ဖဲ ့ ျဖဲးကၠးကၢၢ်စတးထၢၣ် ဘၣ်တၢ်သိၣ်အီၤဘှီအီၤလၢ နၣ်စံၢ်ဖဲတၢ်ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဒုး ခံဘျီတဘျီအကတီၢ်န့ၣ် အ၀ဲမၤ၀ံၤက့ၤတၢ်မၤလိ တၢ်ဒုးသုးအဂ့ၢ်ခဲလၢာ်ဘၣ်ဆၣ် တုၤလၢအ၀ဲဘၣ်မၤတၢ်အၢၣ်လီၤလၢ ကတီဒီး အဒီးဟံးတလၢၣ်န့ၣ် အ၀ဲဂ့ၢ်လိာ်၀ဲလီၤႉ ပှၤန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤတဖၣ် ပျဲအ၀ဲက့ၤဆူအစံာ်လီၢ်ဘၣ်ဆၣ် လၢခံဟ့ၣ်အီၤတၢ်မၤလၢ ကဘၣ်မၤ၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအ၀ဲသ့ၣ် နၣ်စံၢ်အတၢ်ပာ်ဒိၣ်သးဒီး တၢ်မၤသံပှၤယူဒၤဖိ ဂီၢ်မုၢ်န့ၣ် အ၀ဲဂ့ၢ်လိာ်၀ဲလၢ တမၤလၢၤတၢ်လၢနၣ်စံၢ်အဂီၢ်လီၤႉ လၢခံကတၢၢ် ကၠးကၢၢ် စတးထၢၣ် တၢ်ဖီၣ်အီၤဒီးစံၣ်ညီၣ်မၤသံကွံာ်အီၤလီၤႉ အမါဒီးဖိမုၣ်ဖိသၢဂၤ အိၣ်တ့ၢ်လၢအလီၢ်ခံလီၤႉ
လၢအါနံၣ်အါလါအပူၤ ပှၤလၢအနာ်ခရၠာစးံာ်တဖၣ် ဘၣ်ခီဖျိတၢ်မၤသံ အ၀ဲသ့ၣ် မ့ၢ်လၢဂ့ၢ်လိာ်၀ဲလၢ ကသမၢကစၢ်ယွၤလီၤႉ ဒၤနံးယ့လး အတၢ်တဲမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်အသိး စ့ၢ်ကီး လီၤႉ စီၤပၤအလံာ် ဟ့ၣ်လီၤကလုၢ် မ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကမၤသံ ကယဲၢ်ပှၤလၢဃ့တၢ်လၢ ကစၢ် တဂၤဂၤၣ် ကဘၣ်တၢ်တ့ၢ်လီၤဆူ ခ့ယုၢ်ကပူၤလီၤ (ဒၤ ၆း၁၂) ႉ ဒၤနံးယ့လးအသးတီဒံးဒၣ်ဒီး ယွၤလၢကထုကဖၣ်၀ဲလီၤႉ အ၀ဲ – ‘‘ချံးလီၤအခီၣ် တနံၤသၢဘျီစုာ်စုာ်‚ ဒီးဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒီး စံးထီၣ်ပ့တၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်ႉႉႉ’’လီၤ (း၁၀) ႉ ၀ံအနီၢ်ကစၢ် ချံးလီၤခီၣ်လၢ ယွၤမဲာ်ညါ – ထဲဒၣ်ယွၤဧိၤ – ကွၢ်ဖဲတၢ်ကမၤဒၣ်၀ဲ အသးလီၤႉ
တဘျီဘျီၣ် ဖျါဂ့ၤ၀ဲဖဲလၢ ပှၤလၢပဃၢၤတဖၣ် ကွဲန့ၢ်ပှၤလၢ ပကပိာ်ထွဲတၢ်ဆိကမိၣ်လၢ ခ့ခါကတီၢ်တဖၣ်လီၤႉ ပမံၤကဟးဂီၤသ့ၣ်သ့ၣ်‚ တၢ်အမုာ် တဘၣ်ပှၤအါအါသ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပတ့ကၢးဃၣ်ကွံာ်လၢ တၢ်ဒိကနၣ်ယွၤဘၣ်ႉ တဘျီဘျီ‚ ပကဘၣ်ဟ့ၣ်အပရၤအါအါဒၣ်လဲာ် ဘၣ်ဆၣ်ပကဘၣ်ဂ့ၢ်လိာ်တၢ်လၢ တၢ်သးကျၢၤမုဆှုလီၤႉ