မၣ်သၣ် မၤတၢ်ဒ်သရၠာစးၣ်မၤစၢၤတၢ်တဂၤအသိး လၢတီၤဖုၣ်ကၠိအနံၣ် ၃၀ အဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤႉကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ် အ၀ဲပာ်ဖှိၣ်အတိၢ်လၢ ကပရၤဆ့ကၤဖီခိၣ်အလၢၤတဖၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲ အပှၤ မၤသကိး တၢ်ဃုမၤန့ၢ် ဆ့ကၤအဖီခိၣ်တနံၣ်တဘျီ သၢနံၣ်ဖဲအ၀ဲသံ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအတၢ်သးအိၣ် အတၢ်န့ၢ်သါအံၤ ဒုးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤဂၤ ဒ်ကမၤတၢ်လၢ တၢ်သးအိၣ် လၢ ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤႉ
မၤတၢ် ၉ အပူၤ စီၤလူၤကၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ၣ်လီၤ (း၃၆) ႉ ဖဲအ၀ဲဆါဒီးစူးကွံာ်သးန့ၣ် ပှၤလၢ အသးအုးကိၢ်ဂီၤတဖၣ် မၢ၀ဲစီၤပ့းတ့ှူးလၢကလဲၤအိၣ်သကိး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ မုၣ်ကမဲခဲလၢာ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲ စီၤပ့းတ့ှူးလၢ နီၢ်ဒီၣ်ကါအိၣ်မူဒီး မၤတ့ၢ်တၢ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢ တၢ်သးကညီၤအပူၤ စီၤပ့းတ့ှူးမၤမူထီၣ်က့ၤ နီၢ်ဒီၣ်ကါန့ၣ်လီၤႉ နီၢ်ဒီၣ်ကါ သမူ ထီၣ်က့ၤ အကစီၣ်အံၤ ရၠာစးၤလီၤအသးဒီးပှၤအါဂၤ စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လီၤ (း၄၂) ႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်နီၢ်ဒီၣ်ကါအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢ အမၤတၢ်လၢ ပှၤဂၤအဂီၢ်လၢ တၢ်မၤလၢအကျဲလၢအထိးဘၣ် ပှၤတ၀ၢတဖၣ်အသးဒီး ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ် အတၢ်သးအိၣ် အစိကမီၤ န့ၣ်လီၤႉ