ဖဲ ကၠၢနံၣ်အံၤရၠာစးဲးစၢၣ်ထါဒၣ် လဲၤကူထံအဆၢကတီၢ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံးဒီး ဟဲက့ၤတုၤဆူဟံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ‚ အတၢ်အိၣ်မူလီၤဆီ၀ဲဒၣ်ဒိၣ်မးလီၤႉ အခဲအံၤ အဟံၣ်အBတဲၤတဖၣ် အံၣ်ဒိၣ်မးလၢ အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအလ့ၣ်ခီၣ်ဖိအဂီၢ်လီၤႉ ပှၤတဂၤဂၤ ဘၣ်ဒုးအီၣ်အီၤတၢ်ၣ်လီၤႉ အဆိ ကတၢၢ်တဘျီ အ၀ဲဖီၣ်ထီၣ်နီၣ်တၢၤ ဒီးယူာ်ထီၣ်၀ဲဆူအထးခိၣ်အခါ အစုန့ၣ်တလံာ် ကွံာ်၀ဲၣ် လီၤဂာ်ဘၣ်လၢ အဆ့ကၤအလိၤအဃိ အသးဆံး၀ဲဒၣ် ဒိၣ်မးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲကျဲးစၢးကဒီး၀ဲလီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ်ၢ် တၢ်မ့ၢ်၀ဲၤယသးလၢ ကစၢ်ခရၠာစးံာ် ဒီးစံး၀ဲ‚ ‘အိႉႉႉ ကစၢ်ဧၢၢ်၀ဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤႉ
ကၠၢနံၣ် စံး၀ဲ ယဘၣ်တၢ်စၢဃာ်ယၤ ဒ်သိး စီၤပီလူးၣ်လီၤႉ ကၠၢနံၣ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ် တၢ်မနုၤလၢ စီၤပီလူးအအိၣ်လဲၣ်န့ၣ်ၢ်တၢ် ဒ်သိးအကအိၣ်ဒီးသး အတၢ်ဃူတၢ်ဖိးၣ်လီၤႉ အ၀ဲဃုန့ၢ် တၢ်မံသူၣ်မုာ်သးဒ်လဲၣ်ႉ ခီဖျိလၢ အ၀ဲနာ်ကစၢ်ခရၠာစးံာ်အဃိလီၤႉ ‘‘ယမၤတၢ် ခဲလၢာ်သ့လၢ ပှၤလၢအဒုးဆူၣ်ထီၣ်ယဂံၢ်ယဘါတဂၤအပူၤလီၤ’’ (ဖံ ၄း၁၃) ႉ
ပ၀ဲခဲလၢာ် လၢပမုၢ်နံၤမုၢ်သီတဖၣ်အပူၤန့ၣ် ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်တၤ တဖၣ် လီၤဆီလိာ်အသးၣ် ပကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူခရၠာစးံာ်အအိၣ် တဘျီ လၢ်လၢ်လၢ ကမၤစၢၤပှၤ‚ ကဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါၣ်လီၤႉ ပှၤလၢပအဲၣ်အီၤတဖၣ် မ့ၢ်လီၤဖးဒီးပှၤ ဘၣ်ဆၣ်‚ ကစၢ်မၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကပၢၤဃာ်အီၤၢ် တၢ်မံသူၣ်မုာ်သးတက့ၢ်ႉ