အမဲရၠာစးကၤကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဖရၠာစးဲးကလ့ၣ် ဒံၢ်ႉ ့ှူးစဘဲး ဘၣ်တူၢ်လိာ်ဟံးစုကွၢ်မဲာ် ပှၤတမှံၤအါမးလၢ အဟဲဆူအတိာ်ဟံၣ်၀ါ (တ့ငအန ့သကျန) တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်တဲဖျါလၢ အ၀ဲပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၢ်၀ဲလၢ အ၀ဲစံးကတိၢ်တၢ်န့ၣ် ပှၤတဟ့ၣ်အီၤ တၢ်သးစၢၢ်ဆၢနီတဂၤ အဃိလီၤႉ အဃိ အ၀ဲပာ်လီၤအသးလၢ အ၀ဲကမၤကွၢ်လၢတၢ်တူၢ်လိာ်အမူးတခါန့ၣ် လီၤႉ ဖဲပှၤဟဲတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤ ဒီးဟံးစုကွၢ်မဲာ်အီၤန့ၣ် အ၀ဲတဲ၀ဲလၢ ‘‘တဂီၤအံၤ ယမၤသံယဖံန့ၣ်လီၤ’’ ပှၤတမှံၤတဖၣ် စံးဆၢက့ၤအီၤ လၢ ‘‘လီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးၣ် ပှၤတမှံၤအံၤ စံးဆၢအီၤလၢ ‘‘ယနာ်လၢ အ့ကၢးဘၣ်တၢ်မၤသံလီၤ’’ႉ
မ့ၢ်နကမၢကမၣ်ဘၣ်နသးတဘျီဘျီလၢ ပှၤဂၤတဖၣ် ဒိကနၣ်တၢ်အနီၢ်ကီၢ် န့ၣ်ဧါႉ မ့တမ့ၢ် အၢန့ၢ်အ၀ဲန့ၣ်ၣ်ဧါႉ ပှၤကနၣ်တၢ်ဧါ တကနၣ်ဘၣ်ဧါန့ၣ် ဒိးသန့ၤသးလၢ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်တဲဆၢက့ၤပှၤ မ့တမ့ၢ် အမဲာ်ချံ အတၢ်အိၣ်ဖျါန့ၣ် ပတဲသ့လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပသ့ၣ်ညါလၢ ယွၤဒိကနၣ်ပှၤဒ်လဲၣ်ႉ ပ့ကၢး ဒိးသန့ၤသးလၢ တၢ်သးဟူးဂဲၤအဖီခိၣ်ဧါႉ မ့တမ့ၢ် ကွၢ်လၢယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ် န့ၣ်ဧါႉ
တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်လၢ ဘၤဘူၤလိၣ်အနံၣ် ၇၀ ၀ံၤအလီၢ်ခံၣ်လီၤ (ယံးရၠာစးမံယၤ ၂၉း၁၀-၁၁) ႉ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ် ကိးထီၣ်ယွၤန့ၣ် ယွၤဒိကနၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ (း၁၂) ႉ အ၀ဲသ့ၣ်ၤသးလၢ ပတၢ်သးဟူးဂဲၤ မ့တမ့ၢ် ခိးတၢ်ပနီၣ်လၢ ပကသ့ၣ်ညါယွၤကဒိကနၣ်ပှၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲအၢၣ်လီၤပှၤလၢ ကဒိကနၣ်ပှၤဒီး အ၀ဲပၢၤဃာ်အတၢ်အၢၣ်လီၤထီဘိလီၤ (၂ ကရၠာစးံၣ် ၁း၂၀) ႉ