီ ဒီးတၢ်အပျံၤ သကွီၤၣ် မၤလီၤဘျၢ ပှၤကညီလၢ တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႉ
လၢအ၀ဲန့ၣ်အလီၢ် ပ့ကၢး…

တၢ်ကဟံးက့ၤပှၤ

ယထွံၣ်လၢအသးပှၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢယကပၤဒီးကွၢ်စူၣ်တၢ်လၢ တၢ်လီၤပျီအပူၤလီၤႉ မ့ၢ်ကဆိကမိၣ် တၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်ႉ တၢ်လၢယသ့ၣ်ညါန့ၣ် အ၀ဲတဆိကမိၣ်ထီၣ် တၢ်သံ တၢ်ပှၢ်အဂ့ၢ် မ့ၢ်လၢထွံၣ်တဖၣ် တ‘သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်’တၢ်အံၤဘၣ်ႉ အ၀ဲသ့ၣ် တဆိကမိၣ် တၢ်လၢအကဟဲလၢ ခါဆူညါစ့ၢ်ကီးဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ်ပ၀ဲတခီၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လၢပ၀ဲပှၤကူပှၤကညီတဖၣ်တမ့ၢ် ဒ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိၣ်လီၤႉ ပသ့ၣ်ညါလၢမုၢ်တနံၤ ပကဘၣ်သံဒီး တၢ်တအိၣ် နီတမံၤလၢပကမၤတၢ်အံၤ ဒ်သိးတကဲထီၣ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ ‘‘ပှၤကညီပရၤက့ၤ အဒီပုၢ်၀ဲၢ်တသ့ဘၣ်လ့ၤတက့ၤဘၣ်ႉ ဟ့ၣ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးအီၤလၢ ယွၤတသ့ဘၣ်’’ (း၇) ႉ ပှၤတအိၣ်၀ဲနီတဂၤ ဒ်သိးကပရၤလီၤက့ၤအသးၣ်ဘၣ်ႉ
ဘၣ်ဆၣ်‚ ကျဲအိၣ်၀ဲတဘိလၢ တၢ်သံ၀ံၤအလီၢ်ခံ‚ ဒီးဖဲအံၤ ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ် ပ့တၢၤ ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ‚ ‘‘မ့မ့ၢ် ယွၤကပရၤက့ၤယသးလၢပျုၤပူၤလီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ကတူၢ်လိာ်ယၤလီၤ’’ (း၁၅‚ အခီပညီမ့ၢ် ‘‘အ၀ဲကကိးနုာ်ယၤဆူအအိၣ်လီၤ) ႉ ရၠာစးီဘၢးဖရၠာစးီးထိ စံးလၢ‚‘‘ဟံၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢ ဖဲနလဲၤနုာ်၀ဲသ့‚ အ၀ဲသ့ၣ်ကဟံးက့ၤပှၤဆူ ဟံၣ်ပူၤလီၤ’’ ကစၢ်ယွၤပရၤက့ၤပှၤလၢတၢ်သံ ခီဖျိအဖိခွါယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤ အဃိ‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး အၢၣ်လီၤတ့ၢ်ပှၤလၢ ဖဲပတၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤ၀ဲ‚ အ၀ဲကကတိၤ တူၢ်လိာ်ပှၤဒီး ကဟံးက့ၤပှၤ…

