ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Con Campbell

တၢ်လုၢ်ဖိအတၢ်ဃံတၢ်လၤ

၂၀၀၉ နံၣ်အတၢ်ဂီၤမူ ‘‘T့န Bူငညိ ှငိန’’ န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤဟံၣ်တအိၣ်ဃီတအိၣ် ခွါလိၣ်ဘိ မၢးကၢၣ် အိဟၢၣ် အပူ အမ့ၢ်အတီန့ၣ်လီၤႉ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ် ကိးအိၣ်အီၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဒုးနဲၣ်တပတီၢ်အပူၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲဟဲအိၣ်တ့ၢ်လံဒီးအ၀ဲသ့ၣ် တဘျုးလါလံန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကတိၤလၢ အဆၢဒီးကပုာ်အပူၤၣ်လီၤႉ
ဒ်တၢ်လုၢ်ဖိန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဃံအလၤတမံၤအသိးၣ်လီၤႉ ဖဲဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ် အိးထီၣ်အစုဒီး တူၢ်လိာ် ပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိအသီတဂၤအခါန့ၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်လုၢ်ဖိဆီတလဲကွံာ် တၢ်အိၣ်မူတဖၣ်ၣ်လီၤႉ
လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအပူၤၣ်လီၤ (ကလၤ ၃း၂၆) ႉ ပဘၣ်တၢ်လုၢ်ဖိပှၤလၢယွၤ ဒီးကဲထီၣ်ဘၣ်ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်လီၤ (၄း၅) ႉ ဒ်ယွၤအဖိလုၢ်ဖိတဖၣ်အသိးၢ်ဘၣ် အဖိခွါအသး‚ ပကိးဘၣ်အီၤလၢ ‘‘အးဘၤ‚ ပၢ်ဧၢ’’ (း၆) ၢ် ဘၣ်သါတၢ်တဖၣ် (း၇) ၢ်ဘၣ်သါဃုာ်တၢ်ဒီးခရၠာစးံာ် (ရၠာစးိမ့ၤ ၈း၁၇) န့ၣ်လီၤႉ ပကဲထီၣ်ဘၣ် ယွၤအပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤႉ
ဖဲ မၢးကၢၣ်အိဟၢၣ် ဘၣ်တၢ်လုၢ်ဖိအီၤန့ၣ် အသးသမူ‚ အတၢ်မ့ၢ်တၢ်ၣ် တၢ်လဲလိာ် ကမၤအသးဒိၣ်န့ၢ်အန့ၣ်လီၤႉ ပတၢ်အိၣ်မူလဲလိာ်သး…

ယ့ၣ့်ှှူးမ့ၢ်၀ဲပတၢ်ဃူတၢ်ဖိး

သီခါတဂၤလၢအမံၤမ့ၢ် ထဲလံၣ်မၤခၠၢး အိၣ်မူ၀ဲ တၢ်အိၣ်မူလၢ အဘရၣ်အဘှီၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲအတၢ် လဲၤဟးဆူ၀့ၢ်ရၠာစးိမ့ၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံၣ်ခီတၢ်ကွၢ်ကီပျီတၢ်ဒူၣ်ပၤ ဒီး ကျဲးစၢး ဆိကတီၢ်၀ဲ ပှၤဒုးြပၢကျီသံလိာ်သးတဖၣ်လၢ တၢ်မၤသံလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤ န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤကမျၢၢ်လၢ အသူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးတဖၣ် ကွံာ်သံအီၤလၢလၢၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤၣ်လီၤႉ
ဖဲစီၤပီလူး ကိးယ့ၣ့်ှှူး ‘‘ပတၢ်ဃူတၢ်ဖိး’’ အ၀ဲအဲၣ်ဒိးစံး၀ဲဘၣ်ဃးဒီး ပှၤယူဒၤဖိ ဒီးပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါလိာ်သးအကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ (အ့ဖ့း ၂း၁၄) ႉ ယွၤအပှၤဃုထၢဖိပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် အလီၤဆီ၀ဲဒီးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးဂ့ၤယာ်လီၤဆီတဖၣ်လီၤႉ အဒိ‚ ဖဲပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် တၢ်ပျဲ အီၤလၢ ကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤလၢ ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃး ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဃာ်လၢတၢ်သံႉ ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် ပာ်၀ဲ ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် ဒ်ပှၤတစီတဆှံၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် အခဲအံၤ‚ ခီဖျိယ့ၣ့်ှှူး အတၢ်သံဒီးတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤလၢပှၤကိးဂၤအဂီၢ်ၢ်အီၤအပူၤလီၤ (း၁၈-၂၂) ႉ တၢ်ဒူၣ်ပၤလၢအနီၤဖးတၢ်အဒူၣ်အဆၢ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉ ပှၤတဖုတအိၣ် ဒီးတၢ်ခွဲးဂ့ၤယာ်ဘၣ်လီၤဆီလၢ ပှၤတဖုအဖီခိၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ပှၤခံဖုလၢာ်အခွဲးအယာ် တုၤသိးထဲသိးလိာ်သးလၢ တၢ်ဆၢထၢၣ်လၢယွၤအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤႉ
ဒ်…

အ၀ဲနၢ်ဟူပှၤ

အမဲရၠာစးကၤကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဖရၠာစးဲးကလ့ၣ် ဒံၢ်ႉ ့ှူးစဘဲး ဘၣ်တူၢ်လိာ်ဟံးစုကွၢ်မဲာ် ပှၤတမှံၤအါမးလၢ အဟဲဆူအတိာ်ဟံၣ်၀ါ (တ့ငအန ့သကျန) တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်တဲဖျါလၢ အ၀ဲပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၢ်၀ဲလၢ အ၀ဲစံးကတိၢ်တၢ်န့ၣ် ပှၤတဟ့ၣ်အီၤ တၢ်သးစၢၢ်ဆၢနီတဂၤ အဃိလီၤႉ အဃိ အ၀ဲပာ်လီၤအသးလၢ အ၀ဲကမၤကွၢ်လၢတၢ်တူၢ်လိာ်အမူးတခါန့ၣ် လီၤႉ ဖဲပှၤဟဲတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤ ဒီးဟံးစုကွၢ်မဲာ်အီၤန့ၣ် အ၀ဲတဲ၀ဲလၢ ‘‘တဂီၤအံၤ ယမၤသံယဖံန့ၣ်လီၤ’’ ပှၤတမှံၤတဖၣ် စံးဆၢက့ၤအီၤ လၢ ‘‘လီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးၣ် ပှၤတမှံၤအံၤ စံးဆၢအီၤလၢ ‘‘ယနာ်လၢ အ့ကၢးဘၣ်တၢ်မၤသံလီၤ’’ႉ
မ့ၢ်နကမၢကမၣ်ဘၣ်နသးတဘျီဘျီလၢ ပှၤဂၤတဖၣ် ဒိကနၣ်တၢ်အနီၢ်ကီၢ် န့ၣ်ဧါႉ မ့တမ့ၢ် အၢန့ၢ်အ၀ဲန့ၣ်ၣ်ဧါႉ ပှၤကနၣ်တၢ်ဧါ တကနၣ်ဘၣ်ဧါန့ၣ် ဒိးသန့ၤသးလၢ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်တဲဆၢက့ၤပှၤ မ့တမ့ၢ် အမဲာ်ချံ အတၢ်အိၣ်ဖျါန့ၣ် ပတဲသ့လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပသ့ၣ်ညါလၢ ယွၤဒိကနၣ်ပှၤဒ်လဲၣ်ႉ ပ့ကၢး ဒိးသန့ၤသးလၢ တၢ်သးဟူးဂဲၤအဖီခိၣ်ဧါႉ မ့တမ့ၢ် ကွၢ်လၢယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ် န့ၣ်ဧါႉ
တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်လၢ ဘၤဘူၤလိၣ်အနံၣ် ၇၀ ၀ံၤအလီၢ်ခံၣ်လီၤ…

တၢ်ဒိကနၣ်တၢ်ဆူတၢ်ကူၣ်သ့အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်

ဖဲအမဲရၠာစးကၤထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးအကတီၢ် ကီၢ်ခိၣ်အၣ့်ဘၣ်ဟၣ်လ့ကၢၣ်‚ တဘျီ ထံၣ်လီၤအသးလၢ သးအိၣ်မၤမုာ်တၢ် ဒ်ပှၤဂဲၤထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်တဂၤအဃိၢ် တၢ်ကလုၢ်‚ အ၀ဲသမၢတၢ်ဆူတၢ်ကမၤ တၢ်အံၤလီၤႉ အ၀ဲစံးလၢ ကီၢ်ခိၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤပျုၢ်တဂၤလီၤႉ လ့ကၢၣ်ဘၣ်တၢ်တဲဖျါအီၤ လၢအဘၣ်ထွဲ ဒီးစတဲတၢၣ် အတၢ်ကတိၤအံၤဒီး အ၀ဲစံးဆၢက့ၤလၢ‚ ‘‘ဖဲလၢစတဲတၢၣ်မ့ၢ် စံးလၢယပျုၢ်အဃိ‚ ယကမ့ၢ်ယဲမ့ၢ်လၢအ၀ဲဘူးတ့ၢ်လၢ တၢ်အမ့ၢ်အတီဃၣ်ဃၣ်လီၤႉ ယကထံၣ်လၢ တၢ်အံၤ အဂီၢ်လီၤ’’ႉ ဖဲပှၤခံဂၤအံၤ ကတိၤသကိးတၢ်‚ သတူၢ်ကလာ် ကီၢ်ခိၣ် ထံၣ်သ့ၣ် ညါလၢ အ၀ဲအတၢ်ဆၢတဲာ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကမၣ်၀ဲဒိၣ်မးတမံၤအဃိ‚ လၢတၢ်မၤယံာ် မၤနီၢ်သးတအိၣ်အပူၤ‚ အ၀ဲဃၣ်ကွံာ်သးလၢတၢ်အံၤလီၤႉ ဖဲလၢ စတဲတၢၣ် မ့ၢ်ကိးအီၤ လၢ ပှၤပျုၢ်တဂၤ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ လၢတၢ်အံၤအလီၢ်‚ လ့ကၢၣ် ဒိကနၣ် အ၀ဲအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ၣ်ဧါ (ကွၢ် ၁ စီၤပၤ ၁၂း၁-၁၁) ႉ တၢ်အံၤကဲထီၣ်တၢ်လၢ တၢ်သးထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်‚ တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါႉ မ့တမ့ၢ် လၢနကစၢ်ဒၣ်နဲတခီ‚ မ့ၢ်နသမၢဘၣ်တၢ်ဆူ ပှၤဂုၤပှၤဂၤအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဧါႉ ဒ်ကတိၤဒိ ၁၂း၁၅ စံး၀ဲ…

