တၢ်တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ယထံၣ်န့ၣ် တၢ်ကတိၤတဖျၢၣ်လၢ အကဲဘျုးလၢအမ့ၢ် “တၢ်ဂိၢ်ကတီၢ် တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ” န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဂိၢ်အကတီၢ်န့ၣ် န့ဆၢၣ် တၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ် အါတက့ၢ် တၢ်အိၣ်အသး မၤသးတဖၣ် ဃၢလီၤဒီး တမၤအသးချ့ချ့ ဒ်ညီနုၢ်အသိး, အဃိဒီး ပှၤကွဲးလံာ် ခဲးသရံမ့ၤ စူးကါ တၢ်ကတိၤတဖျၢၣ်အံၤ လၢ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်အိၣ်ဂဲၤ ကီခဲဝဲ လၢတၢ်ဂိၢ်အကတီၢ်အံၤန့ၣ် ပလိၣ်ဘၣ်လၢ ပကအိၣ်ဘှံး ဒီးမၤပှဲၤက့ၤ ပဂံၢ်ပဘါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢယဂီၢ် ဖဲယပၢ်သံဝဲလၢခဲစၢၣ်တၢ်ဆါအဃိ, ယဂံၢ်ယဘါ ဆံးလီၤစှၤလီၤဝဲလၢ တဘျုးလါအတီၢ်ပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်ယၤ တမုာ်လၢ ယတၢ်အိၣ်အသးတဖၣ် ဃၢလီၤ, စှၤလီၤအဃိ, ယဂုာ်ကျဲးစၢး အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်ဂိၢ်အကတီၢ် ဒီးထုကဖၣ် လၢတၢ်အိၣ်မူလၢ တၢ်ကိၢ်ခါအကတီၢ် ကဟဲက့ၤကဒါက့ၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယကဘၣ် မၤလိန့ၢ်တၢ်အိၣ်အါမးဒံးန့ၣ်လီၤ.

ဒ်ၦၤအါဂၤသ့ၣ်ညါအသိး စံၣ်တဲၤတဲ ၃:၁-၄ အပူၤ အၦၤပှၤကွဲးလံာ် ပာ်ဖျါဝဲလၢ “အဆၢအကတီၢ်လၢ ကယဲၢ်တၢ်ကူၣ်တၢ်ဖး လၢမူခိၣ်အဖီလာ်”အဂီၢ် အကတီၢ်လၢသူၣ်တၢ်အဂီၢ်, ဒီးအကတီၢ်လၢ ထဲးကွံာ်တၢ်အသူၣ်အသးအဂီၢ်, အကတီၢ်လၢ တၢ်ဟီၣ်အဂီၢ်, ဒီးအကတီၢ်လၢ တၢ်နံၤအဂီၢ်, အကတီၢ်လၢတၢ်သးအုးအဂီၢ်, ဒီးအကတီၢ် လၢတၢ်ဂဲၤကလံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံတတီၤအံၤ ယဖးတ့ၢ်လၢ အနံၣ်တဖၣ်အပူၤ ဘၣ်ဆၣ် ယနၢ်ပၢၢ်ထီၣ် အခီပညီဖဲလၢ ယတၢ်အိၣ်မူတၢ်ဂီၢ်အကတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အကတီၢ် ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် ပဟံးဃာ်ပၢၤဃာ် ဒိၣ်ဒိၣ်မုၣ်မုာ်တသ့ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တမ့ၢ်လၢ တၢ်ကမၤအသးထီဘိအဃိ, အတၢ်မၤမ့ၢ်ဝံၤ ဒီးကလဲၤပူၤကွံာ်ဝဲ သပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပကနၢ်ပၢၢ်အီၤ ထီဘိ တသ့ဘၣ်ဆၣ်, စံၣ်တဲၤတဲ ၃:၁၁ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤမၤတၢ် အလီၤတိၢ်လီၤဆီတမံၤမံၤ လၢပပူၤ ခီဖျိတၢ်အကတီၢ်တဖၣ်အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးအုး အဆၢကတီၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ် တကတၢၢ်ဒံးဘၣ်. မ့ၢ်ဝံၤ မ့ၢ်ကတၢၢ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ဂဲၤကလံၣ်အကတီၢ် ကဟဲတုၤလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိဒီး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် တမၤဆၢ, တြီဆၢ, တၢ်ဂိၢ်အကတီၢ်အသိးန့ၣ် အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ယကဘၣ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါဒီး ပျဲတၢ်ဆၢကတီၢ်အံၤ မၤသီထီၣ်က့ၤယၤန့ၣ်လီၤ.

ယတံၤသကိးတဂၤ ဃ့ဘါထုကဖၣ် ဒီးစံးဝဲ “လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအကတီၢ်အံၤန့ၣ် မၤဘၣ်တၢ်အဂ့ၤလၢ ရှရံၣ်ဒၢၣ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်”န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ထုကဖၣ်ဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ် ယတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. လၢကစၢ်ယွၤအစုပူၤန့ၣ် တၢ်အကတီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အိၣ်ဒီးယွၤအတၢ်ပညိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ်ပကပျဲယွၤအတၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ အတၢ်မၤလၢ တၢ်အကတီၢ် တပတီၢ်စုာ်စုာ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.