ခၠၢး(ခ)(Chuck)မ့ၢ်ခွါဂဲၤဒိတဂၤ ဃုာ်ဒီးပှၤဂဲၤလိာ်ကွဲ တၢ်ဒီတဒၢလီၤသး စုသ့ခီၣ်ဘၣ်တဂၤအံၤန့ၣ်, မၤလၤကပီၤ အမိၢ်ဖဲလၢ အမိၢ်အိၣ်မူချုးနံၢ် နံၣ်တကယၤ, နံၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်အတၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါ အဆၢကတီၢ်, ခၠး(ခ) ပာ်ဖျါဝဲ လၢအနီၢ်သးတၢ်အိၣ်မူကဆီတလဲသးအဂီၢ်, အမိၢ် မ့ၢ် ပှၤလၢအကါဒိၣ်တၢ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. “ယမိၢ်တၢ်ပာ်သးစွံကတုၤ ဒီးအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဒိတမံၤ”န့ၣ်လီၤ. အမိၢ်န့ၣ် လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဖိသၢဂၤ လၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဖဲမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် တၢ်အိၣ်အသးတဂ့ၤတမုာ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တူၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ခီဖျိလၢ အဝၤသးဘိခံဂၤ, ဖိခွါတဂၤ, ဖိခွါယၢ်တဂၤဒီး အလံၤဖိတဖၣ်သံ, လဲၤပူၤကွံာ်အီၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်ကွဲးကါကူစါအသးအါဘျီန့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်အိၣ်မူတၢ်ဂ့ၤတၢ်အၢဒီတစိၤအပူၤ ယမိၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲလၢ ယနီၢ်သးဘူးလၢ ဟီလံဝူး(Hollwood)န့ၣ် ယမိၢ်အိၣ်လၢဟံၣ်အံၤန့ၣ်, ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢ ယတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်, ဒီးယတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤကတၢၢ် တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အမိၢ်လၢ “ယစံးဘျုးဘၣ် ယမိၢ်လၢ အမၤစၢၤ ကစၢ်ယွၤလၢကဒုးကဲထီၣ်ဘၣ်ယၤ တၢ်လၢယကဲထီၣ်သ့ ဒီးတၢ်လၢ ယကြၢးကဲထီၣ်တၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.”

အမိၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤစၢၤ ခၠၢး(ခ) ဒ်သိးကဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ, ဒီးမါသးဘိလၢအဂၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. အဖိခွါအဂီၢ် မိၢ်တဂၤအံၤ ဃ့ထုကဖၣ် သပှၢ်ပှၢ်အဃိ ယွၤဒိကနၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ထီဘိန့ၣ် ပတဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ထုကဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ ဒ်တၢ်လၢပအဲၣ်ဒိးမၤန့ၢ် တၢ်အသိးဘၣ်လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပစူးကါ တၢ်ထုကဖၣ်အတၢ်စံးဆၢ, ဒ်နီၣ်က့ဘိဖိလၢ ပှၤမၤကဒါမဲာ် ဖီၣ်စူးကါတၢ်အသိးတသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် စီၤယၤကိာ် ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ပှၤလၢ ယၤ ၅:၁၆ အပူၤ “ပှၤအတီအလိၤ အတၢ်ထုကဖၣ် သပှၢ်သပှၢ်န့ၣ် မၤန့ၢ်တၢ်အါမးလီၤ”န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၃-၁၅ စံးဘၣ်ပှၤ, “ဒ်မိၢ်တဂၤအံၤအသိးန့ၣ် ပကဘၣ် ဃ့ထုကဖၣ် တၢ်သပှၢ်ပှၢ်လၢ ပှၤဆူးပှၤဆါတဖၣ်, ဒီးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်”န့ၣ်လီၤ. ဒ်မိၢ်တဂၤအံၤအသိး, ပတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးယွၤ ခီဖျိလၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်ဒီး, ပကဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ, ဒီးသးအတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤ, ဒီးသးစီဆှံမၤတၢ်လၢပပူၤန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်လီၤတံၢ်လံန့ၣ်လီၤ.

လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဂ့ၤ, တၢ်မၤဘျါက့ၤတၢ်ဂ့ၤ, တၢ်မၤစၢၤဂ့ၤ, မ့ၢ်အိၣ်တဂၤဂၤဧါ. လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပူၤ ဆှၢထီၣ်နတၢ်ထုကဖၣ်ဆူ ယွၤအအိၣ်တက့ၢ်. ကစၢ်ယွၤကဒိကနၣ် နတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ.