ပှၤတဂၤဒီးအတံၤသကိးတဖၣ် ကလဲၤဂဲၤလိာ်ကွဲ စကံ(ski)အဂီၢ် လဲၤနုာ်လီၤဝဲဆူ တၢ်လိာ်ကွဲပျီအတြဲၤ ဒီးတၢ်ကွဲးနီၣ် ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ် “မူခိၣ်ဖီကစၢၢ်လီၤပှီၢ်သ့”(avalanche)အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်စးထီၣ်ဂဲၤလိာ်ကွဲ စကံဒီး ဖဲအဒိးဝဲခံဘျီတဘျီန့ၣ် ပှၤတဂၤ ကိးပသူထီၣ်ဝဲလၢ “မူခိၣ်ဖီတဖၣ်လီၤပှီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.” ဘၣ်ဆၣ်ပှၤတဂၤအံၤ တပူၤဖျဲးဝဲအဃိ အသးသမူ လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်လၢမူခိၣ်ဖီတဖၣ်အဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်အီၤဒီး စံးအီၤလၢ ပှၤစးထီၣ်ဂဲၤလိာ်ကွဲစကံ သီသံၣ်ဘှဲဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲတမ့ၢ်ပှၤစးထီၣ်လိာ်ကွဲတၢ်သီသီဖိတဂၤဘၣ်. အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢအဖျိထီၣ် “မူခိၣ်ဖီကစၢၢ် တၢ်လီၤပှီၢ်” တၢ်မၤလိဒီး မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲ စကံတဂၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဃုထံတၢ်တဂၤစံးဝဲ ”ပှၤဂဲၤလိာ်ကွဲ စကံတဖၣ် လၢအဒိးန့ၢ်တ့ၢ်လံ မူခိၣ်ဖီကစၢၢ်အတၢ်လီၤပှီၢ် တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်န့ၣ် အါတက့ၢ် အနီၢ်ကစၢ်မၤကမၣ်တၢ် ခီဖျိလၢအတၢ်ဆိကမိၣ် ပာ်လီၤသးတဖၣ် ကမၣ်ဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤအံၤလၢအသံန့ၣ် ခီဖျိလၢ အတပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးဘၣ်အဃိ ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤအသးသမူ”န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ကတဲာ်ကတီၤအသး ဒ်သိးကလဲၤနုာ်လီၤဆူ ကီၢ်တၢ်စံးပာ်အဂီၢ်န့ၣ် ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢအဝဲသ့ၣ် ကအိၣ်ကတီၤထီဒါတၢ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးဒီး ကပာ်သးအသဒ့ၣ် လၢအဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ၅ မိၤ ၄း၁-၂ အပူၤ, ယွၤမၤလိာ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ကဒိကနၢ်အ“တၢ်မၤလိာ်ဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်သီ” တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃-၄ အပူၤ ပှၤဂီၢ်မုၢ်ကဘၣ် “သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢအပူၤကွံာ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပှၤလၢ တဒိကနၢ်တၢ်တဖၣ်” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၉ ပာ်ဖျါဝဲ အပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် လိၣ်ဘၣ် “တၢ်ပလီၢ်သး” လၢကသမံသမိးလီၤက့ၤအသးဒီး ကွၢ်ထံပၢၤက့ၤ အတၢ်အိၣ်မူ အလဲပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပလီၢ်သးအံၤ ကမၤစၢၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ တၢ်ထီဒါ, သူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤ အတၢ်ဂ့ၢ်ကီ ကအိၣ်ဟဲလၢ တၢ်ချၢတကပၤဒီး သူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤ အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လၢ အကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ်အကျါ န့ၣ်လီၤ.

ပကပာ်လီၤ ပကတီၤဒီး ပမ့ၢ်လီၤတဲာ်ဆူ တၢ်ဂံၢ်လီၤစၢ်, တၢ်သးလီၤဘှါဃုာ်ဒီး တၢ်လီလီၤက့ၤပသးန့ၣ် ညီဝဲဒၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ ဒ်သိးပကသ့ဟးဆှဲး တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်ဟးဂုာ်ဟးဂီၤဒီး ပမ့ၢ်မၤကမၣ်ဘၣ်တၢ်ဒၣ်လဲၣ် ခီဖျိအဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ် ပျၢ်ပတၢ်ဒဲးဘး သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိပပိာ်အခံဒီး အိၣ်သန့ၤပသး လၢယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့ဒီး အတၢ်ဟ့ၣ် မၤလၢပှဲၤပတၢ်လိၣ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်ပပာ်ထီၣ်ထီ ဟံးဃာ်ပကတီၤဒီး မၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ အဂ့ၤအဘၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.