လၢအပူၤကွံာ်တနံၣ် ဘၣ်မုၢ်တနံၤဟါခီလီၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယၤ‚ ယမါဒီးယတံၤသကိး ခံဂၤၣ်လီၤႉ ကျဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကျဲ အံၣ်အံၣ်ဖိတဘိလီၤႉ ပမ့ၢ်ကွၢ်လၢပကပၤန့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး Bတီၤလာ် ဒီးလၢ အဂၤ တကပၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးကစၢၢ်ကပၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပထီၣ်အီၤတသ့တညီဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဖဲပဟးဒီးပလဲၤတုၤလၢ ကျဲက့ၣ်ကိာ်န့ၣ် ပထံၣ်တၤသူဖးဒိၣ်တဒုလၢအဟးဒီး ကွၢ်တၢ်ဆူန့ၣ်တခီၣ်လီၤႉ ပ၀ဲပအိၣ် လၢ ကလံၤကျိၤတခီ ဒီးအ၀ဲတထံၣ်ပှၤဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ် မ့ၢ်ယံာ်ထီၣ်ဒီး ပဆိကမိၣ်လၢ အ၀ဲကထံၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤႉ
ယသကိးကွၢ်ဃု၀ဲ တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤဒၢလၢ အထၢၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဲ၀ဲၣ် မၤသးတမၠိတမုာ် တလၤဘၣ် ယၤအဃိ ယတဲလၢၣ်လီၤႉ
အ၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢ ပ့ကၢးပလၢၢ်ဘၣ်တၢ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဘၣ်သး လၢအဆူၣ်အတၢ်လီၤပျံၤဘၣ်ယိၣ် ဒ်သိးနကထူးတီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ကျိၣ်စ့န့ၣ် တမ့ၢ် တၢ်လၢ အကမၣ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဘၢၣ်စၢၤတခါလၢ တၢ်ဆီတလဲတၢ်အဂီၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤလၢသးလီထူးတီၤတဖၣ်န့ၣ် ‘‘လီၤဘၣ်လၢတၢ်လ့ပစီ ဒီးတၢ်အပျံၤ သကွီၤၣ် မၤလီၤဘျၢ ပှၤကညီလၢ တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႉ
လၢအ၀ဲန့ၣ်အလီၢ် ပ့ကၢး ‘‘လူၤတၢ်တီတၢ်လိၤ‚ တၢ်ယူးယီၣ်ယွၤ‚ တၢ်စူၢ် တၢ်နာ်‚ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ‚ တၢ်၀ံသးစူၤၣ်လီၤ (း၁၁) ႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကဘၣ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢပပူၤ ဒီးမၤထွဲအီၤဒီး ပဘၣ်ဃ့တၢ်ဆူကစၢ်ယွၤ ဒ်ကအိၣ်လၢပပူၤလီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢ ပထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢယွၤအပူၤလီၤႉ