ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်လီလံာ်ပရၢ(email)တဘ့ၣ် လၢသးစၢ်ခွါတဂၤ,အိၣ်ဝဲဆိးဝဲဒၣ်လၢ ကီၢ်အဲးကလံး (England), ဖိတဂၤလၢအပာ်ဖျါထီၣ်အပၢ်(အသးအိၣ် ၆၃ နံၣ်)တဂၤ ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်, ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ဝဲလၢအသးသမူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်တထံၣ်လိာ်ပသးလၢမဲာ်သကိးမဲာ် နီတဘျီဘၣ်ဆၣ်, အပၢ်ဒီးယၤ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲ အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိအံၤ သးအိၣ်မၤဖှံထီၣ် အပၢ်အသး, ဃ့ကညးယၤ ဒ်သိးယကဆှၢလီၤ တၢ်ဂီၤမူလၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဃုာ်ဒီးတၢ်ထုကဖၣ် လၢပၢ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးအိၣ်နီၢ်နီၢ်အပူၤ ယတ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဂီၤမူလၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကစီၣ်ဖုၣ်ကိာ် ဃုာ်ဒီးတၢ်ထုကဖၣ် ယါဘျါတၢ်တယုၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်တၢ်တဲက့ၤယၤလၢ အပၢ်န့ၣ် ကွၢ်တၢ်ဂီၤမူအံၤ ဒီးဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဝဲဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. တဘျုးသီဖိန့ၣ် ယဒိးန့ၢ်ကဒီး လီလံာ်ပရၢလၢအစံးဘၣ်ယၤ အပၢ်န့ၣ် အသးသမူ ဟးထီၣ်ကွံာ်အဂ့ၢ်အဃိ မ့ၢ်တၢ်သးအုးလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပၢ်အံၤ, ဖီၣ်လာ်ဝဲအမါအစု ဖဲအသးသမူဟးထီၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ခီဖျိလၢ တၢ်အဲၣ်ဒ်သိးအံၤဒီး, တၢ်သးသမူလီၤမၢ်ဒ်သိးအံၤအဃိ ယသးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိ အတၢ်လီၤမၢ်လၢ အမ့ၢ် ဝၤတဂၤ, ပၢ်တဂၤအံၤန့ၣ် ဆိကဲာ်ဆိးလၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပနၢ်ဟူဘၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲဒၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢ မးသဲ ၅:၄ အပူၤ, “ပှၤလၢအသူၣ်ကၢ်သးလီၤတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ” အဃိန့ၣ်ဒီး ပှၤလၢအလီၤမၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤ ဒ်သိးအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အသူၣ်အုးသးအုး ဒီးအဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး တစံးကတိၤဝဲလၢ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဒီးတၢ်သူၣ်အုးသးအုးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤအဝါဘၣ်. အလီၢ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိးစံးဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးညီၤတၢ်န့ၣ် လူလီၤဂာ်လီၤအသးဆူ ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ် ဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိ တၢ်သံတၢ်ပှၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အနီၢ်ကစၢ် အတၢ်ဒဲးဘးအဃိဒၣ်လဲာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်သူၣ်အုးသးအုးမ့ၢ်ပှဲၤလုာ်ဘၢ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်ဒီး ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်အဃိ အဆၢဖိ ၄ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်အၢၣ်လီၤပှၤလၢ “အဝဲသ့ၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ ၉ ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤ ခါထီၣ်အခီၣ်ကါဆူပအိၣ်, မ့ၢ်လၢ အအဲၣ်ဘၣ်ပှၤအဃိန့ၣ်ဒီး ဖဲလၢ ပအိၣ်ဒီး မဲာ်ထံမဲာ်နိအပူၤဒၣ်လဲၣ်, အဝဲဆိၣ်ဂ့ၤပှၤန့ၣ်လီၤ.