မၤပတၢ်မၤဒၣ်ပ၀ဲတက့ၢ်

အပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်အခါ‚ ဖဲယဖိခွါ ဲသျ့ ဒီးယၤ ပလဲၤထီၣ်ကစၢၢ်အကျဲဆံးဖိတဘိ အခါ‚ ပထံၣ်စိသတူၢ်ကလာ် ဖၣ်ကမူၣ်တလိၣ်ခုၣ်ထီၣ်ဆူ ကလံၤကျါန့ၣ်လီၤႉ ပစွါထီၣ် ဆူညါ ဒီးထံၣ်လၢ ဖျံတဒုအတၢ်မၤအါအသး‚ မၤ၀ဲတၢ်ကအိတပူၤလၢ ဖၣ်ကမူၣ်အကပၤ န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအခိၣ်ဒီးအဖံဘၣ်ခိၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် လၢတၢ်အပူၤ ဒီးခူၣ်သပှၢ်ပှၢ်လၢ အစုမ့ၣ် တဖၣ်ဒီးထူတကျာ်ကွံာ် ဖၣ်ကမူၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ပူၤ ဆူတၢ်ချၢလၢ အခီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအသးစဲလၢတၢ်မၤအပူၤဒိၣ်မး တုၤဒၣ်လဲာ် အ၀ဲတနၢ်ဟူပှၤဘၣ်ႉ
ယပၢၤယသးတန့ၢ်ဘၣ်ဒီး ယဆဲးတိၢ်အီၤလၢအလီၢ်ခံဒီး နီၣ်က့ထီထီတဘိ အိၣ်လၢတၢ်ကပၤန့ၣ်လီၤႉ တမ့ၢ်ယမၤဆါအီၤဘၣ်‚ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲစံၣ်ထီၣ်ထိကနာ် ဆူ ကလံၤကျါ ဒီးဃၣ်တရၠာစးံးဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဲသျ့ ဒီးယၤ ပဃ့ၢ်ခ@သဒံး‚ ကန့ၢ်မးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ကွဲးနီၣ်အသီလၢ တၢ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤအဖုၣ် အပျၢ်ခံကယၤန့ၣ်လီၤႉ
ယမၤလိန့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ ယတၢ်လိာ်သ့ယသးအံၤန့ၣ်လီၤႉ တဘျီတခီၣ်‚ ပမ့ၢ်တလဲၤဂိာ်လီၤပသးလၢ ပှၤဂၤအတၢ်မၤအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤ ကတၢၢ်လီၤႉ တၢ်အံၤ‚ မ့ၢ်၀ဲဘၣ်၀ဲလီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤသ့းစၤလနံဖိတဖၣ် ဒ်အံၤ‚ ‘‘ပလီၢ်သုသးသပှၢ်ပှၢ်လၢ သုကအိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ဘှီၣ်‚…

ပှၤလီၤလိၢ်လီၤလး

လၢအီၣ်စံၣ်အတၢ်သမူပယၢ်တၢ်လၢအလီၤလးအပူၤ‚ ဒီရၠာစးသ့ၣ်‚ စုမုၢ်တဘိ လၢအဘၣ်တၢ်တ့အီၤ ဒ်ပှၤတဂၤ‚ ပှၤတဂၤလၢအတအိၣ်ဒီးသးတဖျၢၣ် ဒီးခ့ယုၢ်လၢအတအိၣ် ဒီးတၢ်သးဒူ‚ ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူအီၣ်စံၣ်အအိၣ်ဃုာ်ဒီးနီၢ်ခွဲၢ်သိၣ်လၢ အဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်၀ံတၢ်နါလၢအအၢအသီလၢ ကီၢ်မုၢ်နုာ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤလၢအသမူပယၢ် တၢ်အိၣ်မူ ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤ‚ လၢကဟ့ၣ်ကဒါက့ၤ နီၢ်ခွဲသိၣ်လၢကဟ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လွံၢ်ဂၤလၢ တၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ်သးလီ တၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လွံၢ်မံၤ‚ တၢ်ဒိးထီၣ်ကသ့ၣ် ဒီးက့ၤဆူဟံၣ်လၢဒီရၠာစးသ့ၣ်အဂီၢ်‚ ခိၣ်နူာ်တဖျၢၣ် လၢစုမုၢ်တဘိ‚ သးတဖျၢၣ်လၢပှၤလၢ အတအိၣ်ဒီး သူၣ်သး ဒီးတၢ်သးဒူလၢခ့ယုၢ်အဂီၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ပှၤသမူပယၢ်တၢ်အံၤ ဆိကတီၢ်ဖုးအသးဒီး တဲဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ် ဒ်သိးအကဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢခံတနံၤန့ၣ်လီၤႉ
ဖဲအ၀ဲသ့ၣ် ဃ့ကညးတၢ် ပှၤသမူပယၢ်တၢ်အံၤ‚ ဖဲန့ၣ်ဒီရၠာစးသ့ၣ်အထွံၣ်ဖိ တိၣ်တိၣ်အ့ၣ်ထဲး ယၢ်ဘျးသဒၢ လၢပှၤသမူပယၢ်တဂၤကတိၤတၢ်လၢတၢ်အံၤအလီၢ်ခံ‚ ဆူတၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤသမူပယၢ်တၢ်အံၤ တမ့ၢ်ပှၤလၢအသမူ ပယၢ်တၢ်သ့နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲမ့ၢ်ပှၤ လၢအပျံၤတၢ်ဆူၣ်‚ သူၣ်သးတဂၢၢ်တဂၤလၢနံၣ်ဘရၠာစးါစကၣ်လီၤႉ
တၢ်စံး၀ဲလၢ‚ ပှၤကွဲးတၢ်တဲလၢအမ့ၢ် အဲလ် ဖရၠာစးဲးစ် ဘၢမ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ အနးတမံၤ ဒီးကစၢ်ယွၤအဃိ‚ အ၀ဲသးအိၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ကစီၣ်လၢထဲဒၣ်လၢ တၢ်စိ ကမီၤ လၢအအိၣ်ဒီးပှၤအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအဆၢတဲာ်တၢ်သ့ဆူတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ ပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ…

ပာ်တ့ၢ်တၢ်အစၢတဖၣ်ဆူကစၢ်ယွၤအစုပူၤ

လၢနံၣ်လၢအပူၤကွံာ်တဖၣ်‚ ယဘၣ်တၢ်ကွဲမုာ်ယၤ ဒ်သိးကကတိၤတၢ်လၢ ကၠိပိာ်ခွါဖိတၢ်ရၠာစး့လိာ်ကရၠာစးၢတဖုလၢဖၠၣ်စိမိၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်မံၤဟူထီသါလီၤလၢ သီၣ်သဲဆူၣ်အဃိ‚ ယလဲၤကိးဃုာ် ယတံၤသကိးတဂၤလၢ ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤယၤအဂီၢ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးသးအတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်လၢ အစံးထီၣ်ပ့တၢၤမၤလၤကပီၤတၢ်တခါလၢ အဒိးန့ၢ်တၢ်မၤနၢၤလၢ တၢ်ထူဖျၢၣ်စဲၣ်နီၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်အီၣ်ဟါတၢ်အီၣ် အကတီၢ်‚ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ် ဒိၣ်ဘၢတၢ်လီၤႉ ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံဒီးတၢ်အံၤ‚ ခိၣ်နၢ်လၢဟံၣ်အံၤ ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ လၢ‚ ‘‘ပှၤအိၣ်၀ဲခံဂၤ အအိၣ်ဖဲအံၤလၢ သးအိၣ်တဲဖျါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ကစၢ်ယွၤ’’ န့ၣ်လီၤႉ
ယဂဲၤဆၢထၢၣ်လၢခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်လၢအဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်ဒီး စးထီၣ်တဲ အ၀ဲသ့ၣ် လၢ ယွၤအတၢ်အဲၣ် ဒီးအကတီၢ်ဖဲန့ၣ်‚ ဒၢးတဖျၢၣ်အံၤတၢ်ဘရၣ်ယုၢ်ကလာ်လီၤႉ တၢ်ဟဲ အိၣ်ထီၣ်လၢ‚ အ၀ဲသ့ၣ်အသးစဲ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအံၤ‚ တၢ်သံကွၢ်ဒီး တၢ်စံးဆၢတဖၣ် ပိာ်ထွဲထီၣ်သးလီၤႉ ပစးထီၣ် တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံဖဲန့ၣ်ဒီး ဖဲတၢ်မၤသးအံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ နံၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပှၤအါဒံအါဂၤတူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤႉ
ယဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤ နံၤသီ ဒ်သိးအံၤတဖၣ်‚ ‘‘ဒ်လီ၀ၢ်ဒံးအသိးန့ၣ်‚ ယထံၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်လီၤတဲာ် လၢမူခိၣ်လီၤ’’ (လူၤ၁၀း၁၈) ႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ နံၤသီဂုၤဂၤတဖၣ်တခီ‚…

