လၢဘၢၣ်ရၢၢ်(viral)တၢ်ဂီၤမူတခါအပူၤ, ပှၤအသးသၢနံၣ်ဖိ လၢအသိးယီၢ်တကိးအဝါ လၢအမ့ၢ် ကရၣ်တ့(karate)ကၠိဖိတဂၤ, ကွၢ်လိအသရၣ် လၢအသိၣ်လိအီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးဆူၣ် ဒီးတၢ်သးအိၣ်, ဖိသၣ်ပိာ်မုၣ်ဖိအံၤ ရူးထီၣ် တၢ်အၢၣ်လီၤဃုာ်ဒီး အသရၣ်လၢအသိၣ်လိအီၤန့ၣ်လီၤ. ဝံၤ, ဃုာ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၢ်လီၤသး ဒီးတၢ်ဒိကနၣ်ထံတၢ်, ဖိသၣ်မုာ်ဖိလၢအလီၤအဲၣ်လီၤကွံ ဒီးပှဲၤဒီးတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်အံၤ, မၤလိကွၢ်လိန့ၢ် တၢ်ကိးမံၤ လၢအသရၣ်စံးဝဲတဲဝဲ ဒီးမၤယူၤန့ၢ်ဝဲတဖၣ် ဒီးအစှၤကတၢၢ်, အဝဲကဲထီၣ် ပှၤလၢအမၤတၢ်ဂ့ၤဝဲ ဒ်အနံၣ်အလါအသိးတဂၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ, “(အ)ပျဲၢ်န့ၣ် တအိၣ်ဘၣ်လၢ သရၣ်အဖီခိၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ကယဲၢ် ပှၤလၢအလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ကဒ်သိးအသရၣ်လီၤ”(လူၤ ၆:၄၀). အဝဲစံးဘၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် လၢကကွၢ်လိအီၤ, ဒ်အဝဲဒၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ညီသးညီ, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်လၢအတစံၣ်ညီၣ် ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ(:၃၇-၃၈). ဒီးအဝဲသ့ၣ် ပိာ်မတၤအခံလဲၣ်န့ၣ် ကဘၣ်သ့သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ် မ့ၢ်လၢ “ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်ဒုးနဲၣ်ကျဲလၢပှၤမဲာ်ဘျီၣ် ဘၣ်ကသ့ဧါ. ကလီၤတဲာ်ဆူ တၢ်ပူၤခံဂၤလၢာ် တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ”န့ၣ်လီၤ (:၃၉). ပှၤဖၤရံၤရှဲတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်လၢ အဆှၢပှၤဂီၢ်မုၢ်ဆူ တၢ်တတဲာ်တနါ (မး ၁၅:၁၄), ဒီး အလီၢ်အိၣ်လၢ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ကထံၣ်သ့ၣ်ညါ ပှၤဖၤရံၤရှဲတဖၣ် အပတီၢ် လၢ တထီၣ်ဘးန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. တၢ်ပိာ်ထွဲသရၣ်အခံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်လီၤန့ၣ် ကဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အံၤအဃိ တၢ်ကကဲထီၣ်တၢ်ဒ်သိး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်တိာ်လၢ ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဃိ, တၢ်သ့ဒိကနၣ်ထံတၢ်ဆူ ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်သိၣ်လိမၤယူၤ လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ညီသးညီ ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးမူထွဲမၤထွဲတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

တနံၤအံၤ, ဒ်ပမ့ၢ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် လၢအဂုာ်ကျဲးစၢးကွၢ်လိကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအသိး, မ်ပကလုၢ်ထီၣ် ပသးဆူ ပကစၢ် လၢအမ့ၢ်သရၣ်ဖးဒိၣ်အစုပူၤ, လၢပကလီၤဂာ် ဒ်အီၤအသိး, လၢတၢ်သ့ၣ်ညါ, လၢတၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးလၢလုၢ်လၢ်လၢအဂ့ၤအဝါတဖၣ်တက့ၢ်. ထဲအဝဲဒၣ် တဂၤဧိၤ, မ့ၢ်ပှၤလၢအမၤစၢၤပှၤသ့, ဒ်သိးပကလီၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်/ သူၣ်ညီသးညီ, လၢကျဲအဂ့ၤဒီးကဲဘျုးန့ၣ်လီၤ.