ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Marvin Williams

ယွၤစံးဝဲဒၣ်

ဖဲခရံာ်နံၣ် ၁၈၇၆ နံၣ်အပူၤ, ပှၤတ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အပီးအလီအသီတဖၣ်တဂၤ လၢအမ့ၢ် အလဲးစဲဒါ ကရ့ၣ်ဟၣ်ဘဲ(လ) (Alexander Graham Bell) စံးကတိၤဝဲ တၢ်ကတိၤအဆိကတၢၢ် အခီၣ်ထံး လၢကွဲၤဒီနၢ်လီပျံၤထးအပူၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲကိးဝဲ အပှၤမၤစၢၤတၢ်လၢအမ့ၢ် ထီမၢး ဝးစၢၣ်(Thomas Watson)ဒီးစံးဝဲ “ဝးစၢၣ်ဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်, ယအဲၣ်ဒိးထံၣ်ဘၣ်နၤ”န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အသီၣ်တကြဲးကြဲး, တၢ်တရှဲတလဲအပူၤ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်နၢ်ဟူ, တၢ်နၢ်ပၢၢ်သ့အီၤန့ၣ် ဝးစၢၣ်နၢ်ဟူဝဲ တၢ်လၢဘဲ(လ)စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤအခီၣ်ထံးတထံၣ်လၢ ဘဲ(လ)စံးကတိၤဝဲဒၣ် ခီဖျိလီပျံၤထးကွဲၤဒီနၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် မုၢ်နံၤအသီလၢပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဆဲးကျိးလိာ်သးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

၁ မိၤရှ့ ၁:၂ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ် မုၢ်နံၤမုၢ်သီအဆိကတၢၢ်တသီ ဖဲဟီၣ်ခိၣ်လၢအအိၣ်သယုၢ်, ဒီးအိၣ်ကလီကလီအပူၤ ဒီးအဆၢဖိ ၃ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကတိၤ အခီၣ်ထံးတထံၣ် လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤမ့ၢ်ဝဲ “တၢ်ကပီၤ မ်အကဲထီၣ်တက့ၢ်”န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကတိၤအံၤ အိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်ဘၣ်တ့အစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၃:၆ ဒီး…

တၢ်ဟဲထီၣ်လၢ ပသးကံၢ်ပူၤ

တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ တၢ်မၤတမံၤလၢ အမံၤဖိသၣ်မ့ၢ် “Operation Noah's Ark”န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်လီၤသးခုလၢ ပှၤအဲၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး လၢ “Nassau Society for the Prevention of Cruelty to Animals” ကရၢအဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်မံမီၢ် ပျီၢ်သီအၢန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သီၣ်တၢ်သဲ ဒီးတၢ်နၢအုၣ်နၢဖ့လၢ အတမုာ်တလၤဒိၣ်မးလၢ အဟဲထီၣ်လၢဟံၣ်တဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် နုာ်လီၤဆူဟံၣ်တဖျၢၣ် အိၣ်လၢ‘Long Island’ ဒီးထံၣ်န့ၢ် (ဒီးလၢခံ အဝဲသ့ၣ် က့ၤသုးကွံာ်) ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အါန့ၢ်အဒုလွံၢ်ကယၤတဖၣ် လၢတၢ်တကနၣ်ဃုာ်အီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တမ့ၢ်ပကပာ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢအကယၤတဖၣ် လၢတၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီအပူၤန့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်လၢပသးကံၢ်ပူၤ ပကပာ်ခူသူၣ် တၢ်ဆိကမိၣ်ဒီးတၢ်မၤတဖၣ်လၢ အအၢအသီဒီးအကမၣ်, လၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်ကမၤဖျါထီၣ်အီၤ ဒီးထုးထီၣ်ကွံာ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးသိၣ်လိအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢအမၤကဆှီဒီး တမၤကဆှီပှၤတဂၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ် တၢ်လၢအမၤဘၣ်အၢဘၣ်သီပှၤတဂၤန့ၣ် တမ့ၢ်အစုလၢ အဘၣ်အၢတဖၣ် မ့တမ့ၢ်…

