အပူၤကွံာ်နံၣ်တဖၣ် ယပတံထီၣ်တၢ်မၤဆူခရၠာစးံာ်ဖိကရၠာစးၢကရၠာစးိအခါ‚ တၢ်ဘၣ်ဒုး သ့ၣ်ညါ ယၤလၢ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်သုကသံၣ်မူဘှီး လၢအမ့ၢ်သံးၣ်လီၤႉ တၢ်ကရၠာစးၢကရၠာစးိအဲၣ်ဒိး၀ဲ ‘ပှၤခရၠာစးံာ်ဖိ အတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပ၀း လၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်’ အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလၢယအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်၀ဲသ့ မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်လိာ်သးဒီး ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဃိ ဒီးယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယတမၤ၀ဲဒၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် ယတၢ်ဆိကမိၣ်အပူၤ ‘ဘၣ်မနုၤအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်တပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး‚ တၢ်တဆိကမိၣ်တၢ်လၢ ပှၤဂၤအဂီၢ်‚ တၢ်နၢၤအီၣ်မၤဆူၣ်မၤစိးတၢ်ၣ် ပပာ်ဂၢၢ်တံာ်အီၤထဲ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ် တသ့ဘၣ်ႉ ကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်အိၣ်မူအကံၢ်အစီလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ ပကဘၣ်အိၣ်မူ ထီၣ်ဘး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်မူအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ် ခရၠာစးံာ်ဖိတၢ်အိၣ်မူအဃံအလၤန့ၣ်လီၤႉ
လံာ်မးသဲ ၅း၃-၁၀ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ခရၠာစးံာ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူ အဃံအလၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤလၢအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤဒီး သန့ၤအသးလၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး အသးစီဆှံအပူၤတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်ဆီၣ်လီၤသးဒီးတၢ်ညိကွံာ်သးန့ၣ်လီၤႉ ပှၤသ့ၣ် တဖၣ်အံၤန့ၣ် ပလၢၢ်ဘၣ်၀ဲပှၤဂၤအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ် အံၤ တမၤဆူၣ်မၤစိးတၢ်ဘၣ်ႉ အသးအပူၤ အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ် န့ၣ် လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ ဆၢဒိးန့ၢ် တၢ်ဂ့ၤတၢ်၀ါဃုာ်ဒီးလၢ ပှၤဂၤအဂီၢ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် သူၣ်ကညီသးကညီ၀ဲ ပှၤလၢအကျဲးစၢၤဂဲၤလိာ်တၢ်တဖၣ် ဒီး ပှၤလၢ အတၢ်အိၣ်မူလီၤတိာ်လီၤထံလီၤ ယွၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အသးပူၤ အိၣ်ပှဲၤဒၣ်ထဲ တၢ်အဲၣ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ်တမံၤဧိၤန့ၣ်လီၤႉ
အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်မုၢ်တၢ်ပၢၤဒီး ပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်၀ဲ တၢ်အိၣ်မုၢ် အိၣ်ခုၣ်အလုၢ်လၢ်ထူသနူန့ၣ်လီၤႉ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ နၢ်ပၢၢ်စၢၤ၀ဲ ပှၤလၢအမၤတရၠာစးီ တပါ အ၀ဲသ့ၣ်ဒီး ဟ့ၣ်ကၣ်က့ၤ၀ဲ တၢ်ဂ့ၤတၢ်၀ါလၢ တၢ်ဘၣ်မၤအၢမၤသီတၢ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤအီၤ ဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤႉဖဲအံၤအခီပညီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အိၣ်မူလၢအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခု တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်အိၣ်မူဒ်သိးအံၤန့ၣ် ထုးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲပှၤဂၤကပာ်သူၣ်ပာ်သးဒီး တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးပှၤလၢအဟဲဆူ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ်အအိၣ်ဒီးဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်အိၣ်မူအဃံအလၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