မ့ၢ်ပကါဒိၣ်ပ၀ဲစ့ၢ်ဧါ

လၢလါတနီၤအပူၤဒီး တုၤအခဲအံၤ‚ ယအိၣ်ဒီးတၢ်ကွဲးလိာ်သးလံာ်ပရၠာစးၢဒီး သးစၢ်ခွါ တဂၤ လၢအဆိကမိၣ်တၢ်ယိာ်ယိာ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အိၣ်သး တဘျီ‚ အ၀ဲကွဲးဖျါထီၣ်လၢ‚ ‘‘ပမ့ၢ်ပှၤလၢ အဆံးကဲၣ်ဆိးလၢ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ ဒီတကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ မ့ၢ်ပကါဒိၣ်ပ၀ဲစ့ၢ်ဧါ’’ န့ၣ်လီၤႉ
ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးအ၀ံ စီၤမိၤဒီးစ့ၢ်ကီး တူၢ်လိာ်၀ဲဒီး ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ ‘‘ပနံၣ်တဖၣ်ႉႉႉ ဒံကွံာ်၀ဲဒီး ပယူၤထီၣ်ကွံာ်လီၤ’’ (စံး ၉၀း၁၀) ႉ သးသမူလၢအဖုၣ်အံၤ‚ ဒုးကိၢ်ဒုးဂီၤပှၤ ဒီးဒုးကဲထီၣ်ပှၤ လၢတၢ်ကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ မ့ၢ်ပကါဒိၣ်ပ၀ဲစ့ၢ်ဧါလီၤႉ
ပမ့ၢ်ပှၤလၢအကါဒိၣ်၀ဲလီၤႉ မ့ၢ်လၢပဘၣ်တၢ်အဲၣ်ပှၤဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်‚ လီၤထူလီၤယိာ်လၢ ကစၢ်ယွၤလၢအတ့လီၤပှၤအဃိန့ၣ်လီၤႉ လၢထါအံၤအပူၤ‚ စီၤမိၤဒီးဃ့ထုကဖၣ်လၢ ‘‘ဒုးမံသူၣ်မံသးပှၤလၢ နဘျုးနဖှိၣ်’’ (း၁၄) န့ၣ်တက့ၢ်ႉ ပမ့ၢ်ပှၤလၢ အကါဒိၣ် မ့ၢ်လၢ ပမ့ၢ်ပှၤလၢအကါဒိၣ်လၢယွၤအဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႉ
ပမ့ၢ်ပှၤလၢအကါဒိၣ်မ့ၢ်လၢ ပဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဆူ ပှၤဂုၤပှှၤဂၤအအိၣ်သ့၀ဲအဃိန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢပသးသမူ မ့မ့ၢ်တၢ်ဖုၣ်ကိာ်‚ တၢ်အံၤတမ့ၢ် တၢ်လၢအခီပညီတအိၣ် ဖဲလၢပမ့ၢ်ပာ်တ့ၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ န့ၣ်လီၤႉ ပတၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ‚ တမ့ၢ်တၢ်ကဘၣ်ဃုကျိၣ်စ့ဒီး…