ဟံၣ်ခံဖျၢၣ်

တၢ်မၤကွၢ်ဟံၣ်ခံဖျၢၣ်အတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအဂီၢ်, ၦၤအ့ၣ်ကၠ့နယၢၣ်ဖိတဖၣ်(engineers) တ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကလံၤမုၢ်ဟၣ်ရံၣ်က့(hurricane) အသဟီၣ်, အပတီၢ် ၃ လၢ ကလံၤအူ တနၣ်ရံၣ် ၁၀၀ မံးလၥ် ဒီးမၤကွၢ်ဝဲဒၣ် ဟံၣ်ခံဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်အခီၣ်ထံးတဖျၢၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢ ၦၤတတ့အီၤ ဒ်တၢ်ဘျၢလၢ တၢ်တ့တၢ်သူၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးကလံၤမုၢ်ဟၣ်ရံၣ်က့တၢ်ဘျၢလၢ ၦၤပၥ်လီၤအသိးအဃိ ဒီးဟူးဝးလီၤၦီၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဟံၣ်ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်တခီ ၦၤတ့အီၤ ဒ်တၢ်ဘျၢအိၣ်အသိးဃုၥ်ဒီး တၢ်မၤဂ့ၤအါထီၣ် ဟံၣ်အခိၣ်ဒူ ဒီးအဒါတဖၣ်အဃိန့ၣ် ဒီးဟးဂီၤဝဲ ဒၣ်ထဲ တၢ်ချၢအဂ့ၢ်အဂီၤ တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤကွၢ်တခါအံၤ အစၢဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်ဝံၤ ၦၤအ့ၣ်ကၠ့နယၢၣ်ဖိအကျါတဂၤ သံကွၢ်ဝဲတၢ်သံကွၢ် “သုအဲၣ်ဒိးအိၣ်ဝဲ ဟံၣ်ဖဲလဲၣ်တဖျၢၣ်အပူၤ န့ၣ်လဲၣ်”. ဝံၤမၤကတၢၢ်ဝဲ တၢ်မၤကွၢ်အံၤ န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး မၤကတၢၢ်ဝဲ အတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ် ဘၣ်ထွဲဒီး မူခိၣ်ဘီမုၢ်အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဝဲ စံးဝဲဒၣ် ဖဲလံၥ်မးသဲ ၇:၂၄ အပူၤ “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ၦၤလၢအနၢ်ဟူ ယကလုၢ်ကထါအံၤ, ဒီးတိၢ်န့ၢ်ဝဲကိးဂၤဒဲးန့ၣ် ယကဒိလီၤအီၤလၢ ၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ လၢအသူၣ်ဟံၣ်လၢ လၢၢ်ခိၣ်တဂၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ.…

ပၢ်လၢအသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်တဂၤ

က့ဘရၢၣ်(Gabriel)လၢအသးအိၣ် ၈ နံၣ်တဂၤ, ဘၣ်တၢ်ကွဲးကါထုးထီၣ် တၢ်အချံတဖျၢၣ်လၢအခိၣ်နူၥ်ပူၤဝံၤ, တၢ်ပူၤလီၤလၢတၢ်ပၥ်သူၣ်ပၥ်သးအီၤ ညီန့ၣ်အိၣ်တ့ၢ်လၢ အခိၣ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲဖိသၣ်အံၤ စံးဝဲလၢအလီၤဂၥ်ဒီး တၢ်မုၢ်ဃၢ်တဒု, အပၢ်လၢအမ့ၢ် ကၠီ(ၡ)(Josh)အိၣ်ဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်တမံၤ, လၢကပၥ်ဖျါထီၣ် အတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ဖိအံၤ ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆဲး ကသံၣ်ထဲးထူ(tattoo)လၢ အခိၣ်ကပၤ ဒ်အဖိခွါအပူၤလီၢ် အက့ၢ်အဂီၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

