ထးဆးတၢ်‚ တၢ်နုၢ်ထံ‚ ကုၤ‚ ကဟၣ်စိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤတၢ်‚ တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်‚ ကွဲၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးဖိတဖၣ် လၢ အမၤပျံၤတၢ်အါမးလၢ အဲးဒရၠာစးံယၢၣ်မိး အဂီၢ်ၢ် တၢ်ဒီး အဂဲၤဒိလၢ နၢ်ဟူထံၣ်ဖျါအပူၤတဂၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအ၀ဲဒီး ပှၤလၢအြပၢလိာ်သး ဒီးအီၤဖးယံာ်တဂၤ‚ ဟၢရၠာစးိခရၠာစးၢ့ှှီ အ၀ဲသ့ၣ်ခံဂၤလိာ် ကးတံာ်ဘၣ်သးလၢသိလ့ၣ်ပူၤအခါၣ်လီၤႉ
ဖဲ မိး ဒီး ဟၢရၠာစးိ အိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်အခါ‚ သတူၢ်ကလာ် မိး ဒုးဆိကတီၢ်တၢ်အံၤ ဒီး စံး၀ဲလၢ ‘‘ယဆိမိၣ် ပကွၢ်တၢ်အံၤလၢအကမၣ်တကပၤလီၤႉ သိလ့ၣ်အလီၢ်ခံဂီၤပၤအံၤ တမ့ၢ်ကးတံာ်ပှၤဘၣ်ႉ ဒီသဒၢပှၤအနီၢ်ကီၢ်တခီလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ပၢၤဃာ်ပှၤလၢ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်ချၢ‚ တၢ်အဃၢ်လၢပထံၣ်စိတသ့ၣ်လီၤႉ လၢမဲာ်ချံဖးဒိၣ်အပူၤ ဟၢရၠာစးိ ထံၣ်တၢ်လၢ မိး အဲၣ်ဒီးတဲတဖၣ်ဒီး လၢတၢ်ကမၢ ကမၣ်အပူၤ အ၀ဲတဲ၀ဲကသွံဒံလၢ သ့ၣ်ပှၢ်အံၤ မ့ၢ်ပတံၤသကိးန့ၣ်လီၤႉ
စံး ၆၃ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အိၣ်ဘၣ် လၢတၢ်လီၢ်လၢအဂၤဒီးထံတအိၣ်သနာ်က့‚ ဖဲစီၤဒၤ၀ံးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ယွၤအစိကမီၤၣ် (း၁-၃) မဲးမုၢ်ခိၣ်ဆီတလဲအသးဆူ တၢ်လီၢ်လၢယွၤ ကဟုကယာ်ဒီး ဒီသဒၢ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်ထိၣ်ဖိလၢအအိၣ်ခူသူၣ်လၢ အမိၢ်အဒံးဆ့အဖီလာ် အသိးန့ၣ် စီၤဒၤ၀ံးထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်လၢ ဖဲအ၀ဲဖိးဃာ်ယွၤန့ၣ်‚ မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဃ့ထီ အလီၢ်လၢ အတဟ့ၣ်ထီၣ်တၤသၣ်ဘၣ်ဆၣ်‚ ယွၤကလုၢ်အီၣ်အီၤ ဒီးတၢ်အီၣ်၀ံၣ် အီၣ်ဘဲ (း၅) ၢ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်ဘါဒီး တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢတၢ်အဲၣ်အပူၤ ဂ့ၤန့ၢ် တၢ်မူလီၤႉ