ဖဲ ၂ဝ၁ဝနံၣ်အပူၤ စူၤနးမံၣ်ပီၣ်လဲၣ်အလပီဖးဒိၣ်(Tsunami) လၢအဟဲဘၣ်ကီၢ်အဲးဒိၣ်နံၡါအကီး စူးမးထွၤ(Sumatra), န့ၣ် ၦၤသံအဂၤ ၄ဝဝ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် စဲးပိးလီသနူ လၢအကဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ် ဘၣ်ဃးဒီး စူၤနးမံၣ်ပီၣ်လဲၣ်အလပီဖးဒိၣ်အံၤ မ့ၢ်မၤတ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်ဒီး, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဒီတဒၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤဆံးလီၤစှၤလီၤ တၢ်သံအနီၣ်ဂံၢ် ကသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ကလံၤပီၤ(buoys) ပှၢ်ဘျးစဲတဖၣ်လၢ တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဆိ စူၤနးမံၣ်အဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၤဖှူလီၤထွံလၢ ပီၣ်လဲၣ်ပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ် အိၣ်ဒီးမူဒါလၢ ကဟ့ၣ်ပလီၢ်လိာ်သးကဒဲကဒဲ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢကမၤဘၣ်ဒိတၢ်လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်တပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ အကစၢ်တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မး ၁၈:၁၅ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ရဲၣ်လီၤပာ်ဖျါဝဲ တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိတဂၤ မ့ၢ်တၢ်မၤကမၣ်ဘၣ်အီၤ ဒီးလၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသး, ထံၣ်လိာ်သးထဲတဂၤဧိၤ, ဒီးလၢတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤန့ၣ် ကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ပှၤလၢ အမၤကမၣ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤကမၣ်တၢ်တဂၤအံၤ မ့ၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤ ဒီးတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးအဂ့ၤ ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအမၤကမၣ်တၢ်တဂၤအံၤ မ့ၢ်တပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသး ဘၣ်န့ၣ်ဒီး ပှၤအုၣ်အသးတဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ခံဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ မၤစၢၤ ဘှါဆှဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤ သ့ဝဲလီၤန့ၣ် ဖျါဖဲ အဆၢဖိ ၁၆ အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၇ ပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ ပှၤမၤကမၣ်တၢ်တဂၤအံၤ မ့ၢ်တပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသး ဒ်ဘၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဆှၢထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤ ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤတၢ်အိၣ်အသးတဖၣ်အံၤအပူၤဒၣ်လဲာ် ပှၤမၤကမၣ်တၢ်တဂၤအံၤ မ့ၢ်တပီၢ်လီၤအသးဒံးဘၣ်ဒီး ကဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ် စုထွဲတၢ်ရ့လိာ်သးဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဝံၤ ဘၣ်ဆၣ်လၢ တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် တၢ်အဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကထုကဖၣ်ထွဲတၢ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တဖၣ်အသိး မ်ပကဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်လၢပကအိၣ်ဒီး တၢ်ကူၣ်သ့ ဒီးတၢ်သးဒူ ဖဲပလိၣ်ဘၣ်အီၤ ဖဲလၢပဟ့ၣ်ပလီၢ်လိာ်ပသး ကဒဲကဒဲလၢတၢ်အဲၣ်အပူၤ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဘၣ်ယိာ်အလီၢ်အိၣ်လၢ တၢ်တပိၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးအတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ်ဒီး လၢတၢ်သူၣ်ခုသးခုလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤတၢ်လၢ ပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်ဒီး ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ အဂၤတဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မး ၁၈:၂၀ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စံးဘၣ်ပှၤ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲခံဂၤသၢဂၤ အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်လၢယမံၤအဃိန့ၣ်, ယကအိၣ်လၢအကျါ ဖဲန့ၣ်လီၤ” , ဒ်တၢ်န့ၣ် အသိးန့ၣ် တၢ်ကမၤအသးဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ.