ဖဲခရံာ်နံၣ် ၁၅၅ န့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပၢ်အဆိကတၢၢ်အကျါတဂၤ, ဖီလံခး (Polycarp) ဘၣ်တၢ်မၤပျံၤအီၤ လၢကဘၣ်တၢ်ဃိသံအီၤ လၢမ့ၣ်အူ, မ့ၢ်လၢအနာ်ခရံာ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲတဲဆၢဝဲ “ယကဲတ့ၢ်လံ ခရံာ်အခ့အၦၤ အိၣ်လံ ၈၆ နံၣ်လံ. အဝဲတမၤကမၣ်ယၤ နီတမံၤဘၣ်. ဒီးအခဲအံၤ ယကဒုၣ်ဒွဲၣ်စံးအၢယစီၤပၤ ဒီးယကစၢ် လၢအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤဒ်လဲၣ်. ဖီလံခး အတၢ်စံးဆၢအံၤ ကြၢးကဲထီၣ်တၢ်လၢသဆၣ်ထီၣ်ၦၤဒီးဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ပသး ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်မၤကွၢ်ပှၤအနးကတၢၢ်, မ့ၢ်လၢပစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်, လၢအမ့ၢ်ပစီၤပၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

တချုးစှၤနၣ်ရံၣ် ဖဲခရံာ်အတၢ်ဒိးသံသးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယိၤ ၁၃:၃၇ အပူၤ ၦၤတၢ်မၢဖိ စီၤပ့းတရူး ဒုးနဲၣ်ဖျါဝဲဒူဒူလၢ အတၢ်ဘၣ်ထွဲသးတီဒီးခရံာ် ဒီးစံးဝဲ, “ယကပာ်လီၤကွံာ်ယသးသမူလၢနဂီၢ်လီၤ”. အဆၢဖိ ၃၈ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်, လၢအသ့ၣ်ညါစီၤပ့းတရူးအါန့ၢ် စီၤပ့းတရူးသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤအသးတဂၤ စံးဆၢဝဲဒၣ်, “ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်နၤတီတီလိၤလိၤ, ဆီဖါတချုးအိၣ်အိထီၣ်ဒံးဘၣ်ဒီး နကသမၢယၤသၢဘျီလီၤ”. ဘၣ်ဆၣ် ယိၤ ၂၁:၁၆-၁၉ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရူးခရံာ် ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဝံၤအလီၢ်ခံႇ ၦၤလၢအသမၢတ့ၢ်အီၤတဂၤအံၤ ကဲထီၣ်က့ၤ ၦၤလၢအမၤခရံာ်အတၢ်မၤ လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူႇ ဒီးလၢခံကတၢၢ်အဝဲမၤလၤကပီၤက့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရူးခရံာ် ခီဖျိအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်သံန့ၣ်လီၤ.

နကမ့ၢ်နဲ ဖီလံခးဧါႇ မ့တမ့ၢ် စီၤပ့းတရူးဧါ. ပဝဲအါတက့ၢ်, ပမ့ၢ်ဘၣ်တဲတီတီန့ၣ် ပလီၤဂၤအါဒၣ် တၢ်တက့ၢ်ဒီး စီၤပ့းတရူးလၢ အပာ်ဖျါအတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ လၢ အတပိာ်ကျဲ ဒ်ပစံးတၢ်အသိး ပတစံးကတိၤ, မ့တမ့ၢ် ပတအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်လၤတၢ်ကပီၤအပူၤ ဒ်ၦၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တဂၤ ကြၢးမၤဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသး ဒ်အံၤတဖၣ် ကဲထီၣ်အသးလၢ တၢ်မၤလိအဒၢး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒၢး, မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ အဒၢးပူၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤအသးတဖၣ်အံၤ တမ့ၢ်တၢ်လၢ ပတြူၢ်ကွံာ်အီၤတသ့ သးပ့ၤနီၣ်အီၤ တန့ၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်. တၢ်လီၤတူၢ်လီၤကာ် ဒ်သိးအံၤတဖၣ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်ဒီး ပကဘၣ်ထုးထီၣ်ကွံာ် တၢ်တဖၣ်အံၤ ခီဖျိလၢတၢ်ထုကဖၣ် ဒီးဃၣ်ကဒါက့ၤပသးဆူကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်လၢအဒိးသံအသးလၢပဂီၢ်ဒီး ဂဲၤထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤတဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲကမၤစၢၤၦၤ ဒ်သိးပကမ့ၢ် ၦၤလၢအတီ ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ ကိးမုၢ်နံၤဒဲး လၢတၢ်လီၢ် ကီကီခဲခဲတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.