တၢ်ပီးတၢ်လီ  |  odb

တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအတၢ်ဟ့ၣ်

တမၤဘၣ်. ယတမၤတၢ်အဝဲန့ၣ်ဘၣ် လၢတၢ်သးလီၤဘှံးဖးဒိၣ်အပူၤ, ကၠဲး(Jane) နၢ်ဟူအဖိခွါ လိၣ်ဘိအတၢ်သမၢ, မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ညါလၢ အဖိခွါတကတိၤဘၣ် တၢ်အမ့ၢ်အတီအဃိန့ၣ်လီၤ. တချုးလၢအသံကွၢ်အဖိခွါ စဲမၢၣ်(Simon) တၢ်မနုၤ မၤတ့ၢ်အသးလဲၣ်န့ၣ်, အဝဲဘါထုကဖၣ်ကသွံဒံဒီး ဃ့ဝဲလၢယွၤကမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်လီၤ. အဖိခွါဂ့ၢ်လိၥ်ဝဲ သၦၢ်ၦၢ် လၢအတလီတၢ်ဘၣ်. တုၤလီၤလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, လၢတၢ်သးတံၥ်တၥ်ဖးဒိၣ်အပူၤ, အမိၢ်စံးဘၣ် အဖိခွါ လၢသါလိၣ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်ဘှံးတစိၢ်ဖိ န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဃၣ်အသးဒီး ဟးထီၣ်သီသီန့ၣ်, အဝဲကလၢၢ်ဘၣ် ၦၤအစုတခီ ဟဲထိးဘၣ် အဖံဘၣ်ခိၣ်အလိၤ, ဒီးနၢ်ဟူဘၣ်အဖိခွါအတၢ်အၢၣ်လီၤ ဃ့ကညး အတၢ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတူၢ်လိၥ် စံးဆၢသးစီဆှံ အတၢ်သိၣ်အီၤ ဒီးပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ အသးန့ၣ်လီၤ.
လံၥ်ယိၤအ့လးလၢလံၥ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတကတြူၢ်အပူၤ, ယွၤကိးဃီၤ အၦၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် လၢကပီၢ် ယၢ်လီၤက့ၤ အသးနီၢ်နီၢ် လၢအတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်အဂီၢ်, ဒ်အဝဲသးခုတူၢ်လိၥ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်လၢကဟဲက့ၤဆူ အအိၣ် လၢသူၣ်ဒီဖျၢၣ်သးဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ (၂:၁၂). ယွၤတဃုတၢ်ပီၢ်ယၢ်က့ၤသးလၢအဖျါလၢခိဘၣ်. မ့မ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် ကမၤကပုၥ်ဆီတလဲ အတၢ်ပၥ်သးလၢအကိၤတဖၣ် ဒီးစံးဝဲ, မၤဖှီသုဆ့တဂ့ၤ, မၤဖှီသုသး န့ၣ်လီၤ. ဝံယိၤအ့လး မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် လၢယွၤန့ၣ်…

ဝံၤဝဲလၢတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်အပူၤ

ဖဲယတၢ်မၤဟူးဂဲၤနီၢ်ခိ အမံးနံး(၄၀) ဘူးကဝံၤ, အိၣ်တ့ၢ်ဒၣ်စှၤမံးနံးအခါ, ယစံး သၦၢ်တၢၢ်သ့လၢ ယၦၤနဲၣ်တၢ်ကကိးပသူထီၣ်ဝဲ မၤဝံၤဆူၣ်ဆူၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဂဲၤလိသိၣ်လိတၢ် ဘၣ်ဃးနီၢ်ခိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ် လၢယသ့ၣ်ညါတ့ၢ် ကိးဂၤဒဲးန့ၣ် သူဝဲတၢ်ကတိၤအံၤ စှၤမံးနံး တချုးမၤခုၣ်လီၤနီၢ်ခိအခါန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်မၤကတၢၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိန့ၣ် အကါဒိၣ်ထဲသိးသိးဒီး တၢ် စးထီၣ်မၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ၦၤကညီၤအနီၢ်ခိန့ၣ် ညီနုၢ်ကမိၣ်ဃၢလီၤ မ့တမ့ၢ် တမၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢၤဘၣ်, ဖဲတၢ်မၤဟူးဂဲၤအီၤ အိၣ်တစိၢ်ဖိလံ အခါန့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်လဲၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးစံးဘၣ် အ့းဖ့းစူး အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးၦၢ်တဖၣ် လၢအဝဲကဘၣ်မၤဝံၤဆူၣ်ဆူၣ်, ဖဲအဝဲလဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်, ဖဲအကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်သၦၢ်တၢၢ် တၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အါန့ၣ်အလီၢ် ဒ်ခရံၥ်အၦၤတၢ်မၢဖိတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ(မၤ ၂၀:၁၇-၂၄). နၥ်သက့ စီၤပီလူး တတ့ၢ်စၢ်လီၤအဂံၢ်အဘါဘၣ်. အဝဲအိၣ်ဒီး တၢ်မၤအကါဒိၣ်တမံၤ, ဒီးအန့ၢ် မ့ၢ်ဒ်သိး အကမၤဝံၤ တၢ်လဲၤလၢ အစးထီၣ်တ့ၢ်လံဝဲ ဒီးကမၤတၢ်လၢ ယွၤကိးအီၤလၢအကဘၣ် မၤဝဲအဂီၢ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်မၤတမံၤ, လၢအမ့ၢ်ဝဲဒ်သိး အကစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အတၢ်သးခုကစီၣ် (:၂၄)န့ၣ်လီၤ.…

လဲၤခီကွံၥ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ

ဖဲ ၁၇၉၉ နံၣ်န့ၣ် ၦၤ ၁၂ နံၣ်ဖိ ကီရဲးရံး ထံၣ်န့ၢ် လၢၢ်ဖးဒိၣ်ကပီၤ ပံၥ်လ့ပံၥ်လ့ တဖျၢၣ် ဖဲထံကျိဖိလၢ အယွၤလီၤလၢအဝဲသ့ၣ် အဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် ဖဲကီၢ်ကဲၣ်ရိၣ်လဲနါ ကလံၤစိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဟဲက့ၤစိၥ်လၢၢ်အံၤဆူဟံၣ် ဟဲက့ၤဒုးနဲၣ်အပၢ်လၢအမ့ၢ် ၦၤသုးလီၢ်သုးကျဲဆူကီၢ်ပူၤ ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးၦၤထူစံၥ်ဖိလၢအဖှီၣ်လီၤ. အပၢ်န့ၣ် တနၢ်ပၢၢ် လၢၢ်အံၤ အလုၢ်အပှ့ၤခူသူၣ်အဃိ သူအီၤ ဒ်နီၣ်ပၢၤပဲတြီတခါအသိးလီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိ တဖၣ်ခီထီၣ်ခီလီၤ လဲၤတၢ်ဒ်အံၤ လၢအါနံၣ်အါလါအပူၤလီၤ.

လၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, ၦၤမၤလၢၢ်လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်တဂၤ ဟဲထံၣ်ဘၣ် ကီရဲးအလၢၢ်, လၢနီၢ်ကီၢ်တခီ မ့ၢ်ထူကိၢ်လိၣ်လၢအဃၢ တဆံနွံပီၣ်အံၤလီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ကဲဒိၣ်ကဲၦၢ်ထီၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ် အဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်အံၤ ကဲထီၣ်ထူပူၤ အဆိကတၢၢ် ဖဲကီၢ်အမဲရကၤလီၤ.

