တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဂၤ ဖဲအနၢ်ဟူသရၠာစးၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကဘၣ်မၤဘၣ် က့ၤ တၢ်ပာ်သးလၢတတီတဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် အ၀ဲဟဲဆူသရၠာစးၣ်အအိၣ်ဒီး မဲာ်ထံမဲာ်နိၣ် အ၀ဲအသးက့ၣ်ပှၤသူဖံးဖိအဃိ တဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဖးဘၣ်လီၤႉ ‘‘ယလိၣ်ဘၣ် သပှၢ်ပှၢ်လၢ နကပျၢ် ယတၢ်ကမၣ်လီၤႉ ယတသးလီလၢတၢ်သးက့ၣ်ဒီး တၢ်ကွၢ်တလီၤ ပှၤကလုာ်လၢ တဂ့ၤတမံၤအံၤ ကလီၤဘၣ်ဆူ ယဖိတဖၣ်အပူၤဘၣ်ႉ ယတဟ့ၣ် တၢ်ဖးလၢ နဂီၢ်ဘၣ်ဒီး မ့ၢ်ယတၢ်ကမၣ်လီၤႉ’’ အ၀ဲအတၢ်အၢၣ်လီၤ အတၢ်ကမၣ် ပှဲၤမးဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိအံၤ ထံၣ်လိာ်သးဒီး အသရၠာစးၣ် အတၢ်ပျၢ်အတၢ်ကမၣ်ပှဲၤမးဒီး မဲာ်ထံ စ့ၢ်ကီးလီၤႉ တနွံ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီဖု ပှဲၤလုာ်ကွံာ်ဒီးတၢ်သးခု ဖဲနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်အုၣ်အသးလၢ ကစၢ်ယွၤမၤတ့ၢ်တၢ်လၢ အသးပူၤဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်လီၤႉ
ယ့ၣ့်ှှူးအပျဲၢ်ၣ် မ့ၢ်တၢ်တအိၣ်မူပိာ်ထွဲ တၢ်ရၠာစး့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အလုၢ်လၢ် အတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလီၤႉ စီၤပ့းတ့ှူးစံး‚ ‘‘သုသ့ၣ်ညါလၢ ပှၤယူဒၤဖိ ရၠာစး့လိာ်အသးဒီး ပှၤကလုာ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ‚ လဲၤနုာ်၀ဲ ဆူအအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ‚ တဂ့ၤ တဘၣ်ဘၣ်လီၤ’’ (မၤတၢ် ၁၀း၂၈) ႉ ဘၣ်ဆၣ် ယွၤမၤတၢ်လၢ ပျံကွံာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီသ့၀ဲ မ့ၢ်လၢ အတၢ်မၤလီၤဆီ ၀ဲအဃိ ယွၤဒုးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အီၤလၢ ယွၤတကွၢ်ဒိၣ်ဆံးအါစှၤပှၤကညီ‚ ပှၤကလုာ်ဘၣ် လီၤ (း၃၄) ႉ
ခီဖျိ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ ယွၤကလုၢ်ကထါ‚ သးစီဆှံအတၢ်ဒုးနၢ်ပၢၢ်ၣ် ယွၤမၤဒံးတၢ်လၢ ပှၤကညီတဖၣ် အသးကံၢ်ပူၤလၢ ကဘှီ ပတၢ်နၢ်ပၢၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်ဆှၢကမၣ်အီၤ ဘၣ်ထွဲဒီးပှၤဂၤတဖၣ်လီၤႉ အ၀ဲမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကထံၣ် ‘‘ယွၤတကွၢ်ဒိၣ်ဆံးအါစှၤတၢ်ဘၣ်လီၤ’’ (း၃၄) ႉ