ၦၤကွဲးလံၥ်စံးထီၣ်ပတြၢၤပၥ်ဖျါဝဲ, တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢအအိၣ်ဒီးကစၢ်ယွၤဆူ “အဖိ”တဖၣ် အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ(စံး ၁၀၃:၁၃). ခီဖျိ တၢ်စူးကါတၢ်အဒိလၢ အဘၣ်တၢ်ထုးန့ၣ်အီၤ လၢၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူ, စီၤဒၤဝံး ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်အက့ၢ်အဂီၤ လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ လၢပလိၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးလၢ, တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒ်သိးပၢ်လၢအဂ့ၤ အတၢ်ကဟုကယၥ်တၢ်လၢ အဖိအဂီၢ်အသိး(:၁၇) န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်တဂၤ ပၥ်ဖျါထီၣ် အတၢ်သးအိၣ်လၢ အဖိခွါအံၤ, ကစၢ်ယွၤလၢအမ့ၢ် ပပၢ်လၢမူခိၣ်စ့ၢ်ကီး, ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီး တၢ်ကဟုကယၥ် ဆူၦၤလၢအပျံၤအီၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပၢ်လၢအသးအိၣ်တၢ်, လၢအသးကညီၤ အၦၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် ဒီးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ပတဖျါလီၤအဲၣ်လီၤကွံ မ့ၢ်လၢ…

ၦၤတမှံၤလၢတၢ်တအဲၣ်ဒိးအီၤတဖၣ်

Kyle(ခဲ(လ)) ဒီး Allison(အဲလံၣ်စၢၣ်) လဲၤဝဲ ၦၤထီၣ်ၦၢ်သီအတၢ်ဟးမုၥ်ကသုၣ်လၢ အမုၥ်ဒိၣ်မး ဆူတခီထံတခီကီၢ်န့ၣ်လီၤ. နၥ်သက့ ဖဲအဟဲက့ၤတုၤဆူဟံၣ်အလီၢ်ခံန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်လၢ တၢ်သးလီၤဆီလၢ အတညီနုၢ်တခါ အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ Kyle အခီၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. နီၢ်ဒီမါဝၤခံဂၤအံၤ ဘၣ်တၢ်နဲၣ်အီၤဆူ ကသံၣ်သရၣ်စဲၣ်နီၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘၣ်ကူ ဘၣ်ဂၥ်တၢ်ဆါတဂၤအအိၣ်လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်တဲသ့ၣ်ညါဘၣ် အဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ဖိဃၢ်ဆံးဆံးလၢ အမူလၢတၢ်ဂၤအလိၤန့ၣ် ခူၣ်လီၤတၢ်အကျိၤဒီး နုၥ်လီၤဆူ Kyle အခီၣ်လၣ်အပူၤ ခီဖျိတၢ်ကဖိထံတဖၣ်လၢ အအိၣ်ထီၣ်လၢ အခီၣ်ဖံးတြံၥ်ခီၣ်အသီအဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအစးထီၣ် ဒ်တၢ်ဟးကသုၣ်ကသီမုၥ်လၤတခါ ကတၢၢ်ဝဲဒီး တၢ်ဒုးလိၥ်ယၤလိၥ်သးဒီး “ၦၤတမှံၤတဖၣ်” လၢတၢ်တအဲၣ်ဒိးအီၤတဖၣ် လၢအကီခဲတမံၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤဒၤဝံး သ့ၣ်ညါလၢ အဝဲမ့ၢ်တဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢယွၤ ဒ်သိးကဒုးတၢ်ဒဲးဘး အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်, အတၢ်ဆၢအိၣ်မူလၢ အလီၤဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ ယွၤအမဲၥ်ညါအဂီၢ်န့ၣ် ကကဲထီၣ် တၢ်ဒုးလိၥ်သးဒီးၦၤတမှံၤလၢ တၢ်တအဲၣ်ဒိးအီၤလၢ အမ့ၢ်တၢ်ဒဲးဘးဒီး တၢ်ပူထီၣ်လီထီၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံး ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲ ယွၤဘၣ်တၢ်လီၣ်ဖျါထီၣ်လၢ န့ဆၢၣ်အကျါ (စံး ၁၉:၁-၆) ဒီးအတၢ်ကူၣ်သ့ဘၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအပူၤ (:၇-၁၀).…