တဘျီတခီၣ် ပသးဆူၣ်ဒၣ် လၢပတၢ်ကူၣ်ဒီးပကျဲအပူၤ ဒီးလဲၤခီကွံၥ်ဘၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤလီၤ. ဖဲၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိၥ်မၢကဲကုၢ်ဆူ ဘၤဘူၤလိၣ် မ့ၢ်လၢတစူၢ်ကစၢ်ယွၤဘၣ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤတဲဖျါထီၣ်ကဒီးတဘျီ တၢ်ထူၣ်ဖျဲးအဂ့ၢ် လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် အသးပ့ၤနီၣ်တမံၤန့ၣ်…

ထီဘိကြၢးဒီးတၢ်ကနီၤဟ့ၣ်

ဖဲယကဲထီၣ်ၦၤစူၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူးတဂၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ယတဲဘၣ်ယမိၢ်လၢတၢ်သးခုကစီၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. ယမုၢ်လၢ်လၢ ယမိၢ်ကစူၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူးအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ယမိၢ်တကတိၤတၢ် ဒီးယၤလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤဘၣ်. အဝဲအတၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်တမုၥ်တလၤဒီးၦၤလၢ အစံးလီၤသးလၢပိၥ်ယ့ၣ်ၡူးအခံတဖၣ်အဃိ, အဝဲတနၥ်ၦၤစူၢ်နၥ်ခရံၥ်တဖၣ်လၢၤဘၣ်. ယထုကဖၣ်လၢအဂီၢ်ဒီး ဆဲးကျိးအီၤ တနွံဘၣ်တနွံဘၣ်လီၤ. သးစီဆှံကစၢ် မၤမုၥ်ယၤ ဒီး မၤဒံးတၢ်ဆူညါလၢယသးပူၤ ဖဲယမိၢ်တကတိၤတၢ်ဒီးယၤအခါလီၤ. လၢခံကတၢၢ် ဖဲယမိၢ်ဖီၣ်ယကွဲၤဒီနၢ်ဒီး ကတိၤဆၢယၤတၢ်န့ၣ် ယဟ့ၣ်လီၤသးလၢ ယကအဲၣ်အီၤဒီး ထုကဖၣ်ယဲလၢ ယကတဲဘၣ်အီၤ ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲယဒိးန့ၢ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်လီၤ. ပတၢ်ဃူက့ၤဖိးက့ၤပူၤကွံၥ်လါတဖၣ်ဝံၤလီၢ်ခံ, ယမိၢ်စံးဝဲ ယဆီတလဲယသးမနဲညါလီၤ. တနံၣ်ဃၣ်ဃၣ်ပူၤကွံၥ်န့ၣ် ယမိၢ်တူၢ်လိၥ်ယ့ၣ်ၡူး ဒ်အဝဲအတၢ်အုၣ်ခီၣ်ကစၢ်အသိးဒီး ပတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်ယိာ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲလီၤ.

ၦၤစူၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူးတဖၣ် အတၢ်လဲၤနုၥ်ဘၣ်ဆူခရံၥ်အိၣ်, မ့ၢ်တၢ်အခွဲးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆီလၢ ၦၤကူၦၤကညီအဂီၢ်လီၤ. ၦၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးစံးဝဲ ပကဘၣ် ရၤလီၤ တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤအတၢ်နၢမူဆူတၢ်လီၢ်သကုၤန့ၣ်လီၤ(၂ ကရံၣ် ၂: ၁၄). အဝဲ အဲၣ်ဒိးစံးလၢ ၦၤတဖၣ်လၢအနီၤတၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ခရံၥ်အတၢ်နၢမူလၢယွၤအမဲၥ်ညါ ဆူၦၤလၢအစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ တဖၣ်, ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်တၢ်သံအတၢ်နၢမူဆူၦၤလၢ အတတူၢ်လိၥ်ယ့ၣ်ၡူးတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ (:၁၅-၁၆).

ဖဲပတူၢ်လိၥ်ခရံၥ် ဒ်ပတၢ်အုၣ်ခီၣ်ကစၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ပအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးလီၤဆီလၢ ပကသူပတၢ်ဆၢကတီၢ်…

တၢ်သူၣ်အုးသးအုးလၢအဟါမၢ်တန့ၢ်

ခဲရလဲ(Caroline) ဒိးန့ၢ် ခိၣ်နူၥ်ခဲစၢၣ် တၢ်ဆါလီၤပျံၤ လၢအကဲထီၣ်စှၤ ဒီးၦၤယါဘျါတန့ၢ်တကလုၥ် ဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲထံၣ်န့ၢ်က့ၤ တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်ကွၢ်စိ ခီဖျိ တၢ်ဒိကလီန့ၢ်တၢ်ဂီၤလၢဖိသၣ် လၢအဆူးအဆါ နးနးကျံၤကျံၤ ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် အဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်သးအုးဒီး လၢတၢ်ကီကတၢၢ်အလီၢ်န့ၢ် ပဆိကမိၣ်လၢ တၢ်လၤကပီၤ ဒီးတၢ်ဃံတၢ်လၤအိၣ်တသ့, - ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိတၢ်မၤအံၤအဃိ, ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် လၢအသးခုဘၣ်ဒီးအဖိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သူၣ်အုး သးအုးအပူၤန့ၣ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဃုထၢပၥ်လီၤအသး လၢ ကအဲၣ်လိၥ်ကွံလိၥ်သး န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်ဃးတၢ်သူၣ်အုးသးအုးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤသးစဲဒီး အိၣ်ဒီးအစိကမီၤ လၢအလီၤကမၢကမၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သးအုးအံၤ မၤဘၣ်ဒိဆါၦၤ ဒီးမၤပျံၤမၤဖုး မၤဟးဂီၤတၢ် အနီၢ်ကီၢ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး လၢတၢ်အံၤအပူၤ ပထံၣ်ပလၢၢ်ဘၣ် ပလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ဃံတၢ်လၤဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံၥ်ယိၤဘးအပူၤ တၢ်ပၥ်ဖျါအအါကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤဂၥ်ဒီး တၢ်သးအုးအတၢ်ဂီၤ တဘ့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါ စီၤယိၤဘးအတၢ်လီၤမၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ (၁ : ၁၈-၁၉). ဆ့ၣ်နီၤသကိးဒီး စီၤယိၤဘးလၢ အါနံၤအါသီဝံၤလီၢ်ခံ, စီၤယိၤဘး…

ဖီဒီမုၢ်အတၢ်ဒုး

ယၤဒီးတၤဟိအိၣ်ဖဲပခိၣ်ပဃၢၤတဖၣ်, ပအိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ် တဒ်သိးလိၥ်သး လၢဖီဒီမုၢ် (sunflowers)အလိၤလီၤ. ဖဲပသူၣ်လီၤဖီဒီမုၢ်ဖဲတၢ်ယီၤထီၣ်သီန့ၣ် ယအိၣ်ခိးကွၢ်ဖီတဖၣ် ကဘိၣ်ထီၣ် ဖးထီၣ်လီၤ. ယတံၤသကိးတၤဟိ(deer)တဖၣ်န့ၣ် တပၥ်သူၣ်ပၥ်သးလၢ တၢ်ကဖီဂ့ၤ, တၢ်ကသ့ၣ်ဂ့ၤအဂ့ၢ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒၣ် အဲၣ်ဒိး မၤဘျဲးကွံၥ် အီၣ်ကွံၥ် တၢ်မုၢ်ဒီးအလၣ်တဖၣ် တုၤတၢ်မနုၤမး တအိၣ်လၢၤဘၣ် လီၤ. ယဘၣ်ကျဲးစၢးခိးကွၢ် ဖီဒီမုၢ်တဖၣ် တုၤအကဒိၣ်ထီၣ်ဖီထီၣ် တချုးခီၣ်လွံၢ်ခီ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် အီၣ်ကွံၥ်အီၤဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တနံၣ်တဘျီ “တၢ်ယီၤကတီၢ်တၢ်ဒုး”တခါလီၤ. တဘျီတခီၣ်ယနၢၤ, တဘျီတခီၣ် အဝဲသ့ၣ်နၢၤလီၤ.

