လၢတၢ်ဒုးနဲၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢအခိၣ်တီ (T့န ွမနၠအနျအ ှ့သတာၠည) အပူၤ တၢ်သး၀ံၣ်အကျါတယုၢ် အခိၣ်တီမ့ၢ် ‘‘ခဲအံၤဒီးဆူညါ’’ (Fမသာ ့ ျသတ ၣ်ည) န့ၣ် ဘၣ် တၢ်သး၀ံၣ်အီၤ ဖဲပှၤဂဲၤဒိတဂၤ အိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤအသး ပှဲၤဒီးတၢ်သးဘၣ်ဒိ ဖဲ သ့ၣ်ညါ၀ဲလၢ မၤဘၣ်ဒိဆါတ့ၢ်အပှၤဟံၣ်ဖိဒီး အတံၤသကိးတဖၣ်အသးလီၤႉ တၢ်သး၀ံၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်သးခုဖးဒိၣ် ဖဲတၢ်ဟဲက့ၤဆူဟံၣ်ဒီး ထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဒီးပှၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အါဒိၣ်မးလံလၢပဂီၢ်လံလီၤႉ
လံာ်ဟိၤဒီးအကတၢၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်မၤအသး ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သးခုဖးဒိၣ် တုၤပသါ ဟုသါဟီဒီး တၢ်စံးဘျုးဖးဒိၣ် ဖဲကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး မၤထီထီၣ်က့ၤပှၤလၢ ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူအအိၣ်လီၤႉ လၢလံာ်အံၤအပူၤ အါတက့ၢ် မ့ၢ်တၢ်သBတီၤတၢ်ရၠာစး့လိာ် ဘၣ်ထွဲလၢ ကစၢ်ယွၤဒီးပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိအဘၢၣ်စၢၤ ဒ်မါလၢတတီတဂၤလၢဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်သးအုး ဒ်အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်လၢ ကအဲၣ်အီၤဒီး ကမူလၢ အဂီၢ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအဆၢဒိၣ် (၁၄) န့ၣ် ၀ံဟိၤဒီး ယူာ်ထီၣ်ဒုးနဲၣ် ယွၤအတၢ်အဲၣ်‚ အဘျုး အဖှိၣ်ၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ (း၁-၃) ႉ ယွၤအၢၣ်လီၤ၀ဲလၢၣ်လီၤႉ ယကအဲၣ်က့ၤကွံက့ၤဒၣ်အီၤလီၤ’’ (း၄) ႉ ဒီးတၢ်လၢအဖျါလၢဟးဂီၤတုၤ ပှၤဘှီက့ၤတန့ၢ်တဖၣ် ကကဲထီၣ်က့ၤအဂ့ၤဒီခါၣ် မ့ၢ်အလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢပမၤဟးဂီၤကွံာ် ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤ တဖၣ်လၢ ပန့ၢ်ဘၣ်အီၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပဟဲက့ၤလၢ တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ် အတၢ်အဲၣ် အိၣ်ထီဘိလၢ ကဖိးဟုပှၤဒီးကမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤပှၤလီၤႉ