ကလံၤမုၢ်လီၤ အိၣ်ဒီးလီ၀ၢ်ဒံးလီၤႉ ယၤဒီးယဖိမုၣ်ဃုနံၣ်ဖိတဂၤ ဆၢထၢၣ်ဒီးကွၢ် တၢ်ကြပ့ၢ် ခီဖျိပပဲBတီမဲာ်ထံကလၤ‚ ယဖိမုၣ်တဲ၀ံၤတဲ၀ဲ ‘‘အိၣ်ဒိၣ်၀ဲဒိၣ်မးလီၤႉ’’ ယပလၢၢ်ဘၣ်ဒ်န့ၣ်အသိးစ့ၢ်ကီးလီၤႉ တၢ်န့ၣ်ဖျါ၀ဲလၢ ပ၀ဲခံဂၤအဂီၢ်လၢ ပမ့ၢ်တၢ် ဆံးဆံးဖိဒီးၣ် ကဒိၣ်မး၀ဲလီၤႉ တၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ လံာ်ယိၤဘးအပူၤ တဲဖျါထီၣ်လၢ အတၢ်ဆိကမိၣ်ပူၤၢ် ယမ့ၢ် တၢ်တက့ၢ်လီၤႉ’’ ဖဲပတၢ်အိၣ်မူလီၤပှီၢ်န့ၣ်‚ အါဘျီတၢ်လၢ ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး မၤအီၤမ့ၢ်ဒၣ် ပဒါလီၤပသးလၢ သ့ၣ်ဘၣ်ခိၣ် ဒီးကွၢ်လီ၀ၢ်ဒံး အတၢ်ကပီၤလီၤႉ ဒ်သိးပကဘၣ် တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ယွၤလၢအတ့လီၤ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ဒိၣ်၀ဲဒီး အတၢ်အဲၣ်လၢပှဲၤ၀ဲ ဒိၣ်မးလၢ ကအံးက့ၤကွၢ်က့ၤပှၤစ့ၢ်ကီးလီၤႉ ပသး၀ံၣ်ထီၣ် တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤ အတၢ်သး၀ံၣ်တဖၣ်လၢ အတဲဖျါယွၤမ့ၢ် တၢ်ဒိၣ်၀ဲဒီး အစိဒိၣ်ကမီၤထီ၀ဲလီၤႉ