နမၤသ့

တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါန့ၣ် လီၤဂၥ်ဒီး အီးစံၣ်ကၠ့ၣ်(oxygen), အီးစံၣ်ကၠ့ၣ်တအိၣ်န့ၣ် ပမူတသ့ဘၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤအံၤ မ့ၢ်ဝဲတီဝဲလၢ ဖိသၣ် ၉ နံၣ်ဖိ ကၠ့(မ) စၢဘ့း (James Savage)အဂီၢ်လီၤ. ပိၥ်ခွါဖိအံၤ ကူထံ ယံၤအါန့ၢ် ၂ မံၤလၥ်, စးထီၣ်ဟးထီၣ်လၢ စဲၣ်ဖရဲၣ်စ့းစကိၣ်အကၢၢ်ပၤ(San Francisco shoreline) ဆူ အဲ(လ)ခါထရ့း စွ့ (Alcatraz) ဒီးဟဲက့ၤကဒါ, မ့ၢ်ဒ်သိးကခီဂၥ်ပျံထီၣ်ကွံၥ် တၢ်ကွဲးနီၣ်လၢ ၦၤအသးစၢ်ကတၢၢ် ကဘၣ်မၤနၢၤဝဲ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲတၢ်ကူထံ ဆၢကတီၢ် တုၤ မံးနံး ၃၀ န့ၣ် ပီၣ်လဲၣ်ထံလပီတဖၣ်ဒီး ထံခုၣ်ဒိၣ်မးအဃိ ကၠ့(မ) အဲၣ်ဒိးဃၣ်ကွံၥ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ၦၤဝၢ်ချံကရူၢ်တဖုကိးသတြီထီၣ်, “နမၤန့ၢ်”လီၤ. တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤ ဟ့ၣ်အီၤ “တၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်” လၢ ကၠ့(မ) လိၣ်ဘၣ်လၢ ကမၤတုၤအကတၢၢ်အဂီၢ်လီၤ.

အကတီၢ်ဖဲ “တၢ်နးတၢ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်” အလပီထံခုၣ် မၤသးဟးဂီၤ ၦၤခရံၥ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိးကညိကွံၥ်…

ယွၤဒုးတၢ်လၢပဂီၢ်

မိၢ်လၢ ကိၣ်လိၣ်ရၣ်ဒိၣ်(Colorado)ကီၢ်စဲၣ်တဂၤ ဒုးနဲၣ်ၦၤလၢမနုၤတမံၤမး ကဆိကတီၢ်အီၤလၢ အတၢ်ဒီသဒၢကဟုကယၥ်အဖိတန့ၢ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲနၢ်ဟူဝဲ အဖိခွါအိၣ် ယဲၢ်နံၣ်ဖိတဂၤ လိၥ်ကွဲဝဲဒၣ်လၢဟံၣ်ချၢ ကိးပသူထီၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃ့ၢ်ဟးထီၣ် ဒီးထံၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးဒီးလၢ တၢ်တဆိကမိၣ်ဘၣ်တၢ်အပူၤဖိန့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီးခ့ယုၢ်တဒုလၢ ကလိၥ်ကွဲသကိးဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မံၤလၥ်ဖးဒိၣ်အံၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အဖိခွါလိၤ ဒီး အခိၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ခ့ယုၢ်အကိၥ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. မိၢ်န့ၣ် ထုးဂံၢ်ထုးဘါဒီး ကိးပသူထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အသးကိပူၤ ဒီးဒိတီၢ်ဝဲခ့ယုၢ် ဖှီယၥ်အိးထီၣ်ဝဲခၣ်လၥ်ဃံ ဒ်သိးကမၤပူၤဖျဲးဝဲဒၣ် အဖိခွါန့ၣ်လီၤ. မိၢ်လၢအဒူအဃိၤတဂၤအံၤ အတၢ်မၤန့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤၦၤလၢ လံၥ်စီဆှံအပူၤ ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါအီၤ ဒ်မိၢ်အလီၢ်, မိၢ်တၢ်အဲၣ်လၢအဂၢၢ်ကျၢၤဒီး ဒီသဒၢကဟုကယၥ်အဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်လၢ အဲၣ်အၦၤဂီၢ်မုၢ်ကပုၥ်လုးကဖီလီဖိဒီး မၤမုၥ်မၤန့ၣ်အဝဲသ့ၣ် ဒ်မိၢ် လံၥ်ကြီကြၥ် အဲၣ်ကဟုကယၥ်အဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ (၅ မိၤ ၃၂:၁၀-၁၁, ယၡါ ၆၆:၁၃). ကစၢ်ယွၤ ဒ်အမ့ၢ်မိၢ်လၢတသးပ့ၤနီၣ် အဖိဆံးနီတဘျီ, လၢအသူၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်ဘၣ်. တဟံးထီၣ်ကွံၥ် အတၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤ အဝဲသ့ၣ်လၢအသူၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်ဘၣ်. လၢခံကတၢၢ်…

သးသူအီၤ

ပစံး, “ယကအီၣ်အၣ်လူ(နွဲၣ်တခူဒံၣ်)ဆဲးသိတခါအံၤ လၢခံကတၢၢ်လီၤ” ဒီး ၅ မံးနံး အလီၢ်ခံ ပအီၣ်အါထီၣ်ဒံးန့ၣ် မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. မဲးကၢၣ် မီး(Michael Moss) စံးဆၢဃၣ် တၢ်သံကွၢ်အဝဲအံၤ လၢအလံၥ် ‘Salt Sugar Fat’ အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲပၥ်ဖျါဝဲ ကီၢ်အမဲရကၤအခီပနံၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဖၣ်လၢ အထုးထီၣ် တၢ်အီၣ်ကစဲးကစီးန့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲ ကဘၣ် ‘မၤစၢၤ’ ထုးန့ၢ်ၦၤတဖၣ်အသး ဒ်သိး အကဆၢအီၣ် တၢ်အီၣ်တကဲဂံၢ်ကဲဘါတဖၣ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အနီၢ်နီၢ်, ခီပနံၣ် မံၤဟူသၣ်ဖျါတခါ သူဝဲစ့ဒီလၣ် အကကွဲၢ်သၢဆံ ဒီးဒိးလဲဝဲ “ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ” လၢအကဃု သ့ၣ်ညါ ၦၤပှ့ၤအီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ် အတၢ်သးမံ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဟံးန့ၢ်ပတၢ်ဆၢအီၣ် တၢ်အီၣ်တဖၣ် ဒ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်တမံၤ လၢအဘျုးဒၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့မ့ၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတမ့ၢ်ဝဲ ဒ်ခီပနံၣ် အဝဲန့ၣ်အသိးဘၣ်. အဝဲမၤစၢၤၦၤ ဒ်သိး ပကသးသူ တၢ်အီၣ်နီၢ်နီၢ် လၢအမ့ၢ်သူၣ်သးအတၢ်အီၣ်, လၢအဟဲစိၥ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်မံသးမုၥ် လၢပသးအဂီၢ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် “ယမ့ၢ်ကိၣ်မူန့ၣ်လီၤ.…

သးအနံၣ်အလါမ့ၢ်ထဲဒၣ်နီၣ်ဂံၢ်လီၤ

တၢ်မ့ၢ်သးစၢ်အဃိ တဒုးအိၣ်ကတီၢ် မတၤတဂၤလၢ ကမၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. တၢ်န့ၣ် တဒုးဆိကတီၢ် မံၤကါလး, ၦၤတဆံတနံၣ်ဖိတဂၤဘၣ်လၢအဝဲကဆၢထၢၣ်ဆါ သၣ်သွံဆံၣ်ထံ(လီမွန်) အလီၢ်, အဝဲအိးထီၣ် တၢ်မၤဖးဒိၣ် ဘၣ်ထွဲတၢ်ကူၣ်ကၤ သၣ်သွံဆံၣ်ထံလီၤ. ‘ယၤဒီးကနဲတဖၣ်’ (Me & the Bees) သၣ်သွံဆံၣ် အတၢ်မၤ ဖးဒိၣ်အံၤ စးထီၣ်ဒီးအဝဲအဖံအတၢ်မၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲတၢ်မၤ သၣ်သွံဆံၣ်ထံလီၤ. တၢ်မၤအံၤ ခီဖျိတၢ်ဘိးဘၣ်လၢ ကွဲၤထံၣ်ဟူ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကိးဝဲ ၡး(ခ)ထံး(ခ) န့ၣ် အဃိ ၦၤဘျၢလီၤစ့တဖၣ် ဟဲပၥ်ဖှိၣ်စ့အဒီလၣ် ဃုကလးလီၤ. အဝဲဆဲးလီၤ အမံၤလၢ လံၥ်အၢၣ်လီၤသးအပူၤ ဒီးကျးကစၢ်လၢ ကဆါ အသၣ်သွံဆံၣ်ဖဲ နီၣ်ဂံၢ်-55 ခၠ့စတိ(လ)လီၤ. နီၢ်မံၤကါလး အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါ ဒီးအတၢ်မံမီၢ်တဖၣ်အံၤ ဒုးထံၣ်က့ၤၦၤလၢ စီၤပီလူး အတၢ်ကတိၤလၢ, “မ်နသုတဒုးမၤတရီတပါနၤလၢ နသးစၢ်အဃိတဂ့ၤ” (၁ တံၤ ၄:၁၂) န့ၣ်လီၤ.

စီၤတံၤမသ့းယ တမ့ၢ်ဒ်ဖိသၣ်နီၢ်မံၤကါလးဘၣ်ယ ဖျါလၢအသးစၢ်န့ၢ် ၦၤအါဂၤလၢအၦၤကမျၢၢ်ကျါလီၤ.…

ကစၢ်ယွၤမၤကဆှီကွံာ် တၢ်အဃံၣ်အမှုးတဖၣ်

ပကူပသိးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်‚ ဒ်သိးကမၤကဆှီက့ၤအသးဒၣ်၀ဲ‚ ဖဲတကီၤ ဆံၣ်သၣ်အသံးပံာ်ပံာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အထံဘီဒီးပံာ်လၢတၢ်စံၢ်ကျါ တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ခုၣ်ထံ မ့ၢ်လီၤလဲာ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အလိၤအဃိ‚ တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်ႉ
ဂ့ၤလံႉ ဒ်ဘံၣ်ဘံၣ်စံၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲအသိးၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ထီၣ် တၢ်လၢအကဲထီၣ်သးသ့တဖၣ်လၢ ဆ့ကၤဆှုၣ်ကဘှီက့ၤ အသးဒၣ်၀ဲန့ၣ်ဧါႉ ဆ့ကၤဆှုၣ်ကဘှီက့ၤသး ကမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လၢၣ်သ့လီၤႉ လၢပျၢၤ ကစၢ်ယွၤအသးထီၣ်ဘၣ် အပှၤဂီၢ်မုၢ် ပှၤယူဒၤဖိ တဖၣ် မ့ၢ်လၢ ‘‘အပူထီၣ်’’ က့ၤအီၤ‚ မၤဘၣ်အၢလီၤအသးလၢ တၢ်အၢတၢ်သီ ဒီး ဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ်လီၤ (ယ့ှှါ ၁း၂-၄) ႉ တၢ်လၢအမၤနးဒိၣ်ထီၣ်တၢ်အံၤတခီ‚ အ၀ဲသ့ၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး မၤကဆှီလီၤက့ၤအသး ခီဖျိလုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ်တၢ်‚ ဆိၣ်ကဲၤတၢ်နၢမူ‚ ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်အကလုာ်ကလုာ် ဒီးအိၣ်ဖှိၣ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်ယါဘျါကသံၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်‚ မ့ၢ်တၢ်ကဟဲက့ၤကဒါက့ၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသး‚ လၢအဟဲစိာ်တၢ်မၤကဆှီက့ၤအသးလၢ အဘၣ်အၢဘၣ်သီၣ်လီၤႉ ကစၢ်အဘျုးအဖှိၣ် ကမၤကဆှီက့ၤ အ၀ဲသ့ၣ်ဒီး ဒုးကဲထီၣ်အနီၢ်သးလၢ ‘‘၀ါဒ်မူခိၣ်ဖီအသိး’’ (း၁၈) န့ၣ်လီၤႉ
ဖဲပမၤတၢ်ဒဲးဘးကတီၢ်ၣ်ဘၣ်ႉ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤပသးဒီး သးလၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး…