ဖဲခရံာ်နံၣ် ၁၈၇၆ နံၣ်အပူၤ, ပှၤတ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အပီးအလီအသီတဖၣ်တဂၤ လၢအမ့ၢ် အလဲးစဲဒါ ကရ့ၣ်ဟၣ်ဘဲ(လ) (Alexander Graham Bell) စံးကတိၤဝဲ တၢ်ကတိၤအဆိကတၢၢ် အခီၣ်ထံး လၢကွဲၤဒီနၢ်လီပျံၤထးအပူၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲကိးဝဲ အပှၤမၤစၢၤတၢ်လၢအမ့ၢ် ထီမၢး ဝးစၢၣ်(Thomas Watson)ဒီးစံးဝဲ “ဝးစၢၣ်ဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်, ယအဲၣ်ဒိးထံၣ်ဘၣ်နၤ”န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အသီၣ်တကြဲးကြဲး, တၢ်တရှဲတလဲအပူၤ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်နၢ်ဟူ, တၢ်နၢ်ပၢၢ်သ့အီၤန့ၣ် ဝးစၢၣ်နၢ်ဟူဝဲ တၢ်လၢဘဲ(လ)စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤအခီၣ်ထံးတထံၣ်လၢ ဘဲ(လ)စံးကတိၤဝဲဒၣ် ခီဖျိလီပျံၤထးကွဲၤဒီနၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် မုၢ်နံၤအသီလၢပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဆဲးကျိးလိာ်သးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

၁ မိၤရှ့ ၁:၂ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ် မုၢ်နံၤမုၢ်သီအဆိကတၢၢ်တသီ ဖဲဟီၣ်ခိၣ်လၢအအိၣ်သယုၢ်, ဒီးအိၣ်ကလီကလီအပူၤ ဒီးအဆၢဖိ ၃ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကတိၤ အခီၣ်ထံးတထံၣ် လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤမ့ၢ်ဝဲ “တၢ်ကပီၤ မ်အကဲထီၣ်တက့ၢ်”န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကတိၤအံၤ အိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်ဘၣ်တ့အစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၃:၆ ဒီး ၉ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤစံးကတိၤဝဲ ဒီးတၢ်လၢဟ့ၣ်လီၤအကလုၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ် လိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤစံးဝဲ “တၢ်ကပီၤ မ်အကဲထီၣ်တက့ၢ်” န့ၣ် ဒီးကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကတိၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤနၢၤသတူာ်ကလာ် လၢအမ့ၢ် တၢ်ခံးသူ ဒီးတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်တဖၣ် ဘၣ်ပျဲတၢ်ကပီၤလၢ အကပြူၢ်ကပြီၤ ဒီးတၢ်ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကပီၤ မ့ၢ်ဝဲကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤဆၢစံးဆၢဝဲ တၢ်ခံးတၢ်နၤန့ၣ်လီၤ. ၁မိၤရှ့ ၁:၄ ပာ်ဖျါဝဲဒၣ် ဖဲကစၢ်ယွၤတ့လီၤဝဲ တၢ်ကပီၤဝံၤအဆၢကတီၢ် ကစၢ်ယွၤထံၣ်ဝဲလၢ “တၢ်ကပီၤန့ၣ် မ့ၢ်အဂ့ၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ကတိၤအဆိကတၢၢ်တထံၣ်အံၤန့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤ တုၤဒၣ်လဲၣ် ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲမုၢ်နံၤမုၢ်သီအသီတဂီၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ် တဘျီလၢ်လၢ် မ့ၢ်တၢ်မၤအသးဒ် ကစၢ်ယွၤပာ်ဖျါထီၣ်ကဒီး အတၢ်ကတိၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ခံးတၢ်နၤ ပျဲတၢ်ကပီၤလၢ အကပြူၢ်ကပြီၤ လၢကစၢ်ယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ်န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်မၤအသးအနီၢ်ကီၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဒိဂ့ၤ တၢ်အဆၢကတီၢ် အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ ဒီးအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်တၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကိးပှၤ ဒီးထံၣ်ပှၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.