ဖဲပဆိကမိၣ်ထီၣ် ပတၢ်အိၣ်မူ ဒ်ၦၤနၥ်ယ့ၣ်ၡူးတဖၣ်အသိးန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဒုးလီၤဂၥ် ဒ်န့ၣ်သ့ညီညီလၢ ပဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤကွံၥ်ၦၤ, ၦၤဒီး ပဒုၣ်ပဒါမုၢ်ကီၤလံၢ် အဘၢၣ်စၢၤလီၤ. ပဖီတၢၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဆူ နီၢ်သးအတၢ်လၢတၢ်ၦဲၤ ဆူညါ ကွၢ်ကွၢ် လၢအမၤစၢၤ ပတၢ်အိၣ်မူတဖၣ် ဒ်သိးကဖျိးစိဝဲလၢ ယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ် အဲၣ်ဒိးလုၢ်ဘၢပတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ် ဒီးမၤတံၥ်တၥ် ပတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယ့ၣ်ၡူးဒိၣ်စိ ကယဲၢ်တၢ်စိကမီၤ ဒီးစိၥ်ၦၤဆူ တၢ်လၢတၢ်ၦဲၤ…

ပကစၢ်ယွၤန့ၣ် ဒိၣ်ထဲညါလဲၣ်

စုတဝံးပနီၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သူအီၤ ဒ်သိးကပၥ်ဖျါဒီးသ့ၣ်ညါနီၣ် ၦၤတဂၤဂၤန့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်မးလံလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်အလီအပျီၢ်သ့ ဖဲတၢ်ကဲဒိး မၤအါထီၣ်တၢ်အခါလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ, ၦၤကညီအမဲၥ်ၦၤဖိအဒိန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂံၢ်ထံး လၢပသူအီၤလၢ ‘ID’ အဂီၢ်သ့, ဘၣ်ဆၣ် တုၤၦၤတဂၤဂၤ လဲလိၥ်က့ၤတၢ်အဒိ ခီဖျိ မဲၥ်ကျးလါနါ (contact lens) ဒီး တၢ်အစၢတဖၣ် တလိၤတဃီၤ တတီဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆိးကါ တၢ်ဃုမၤလိ ၦၤကညီအက့ၢ်အဂီၤအတီ လၢတၢ်ကပၥ်ဖျါ ၦၤတဂၤစုၥ်စုၥ် အံၤစ့ၢ်ကီး ပနၥ်န့ၢ်အီၤတသ့ဘၣ်. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ဒ်သိးပကပၥ်ဖျါထီၣ် ၦၤတဂၤဂၤ အတၢ်မ့ၢ်တၢ်အဂီၢ် ကျိၤကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢပကသ့ၣ်ညါနီၣ်တၢ် မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဧါ. ၦၤဃုသ့ၣ်ညါမၤလိတၢ် အတၢ်ပၥ်ဖျါတဖၣ်စံးဝဲလၢ ၦၤတဂၤစုၥ်စုၥ် အသွံၣ်ကျိၤဒိ တဖၣ်န့ၣ် လီၤဆီဝဲ, ဒီးတၢ်ကဟုၣ်မၤဒိးအဂီၢ် တသ့ဝဲဘၣ်လီၤ. နနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်နဲ န သွံၣ်တၢ်ဂီၤတ့’(vein map)န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါနက့ၢ်နဂီၤလၢ အိၣ်သူၣ်လီၤသးလၢ နပူၤ, လၢအတလီၤဂၥ် ဒီးၦၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ နီတဂၤဘၣ်လီၤ.

တၢ်ဆိကမိၣ် ၦၤကူၦၤကညီအတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢ အိၣ်သဘံၣ်ဘုၣ် ဒ်သိးအံၤ…

အဲၣ်ဒ်သိးမိမိၢ်

ကၠူၢ်နံထၣ်(Juanita) တဲန့ၢ်အဖိဒိၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၢ်တၢ်အိၣ်သးတဂ့ၤ အကတီၢ်ဖးဒိၣ်”(the Great Depression) အဆၢကတီၢ်ခါအဂ့ၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်အီၣ်ဒၣ် ဖီသၣ်, ဒီးတၢ်မံၤလၥ်လၢၦၢ်လၢ်ကျါတမံၤဂ့ၤ တမံၤဂ့ၤ လၢအပၢ်ခးန့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲအပၢ်ဖီၣ်န့ၢ်လံၣ်ပအီ လၢဟါတၢ်အီၣ် အဂီၢ်န့ၣ် အမိၢ်စံးဝဲလၢ ဟ့ၣ်ယၤလၢလံၣ်ပအီန့ၣ်အခိၣ်, ယအဲၣ်ဒိးအီၣ်ဒၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ညၣ်အကျါ အဘဲကတၢၢ်တက့ၢ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်ပူၤကွံၥ်ဝဲန့ၣ် ကၠူၢ်နံထၣ် သ့ၣ်ညါထီၣ်ဝဲလၢ ဖဲလံၣ်ပအီအခိၣ်န့ၣ် တၢ်အညၣ်မနုၤမးတအိၣ်ဘၣ်. အမိၢ်တအီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘၣ်. အမိၢ်န့ၣ် မ့ၢ်အထိၣ်မၤသးလၢ တၢ်အခိၣ်မ့ၢ်တၢ်ဝံၣ်အဃိ ပဝဲဖိတဖၣ် ပကအီၣ်ဘၣ်အါဒီး မ့မ့ၢ်ပဝဲ ပတဘၣ်ယိာ်တၢ်လၢ အဂီၢ်လၢၤဘၣ် အဂီၢ်လီၤ.

ပကမၤလၤကပီၤမိၢ်အမုၢ်နံၤ ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်န့ၣ် မ်ပကဂံၢ်ဒွးထီၣ်က့ၤ ပမိၢ်တဖၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသး အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်တက့ၢ်. ပစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢ ပမိၢ်တဖၣ်အဃိ, ဒီးကျဲးစၢး ဒ်သိးပကအဲၣ်အါထီၣ်တၢ် ဒ်မိၢ်တဖၣ်တက့ၢ်.

စီၤပီလူးမၤတၢ်ဒ်တၢ်ခ့တၢ်ၦၤ လၢသ့းစၤလနံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ဒ်ၦၤကွၢ်ဖိ အံးက့ၤကွၢ်က့ၤအဖိဒၣ် ဝဲအသိးလီၤ (၁ သ့း ၂: ၇). အဝဲအဲၣ်တၢ်ဒူဒူ, တြီဆၢတၢ်လၢ အထီဒုၣ်ထီဒါတၢ်ဆူၣ်ဆူၣ် ဒ်သိးကတဲန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်လၢယ့ၣ်ၡူးအဂ့ၢ် ဒီးဒ်သိးကဟ့ၣ် အဝဲသ့ၣ်လၢအသးသမူဒၢ်လဲၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ…

အဝဲသ့ၣ်ညါ

လံၣ်ယၣ် (Lea) န့ၣ် ကဘၣ်စးထီၣ်အတၢ်မၤ ဒ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ၦၤဆါ (nurse) တဂၤအသိး ဖဲထံကီၢ်တၣ်ဝၣ် (Taiwan) န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ကန့ၢ်ဘၣ်အဘူးအလဲဂ့ၤဒီး အဝဲအတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤဘၣ် အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ကအါထီၣ်, ကအါန့ၢ်ဒံး ဖဲအဝဲမၤတၢ် ဖဲဝ့ၢ်မနံၣ်လၣ် (Manila) , လၢတၢ်မၤတဖၣ်တအိၣ်အါကဲၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနၤ ဖဲအဝဲတချုး ဟးထီၣ်န့ၣ် အဝဲတဲဘၣ် အဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်လၢအကကွၢ်ထွဲ အဝဲအဖိမုၣ်ဖိလၢအအိၣ်ယဲၢ်နံၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ဒုးအီၣ်အီၤ ထီပး သဘ့ဟီၣ်လၥ်အဂံၢ် တနီၣ်တၢၤန့ၣ် အဝဲကအီၣ်ကသံၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ (vitamins) ဒီး, သ့ၣ်နီၣ်နသး, အဝဲန့ၣ် မဲၥ်ဆှးသ့, အဝဲကလိၥ်ကွဲ ဒီးအတခွါတဖၣ် ဒီးအဝဲန့ၣ် ပျံၤတၢ်ခံး... . လၢခံတနံၤ ဖဲအနုၥ်လီၤဆူကဘီယူၤပူၤဒီး အကွၢ်လီၤတၢ်ဖဲ ကဘီယူၤအပဲတြီဆံးအခါ, လံၣ်ယၣ်ထုကဖၣ် ကစၢ်ဧၢ, ၦၤမတၤတဂၤမး တသ့ၣ်ညါ ယဖိမုၣ်ဒ်ယၤအသိးန့ၣ်ဘၣ်. အိၣ်ဒီးအီၤတသ့ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ် နအိၣ်နဲသ့လီၤ .

