တၢ်ဟးကသုၣ်ကသီ အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တနီၤ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, လၢခံ တဘျီ နမ့ၢ်လဲၤဟး ဆူဝ့ၢ်မ့းဒ့းတၢၣ်(Middleton), ကီၢ်စဲၣ်ဝ့းကိၤစၢၣ်(Wiscosin) န့ၣ် နကြၢးလဲၤဟးဆူ ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒုးနဲၣ်သဘၣ်ချံန့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤနီၤ လၢအဆိကမိၣ်ဝဲ ထဲသဘၣ်တကလုာ်ဒၣ်လဲာ်လၢပှဲၤလံန့ၣ်, ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်လီၢ်အံၤ ကကဲထီၣ် တၢ်ကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ် ပာ်ဖှိၣ်ဒုးနဲၣ်ဝဲ သဘၣ်အကလုာ် ၆၀၉၀ လၢ ပှၤဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢဝ့ၢ်မဲးကလံ(McLean) ကီၢ်စဲၣ်တဲးကစဲး(Texas)န့ၣ် နမ့ၢ်လဲၤထံၣ်ဘၣ် ဘျီၣ်ဒုးနဲၣ်ထးသွဲအကလုာ်, အကလုာ် (Barbed Wire Museum) န့ၣ် ကကဲထီၣ် တၢ်ကမၢကမၣ်လၢနဂီၢ်, မ့ၢ်လၢ ပှၤအိၣ်ဒီး တၢ်သးစဲလီၤလီၤဆီဆီ လၢ တၢ်ဒူၣ်ကရၢၢ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တဖၣ်အံၤ ပာ်ဖျါဝဲ ပဃုထၢတၢ်တမံၤမံၤ လၢပပာ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ် တၢ်လၢ ပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးလံာ်တဂၤ စံးဝဲဒၣ်, နမၤတၢ်နးန့ၢ်အၢန့ၢ် နလဲၤမၤလၢာ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ဘျီၣ်ဒုးနဲၣ်တကွံသၣ်တဖၣ်န့ၣ် သ့ဝဲဒၣ်လီၤ. ပဘၣ်သးတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤတတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လီၤနံၤအဂီၢ်အိၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ပကဘၣ်အၢၣ်လီၤသၦၢ်တၢၢ်လၢ ပအိၣ်ဒီးဘျီၣ်ဒုးနဲၣ်လီၤဆီတဖၣ်လၢပသးကံၢ်ပူၤစုာ်စုာ်, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢ ပပာ်လုာ်ပာ်ပှ့ၤတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် တနီၤနီၤ လၢပဒုးအိၣ်ထီၣ် ပကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤ ၂၀:၃ အပူၤ ကစၢ်ယွၤသိၣ်လိဒုးနဲၣ်ပှၤလၢ “အိၣ်ဒီးကစၢ်အဂုၤအဂၤလၢယမဲာ်ညါတဂ့ၤ” ဒီး အဆၢဖိ ၅ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ “ဘါအီၤတဂ့ၤ, မၤအတၢ် တဂ့ၤ”န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပဘါတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ် လၢပတ့အီၤလၢပစု ဒ်သိး ပကမၤန့ၢ် တၢ်ထူးတၢ်တီၤ, တၢ်သးကွံ မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်အိၣ်မူအတၢ်မၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤ ပပာ်လုာ်ပာ်ပှ့ၤ တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ပတ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံဖိတတီၤအံၤ ပဖးအီၤညီဝဲအသိး ပကလဲၤကပာ်ကွံာ် တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ညီဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ ပကဘၣ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ ပတၢ်ဒဲးဘး အဘျီၣ်ဒုးနဲၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လၢ ပတ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ၂ မိၤ ၂၀:၆ အပူၤ ကစၢ်ယွၤစံးကတိၤစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ “ဒီးလၢအမၤဘျုးမၤဖှိၣ်ၦၤကထိသ့ၣ်တဖၣ် ၦၤလၢအအဲၣ်ယၤဒီးတိာ်န့ၢ်ယတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ”. ပဘျီၣ်ဒုးနဲၣ်တဖၣ်လၢ ပပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးဒီး တမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တဖၣ်လၢ ပဂီၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤ သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပတၢ်သူၣ်မံသးမံနီၢ်နီၢ်န့ၣ် အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ ပတၢ်အဲၣ်အီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.