ဖဲ ချး ခႉန ၁၈၀၀ န့ၣ် ဒွဲၣ်ဧိၤသကံၤဧိၤလီၤဒီး မၤဟးဂီၤ ကယဲၢ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိလၢကီၢ်စဲၣ် မဲၣ်နံၤစိထၣ်အပူၤလီၤႉ ပှၤသူၣ်အီၣ်မၤအီၣ်စံၢ်တဖၣ် ဂဲၤလိာ်မၤသံ ဒွဲၣ်ဧိၤသကံၤဧိၤလၢ ကးသရၠာစးၣ်ဒီး ဒွဲၣ်အူကွံာ် အစံၢ်ပျီတဖၣ် ဒ်သိးကမၤဟးဂီၤတၢ်ဖိဃၢ်အဒံၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢ တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤ တၢ်မၤအသးဘူးထီၣ်တ့ၢ်မးလၢ တၢ်သၣ်၀ံၤလီၤဒိ ကဘၣ် အ၀ဲသ့ၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပှၤအါဂၤလၢကီၢ်စဲၢ်အပူၤ ဃုထံၣ်န့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ခီဖျိ ကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်ညါ ဃ့ဘါထုကဖၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်အါနံၤအါသီ၀ံၤ တၢ်ဟဲကိၢ်ထီၣ်လၢၤထီၣ် ၀ဲဒၣ်ဒီးၣ်လီၤႉ တၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်၀ံၤ လွံၢ်သီ အလီၢ်ခံ လၢတၢ်ကမၢကမၣ် ဒီးလၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီဆံးလီၤစှၤလီၤအပူၤ ပှၤဂီၢ်မုၢ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲ လၢတၢ်ဂိၢ်တၢ်ခုၣ်နးနးကလဲၢ်အံၤ မၤဟးဂီၤတၢ်ဖိဃၢ်လၢအဖးထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ယူဒၤအစီၤပၤ စီၤယဟိ့ှှဖး ပၢတၢ်အဆၢကတီၢ် ‘ကမျၢၢ်တၢ်ထုကဖၣ်’ မ့ၢ် တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲယူဒၤစီၤပၤ အသ့ၣ်ညါ၀ဲလၢ ဒုၣ်ဒါ ကဟဲဒုးအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကဒုၣ်တၢ်အီၣ် ဒီးဘါထုကဖၣ်၀ဲဒၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ထုကဖၣ်အံၣ်အု၀ဲ ဒ်သိးကစၢ်ယွၤ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲ တၢ်လၢအပူၤကွံာ် ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ၀ဲ အပှၤဂီၢ်မုၢ် ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လံာ် ၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၀း၉ အပူၤ စီၤပၤယဟိ့ှှဖး စံး၀ဲ ‘‘နးဧိၤဘီဧိၤဂ့ၤ‚ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဂ့ၤ‚ တၢ်သံသBတိာ်ဂ့ၤ‚ တၢ်သၣ်၀ံၤလီၤဒိဂ့ၤ‚ တၢ်အၢမ့ၢ် ဘၣ်ပှၤၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤနၢ်ဟူ ဖဲပကိးပသူထီၣ်ဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ် ဖဲပဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ လၢတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲတမံၤမံၤဂ့ၤ တၢ်မၤအၢမၤနးလၢန့ဆၢၣ်တၢ်မၤအသးသ့ၣ်တဖၣ် အဆၢကတီၢ်ထုကဖၣ် ကိးပသုထီၣ်တၢ်ဆူ ကစၢ်အအိၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်တမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ ကစၢ်ယွၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