ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဆူ ထံသီကီၢ်သီတဖၣ် ကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲ သတူာ်ကလာ်လၢ ကျိာ်တၢ်ကတိၤအသီ, ကၠိ, လုၢ်လၢ်ထူသနူၤ, သိလ့ၣ်အတၢ်လဲၤက့ၤတၢ်တံာ်တာ်, မူခိၣ်ကလဲၤသီၣ်ဝီၤတဖၣ်, ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ် လီၤဆီဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဆိကမိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ အတၢ်အိၣ်ဆိးတၢ်လၢ ထံကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤ ဘၣ်ကညီလၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဧါန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၣ်လၢအဘူးဒီး တၢ်ဘါသရိာ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး ဒ်သိးကမၤစၢၤဝဲ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢ တၢ်အိၣ်မူအသီ ဖဲလၢထံကီၢ်အသီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲးထံၣ်(Patti)လဲၤပှ့ၤယူၤ နီၢ်ဒီမါဝၤခံဂၤဆူ ဟီၣ်ကဝီၤ ပှၤဆါတၢ်အီၣ်တၢ်အီဖၠါပူၤ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲ တၢ်လၢကမၤကန့ၢ်, ပှ့ၤကန့ၢ်တဖၣ်ဒီး ကဘၣ်ပှ့ၤဝဲ တၢ်ပီးတၢ်လီၤ, တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ် ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဟးကွၢ်ကီ ပှ့ၤတၢ်လၢဖျါပူၤအဆၢကတီၢ်, ဖဲအဝဲသ့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်သူတၢ်သၣ်လၢ သးအိၣ်အဲၣ်အီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အထံအကီၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် အမဲာ်ချံကပီၤထီၣ်ဒီး နံၤကမှံထီၣ်လၢ တၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ သလဲသၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်က့ၤပှ့ၤဝဲ တၢ်သၣ်တဖၣ်လၢ အဖိတဖၣ်အဂီၢ် ဂၤဖျၢၣ်ဂၤဖျၢၣ်, ဖဲးထံၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ဟ့ၣ်ဝဲတဖျၢၣ်လၢ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်အီၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်ဆံးဖိ ဒီးတံၤသကိးသီသံၣ်ဘှံတဖၣ်, ဟဲစိာ်န့ၢ်တၢ်သးမုာ်ဖးဒိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ဖဲလၢထံကီအသီတဘ့ၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်လဲၤတုၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

၃ မိၤ ၁၉:၃၄ အပူၤ, ခီဖျိ စီၤမိၤရှ့န့ၣ် ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် အကျါပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်မၤလိာ်တထံၣ် လၢအဘၣ်ရ့လိာ်သးဒီး ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် လၢအိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အသိးအကျါတဖၣ် “ဒ်ပှၤအိၣ်ဖျဲၣ်လၢသုကျါအသိး”န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤမၤလိာ်အါထီၣ်ဝဲလၢ ကဘၣ်အဲၣ် ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် “ဒ်အအဲၣ်လီၤအသးဒၣ်ဝဲအသိး”န့ၣ်လီၤ. မး ၂၂:၃၉ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးပာ်ဖျါဝဲ တၢ်မၤလိာ်အံၤလၢ တၢ်မၤလိာ်ဖးဒိၣ်ခံထံၣ်တထံၣ် ဖဲတၢ်မၤလိာ်အခီၣ်ထံးတထံၣ်လၢအမ့ၢ် “အဲၣ်ယွၤ နကစၢ်ဒ်နသးဒၣ်နဲ” ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. စံး၁၄၆:၉ပာ်ဖျါဝဲ“မ့ၢ်လၢ ယွၤအံးက့ၤကွၢ်က့ၤပှၤတမှံၤ”ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢပမၤဂ့ၤမၤစၢၤ တံၤသကိးအသီတဖၣ် ဒ်သိးကညီနုာ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဝဲလၢ
ပထံကီၢ်ပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အိၣ်မူဒိကနၣ် ကစၢ်ယွၤဒီး မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပှၤလၢ ပဝဲစ့ၢ်ကီး ဒ် ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁၁-၁၃ စံးဘၣ်ပှၤအသိး, ပမ့ၢ်ဒၣ် “ပှၤတမှံၤဒီးပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ” အံၤန့ၣ်လီၤ. ဝံၤန့ၣ်ဒီး ပကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်လၢ ပတၢ်ကွၢ်စိမၤသကိးတၢ်ဆူ ပတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢမူခိၣ်ဘီမုၢ် လၢအကဟဲတုၤဃီၤဝဲဒၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.