ပသ့ၣ်ညါၦၤလၢ ပအဲၣ်တဖၣ်, ဒီးပပၥ်သူၣ်ပၥ်သး တၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ် ဘၣ်ဃး အဝဲသ့ၣ် တခါစုၥ်စုၥ် မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ၦၤလၢပပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤအီၤအဃိလီၤ. လၢတၢ်အိၣ်သးမၤသးအကလုၥ်ကလုၥ်အဃိန့ၣ်,…

ပပၢ်

အါတက့ၢ်, ဂီၤခီဂီၤခီန့ၣ် ယရူးကစၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. ယတသူၣ်လီၤသးလၢ တၢ်ကတိၤတဖၣ်န့ၣ်တစု ယတကြၢးန့ၣ်တစု ယတကၢကီၣ်ဒီးမုၢ်နံၤအသီဘၣ်. ဖဲအပူၤကွံၥ် တယံာ်ဒံးဘၣ်အခါ ယယၢၤထီၣ်ဒၣ်ဝဲ ထဲ (အိၣ်လၢမူခိၣ်)ပပၢ်-Our Father”ဒံးလီၤ. ယလီတဲစိစိၥ်စု သီၣ်ထီၣ်လီၤ. ယဖုဘၣ်ယသး, တၢ်န့ၣ် အိၣ်ဒံးဒၣ် ဂီၤ ၅: ၄၃ နၣ်ရံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တယၥ်တဘီ, ကမ့ၢ်မတၤလဲၣ်. လီတဲစိအမဲၥ်သၣ်လိၤဖျါထီၣ် ပါ-Dad’ န့ၣ်လီၤ. တချုးယစံးဆၢဘၣ်က့ၤန့ၣ်, တၢ်သီၣ်န့ၣ် ကတၢၢ်ကွံၥ်ချ့သဒံးန့ၣ်လီၤ. ယတယၥ် ယပၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်စံၢ်ကမၣ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. လီၤတံၢ်လီၤ, စံၢ်ကမၣ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. မ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်, စံၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤသၢၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယနၥ်လၢ ပအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ် တဘ့ၣ်လၢဘၣ်တၢ်လုၣ်ဘၢ ဒီးယွၤအတၢ်သးကညီၤလီၤ. လီၤလီၤဆီဆီ နံၤအဝဲန့ၣ် ယလိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်က့ၤသးဘၣ်ဃး ပပၢ်လၢမူခိၣ်အတၢ်အိၣ်ဒီးၦၤလီၤ.

ပကဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် တဘျးဖိလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိအပျဲၢ်တဖၣ်လၢ ကစးထီၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်အဂီၢ် အဝဲဃုထၢတၢ်ကတိၤခံဖျၢၣ် “ပပၢ်” (မး ၆: ၉), ဒ်တၢ်စးထီၣ်အလီၢ်တခါန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်မၤညီတၢ်ခိၣ်တိၤလိၤဧါ. တမ့ၢ်ဘၣ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် အတၢ်ကတိၤတဖၣ်,…