ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Jasmine Goh

မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါ

ဒ်အမ့ၢ် ဖိသၣ်ပိာ်ခွါဖိတဂၤအသိး, မ့(န) (Ming) ထံၣ်ဝဲအပၢ် ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢကတိၤတၢ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ, ဒီးတအိၣ်လၢအီၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢ မ့(န) အိၣ်တမုာ်ဆိးက့, ဒီးကဘၣ်လဲၤဒုးနဲၣ်အသး လၢဖိသၣ်ကသံၣ်သရၣ် အကတီၢ်ဒၣ်လဲာ် အပၢ်န့ၣ် ကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်, ဒီးစံးဝဲ, လၢအဂီၢ်မ့ၢ်တၢ်ဝံတၢ်ယိး အဃၢန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီန့ၣ်, လၢတၢ်အ့ၣ်လိာ်သးအကတီၢ် အဝဲနၢ်ဟူထွဲ အပၢ်အတၢ်ကတိၤအပူၤ, ဒီးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဖဲအမိၢ်ဒၢထီၣ်အီၤအကတီၢ်, အပၢ်အဲၣ်ဒိးလၢ အမိၢ်ကမၤလီၤတဲာ်ကွံာ်အဟုးအသး ဖဲအလါစၢ်ဒံးအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အဝဲမ့ၢ် ဖိလၢတၢ်တလိၣ်ဘၣ်တဂၤလီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးကလၢၢ်ဘၣ်အံၤ ပိာ်ထွဲအခံ တုၤအဒိၣ်ထီၣ်, ဒီးဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတစုဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ မ့(န) ကဲထီၣ် ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဂၤ, ဒီးသ့ၣ်ညါဝဲ ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်ကစၢ်တဂၤလၢအသးသမူအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ထံၣ်ဝဲလၢ ကဘၣ်ဒုးဘၣ်ထွဲ ကစၢ်ယွၤ ဒ်အမ့ၢ်ပၢ်တဂၤအသိးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဒ် မ့(န) အသိး ပသးပူၤပမ့ၢ်တကလၢၢ်ဘၣ် ပပၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်တဖၣ်အတၢ်အဲၣ်န့ၣ်ဒီး, ပတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးယွၤန့ၣ် ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီ လၢအလီၤဂာ်တမံၤဃီဒီး မ့(န) န့ၣ်လီၤ. ပကဆိကမိၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်လၢ…