တၢ်မၤလိန့ၢ်တၢ်လၢတၢ်တဆိကမိၣ်တၢ်ထံထံဆးဆး

ပှၤတဂၤလဲၤနုာ်လီၤဆူ တၢ်ဆါတၢ်ပရၤကျးတဖျၢၣ်လၢ အအိၣ်လၢ ၀ိဘိၣ်ကီန်‚ အီးစ့တ့လယၣ်‚ ပာ်ထီၣ်အစ့ဒီလၣ် ၂၀ လၢတၢ်ဟ့ၣ်စ့အလီၢ် ဒီးဃ့လၢတၢ်ကမၤလီၤ ဖှံၣ်စ့အဂီၢ်လီၤႉ ဖဲပှၤဆါတၢ်ဖိ အိးထီၣ်တလါလၢတၢ်နုာ်စ့အခါ ပှၤအံၤထုးထီၣ်အကျိ ဒီးဃ့စ့လၢအအိၣ်လၢတလါပူၤခဲလၢာ်ၢ်စ့ ဒီးဟးထီၣ်ကွံာ်ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်အမၤန့ၢ်စ့လၢ ပှၤဆါတၢ်ဖိအစုပူၤထဲလဲၣ်န့ၣ်လဲၣ်ႉ ထဲ ၁၅ ဒီလၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ပ၀ဲကိးဂၤ‚ လၢတၢ်အကတီၢ်တနီၤ ပမၤတၢ်လၢတၢ်တဆိကမိၣ်တၢ် ထံထံဆးဆး‚ ဖဲလၢမ့တမ့ၢ်ဒ်ပှၤအံၤအသိး ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ နီၢ်နီၢ်တခီ မ့ၢ်ပမၤလိန့ၢ် တၢ်ဘၣ်ဃး လုၢ်လၢ်လၢ တၢ်တဆိကမိၣ် ထံတၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်ဘှီဘၣ်က့ၤတၢ်‚ ပတၢ်ဃုထၢလၢ အကံၢ်အစီတပှဲၤၣ်လီၤႉ ပကကဲထီၣ်တၢ်ဒ် ‘ပှၤဟးဂီၤဖိလၢ အသးဆးတအိၣ်’ န့ၣ်လီၤ (စံၣ်တဲၤတဲ ၁၀း၃) ႉ
တဘျီဘျီၣ်လီၤႉ ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်အီၤကီန့ၣ်လီၤႉ မ့တမ့ၢ် ကမ့ၢ်လၢပလိၣ် ဘၣ်တၢ်လၢ ပကအၢၣ်လီၤတၢ်လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်တမံၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်မၤအီၤ ခ@ဒံးခ@ဒူးဒီး လၢခံတဘျီတခီၣ်လီၤႉ တၢ်အဂ့ၢ်အခၢး ကမ့ၢ်ဒၣ်၀ဲဒ်လဲၣ်‚ အလီၢ်တအိၣ်လၢ ပတပာ်သ့ၣ်ညါပသးၣ်ဘၣ်ႉ
လၢတၢ်စံးဘျုးတၢ်အပူၤၣ် တလီၤဂာ်ဘၣ်တၢ်သးခု’…

တၢ်သ့ၣ်ညါပၢ်ယွၤ

ဒ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဟဲ၀ဲအသိး‚ ပှၤ့ဘံးတ့ၣ်ဖိပှၤနဲၣ်ထါ သရၠာစးၣ်သီမဲး (စ) ဘံၤခၠဲၣ် ဘၣ်တဘျီ ထံၣ်ပှၤပိာ်မုၣ်လၢအဖျါလီၤတိၢ်လီၤဆီတဂၤလၢ ဟံၣ်ဒွဲအကျဲစၢၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲ ဆိကမိၣ်က့ၤအမံၤတန့ၢ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် နာ်၀ဲလၢ အသ့ၣ်ညါအီၤအဃိ‚ အ၀ဲ လဲၤကတိၤတၢ်ဒီးအီၤလီၤႉ ဖဲအကတိၤသကိးလိာ်သးအခါ‚ အ၀ဲသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်၀ဲလၢတၢ်တလီၤတံၢ်ကဲၣ်ဆိးဘၣ်အပူၤ ပိာ်မုၣ်အံၤအိၣ်ဒီးအဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခွါတဂၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ အကမၤန့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အနွံတခါခါအပူၤ‚ အ၀ဲသံကွၢ်အီၤ အဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခွါ အိၣ်မၤသးဒ်လဲၣ်ဒီး မ့ၢ်အမၤဒံးတၢ်ဖဲအလီၢ်လီၢ်ဧါန့ၣ်လီၤႉ ပိာ်မုၣ်စံးဆၢအီၤ‚ ‘‘အိ‚ အ၀ဲအိၣ်ဆူၣ်ဂ့ၤမးလီၤႉ ဒီးမ့ၢ်ဒံးစီၤပၤလီၤႉ
တၢ်ဆိကမိၣ်ကမၣ် ပှၤတဂၤဂၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၣ် လီၤမဲာ်ကိၢ်မဲာ်ဆှး ဒ် သရၠာစးၣ်ဘံၤခၠဲၣ် အသိးန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တဘျီဘျီ တၢ်ကနးန့ၢ်အန့ၣ်‚ ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး အပှၤတၢ်မၢဖိစီၤဖံလံးပူး အဂီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ဒၣ်ကယၢာ် အ၀ဲသ့ၣ်ညါ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး‚ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲမ့ၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် စီၤဖံလံးပူးတသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤဒံးဘၣ်ႉ အဲၣ်ဒိး၀ဲလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးက ‘‘ဒုးနဲၣ် (အီၤ) လၢပၢ်’’ န့ၣ်လီၤႉ ယ့ၣ့်ှှူးစံးဆၢအီၤ ‘‘ပှၤလၢအထံၣ်ယၤန့ၣ်‚ မ့ၢ်အထံၣ်လံပၢ်န့ၣ်လီၤ’’ (ယိၤ ၁၄း၈-၉) ႉ ဒ်ယွၤအဖိခွါထဲတဂၤဧိၤအသိး‚ ယ့ၣ့်ှှူးဒုးနဲၣ်ဖျါပၢ်ယွၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤ…

ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ဘါ လၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်

ဖဲကီၢ်အမဲရၠာစးကၤ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအိၣ်ထီၣ်၀ဲကတီၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢ တၢ်ဃ့ၢ်ဟးထီၣ်လၢသုးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢ တၢ်ကမၤသံကွံာ်ပှၤလၢအဃ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် သုးမုၢ်ကရၠာစးၢစၢဖှိၣ်တဖၣ် တညီနုၢ်မၤသံဘၣ် ပှၤလၢအဃ့ၢ်ဟးထီၣ်လၢ တၢ်ဒုးသုး မ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ် အခိၣ်အနၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ အမ့ၢ် အၤ့ဘၣ်ဟၣ်လ့ကၢၣ်‚ ဃ့ကညးတၢ်လၢပှၤအံၤတဖၣ်အဂီၢ် ကိးဂၤဃၣ်ဃၣ်အဃိန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မၤသးထီၣ် တၢ်နးနးကလဲာ်ဆူ အဲးဒ်၀့စတဲတၢၣ် လၢအမ့ၢ် တၢ်ဒုးသုးအနဲၣ်ရၠာစးွဲၣ်‚ လၢအနာ်လၢ လ့ကၢၣ်အတၢ်မၤလၢ အတပိာ်ထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢဃံးဃံးအံၤ‚ မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ကမၤ ဘၣ်အါထီၣ်လၢ တၢ်ကဃ့ၢ်ဟးထီၣ် လၢတၢ်ဒုးသုးအကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ လ့ကၢၣ် ဒိသူၣ်ဒိသးလၢသုးဖိသံၣ်ဖိလၢ အလီၤမၢ်ကွံာ်လၢ တၢ်သးဒူ ဒီးဒုးတၢ်လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး လၢတၢ်ဒုးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဒီးအ၀ဲအတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးအံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကွံဘၣ်အီၤလၢ အသုးဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်အဲၣ်ဘၣ် ‘‘ပါပၢ်‚ လ့ကၢၣ်’’ အံၤ ဒီးတၢ်အဲၣ် တၢ်ကွံအံၤ ဆှၢပှၤသုးဖိတဖၣ်အံၤ ဒ်သိးကသးအိၣ်မၤတၢ်လၢ လ့ကၢၣ်အဂီၢ် အါထီၣ် အါထီၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဖဲ စီၤပီလူး ကိး စီၤတံၤမသ့း ဒ်သိးကမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤ ဒ်ပှၤလၢ ကဒိး…