ကီၢ်စပ့ၣ်(Spain)ကလံၤစိးတကပၤန့ၣ် ပှၤဒုးအိၣ်ထီၣ် ကျိၤကျဲဃံလၤတမံၤ လၢအပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တၢ်ဒီး ရ့တံၤရ့သကိးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒူသဝီၤလၢအအိၣ်ယံၤ ဒီးဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး လၢၢ်လ့အပူၤတဖၣ် လၢအဘၣ် တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်လၢစုန့ၣ်လီၤ. ကိးနံၣ်ဒဲး ဖဲလၢပှၤကူးဘုဝံၤကတီၢ်န့ၣ် ပှၤထူစံၢ်ဖိတနီၤ ဟဲဆ့ၣ်နီၤလၢ ဒၢးတဖျၢၣ်အပူၤ, ဒီးဒၢးအံၤ ဘၣ်တၢ်ဘှီပာ်အီၤ လၢလၢၢ်လ့ပူၤတဖၣ်အဖီခိၣ် ဒီးပာ်ဖှိၣ်ဃာ်ဝဲ တၢ်အီၣ်အကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝဲအသိးန့ၣ်, ဒၢးအံၤ ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢ “တၢ်စံးကတိၤသကိးတၢ်အဒၢး”- တၢ်လီၢ်လၢတံၤသကိးတဖၣ်, ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီးစံးကတိၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤသကိး အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်, အတၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ်တဖၣ် ဒီးအတၢ်ပညိၣ် တၢ်မံမီၢ်တဖၣ် လၢတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်သးအပူၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ် တံၤသကိးလၢ နကကနာ်န့ၢ်အီၤဒီး ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သး ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်န့ၣ်ဒီး နကဘၣ်လဲၤဃီၤဒၣ်ဆူ တၢ်စံးကတိၤသကိးတၢ်အဒၢးန့ၣ်လီၤ.

စီၤယိၤနၤသၣ်ဒီး စီၤဒၤဝံး မ့ၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤတ့ၢ်ဘၣ်လၢ ကီၢ်စပ့ၣ်-ကလံၤစိး တကပၤန့ၣ်ဒီး ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးအဒိၣ်အယိာ်တမံၤန့ၣ် ကနဲၣ်ဆှၢ အဝဲသ့ၣ်ဆူ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်စံးကတိၤသကိးတၢ်အဒၢးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပၤစီၤစီလူး သူၣ်က့ၣ်သးကါ စီၤဒၤဝံးန့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် အဲၣ်ဒိးမၤသံဝဲအဃိ, စီၤပၤ စီၤစီလူး အဖိခွါအဒိၣ်ကတၢၢ်, စီၤယိၤနၤသၣ်န့ၣ် ဒီတဒၢစီၤဒၤဝံး ဒီးအိၣ်ပှိၤဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. ၁ ရှမူၤ ၁၈:၁-၃ ပာ်ဖျါဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ “အသးစဲဘူး”ဒီးစီၤယိၤနၤသၣ် “အဲၣ်အီၤ ဒ်အသးဒၣ်ဝဲအသိး”န့ၣ်လီၤ. စီၤယိၤနၤသၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ ကဘၣ်ကဲထီၣ် စီၤပၤလၢခံတစိၤအဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ် သ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤဃုထၢ စီၤဒၤဝံး လၢကဘၣ်ကဲထီၣ် စီၤပၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်လီၤ အဆ့ကၤဖးထီ, အနး, အချံၣ်ဒီး အယီၢ်တကိး ဆူစီၤဒၤဝံးန့ၣ်လီၤ. ၂ ရှမူး ၁:၂၆ အပူၤ စီၤဒၤဝံး ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤဝဲ စီၤယိၤနၤသၣ် အတၢ်အဲၣ်အဒိၣ်အယိာ်လၢအဂီၢ် ဒီးစံးဝဲ “နအဲၣ်ယၤအံၤ လီၤလးမးလီၤ”န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်အသိးန့ၣ် ပကမ့ၢ် ပှၤလၢ အတ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပကစၢ်အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သး “တၢ်စံးကတိၤသကိးတၢ်အဒၢး”အဂီၢ် မ်ပကစၢ်ကမၤစၢၤပှၤ ပတၢ်ရ့တံၤရ့သကိးတဖၣ် ကမ့ၢ် တၢ်နဲၣ်ဖျါကဒါက့ၤ တၢ်အဲၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်လၢ အလီၤဂာ်ဒီး ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်တက့ၢ်. မ်ပကဟံးန့ၢ်သကိးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်ရ့လိာ်သးဒီးတံၤသကိးတဖၣ်ဒီး ပကအိးထီၣ်ပသးအတြဲၤ ဒီးပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ရ့လိာ်မုာ်လိာ်သး အတီၤအလိၤတဂၤဒီးတဂၤ လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤန့ၣ် တက့ၢ်.