စးထီၣ်လၢ အသးအိၣ်(၈)နံၣ်န့ၣ် နီၢ်လံစၣ်(Lisa) ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကတိၤတၢ်အုးအးဒီး ပျံၤဝဲလၢ အကဘၣ်ရ့လိာ်အသးဒီး ပှၤဂၤတဖၣ်အဃိ လိၣ်ဘၣ်လၢ အဝဲကဘၣ်ကတိၤတၢ်ဒီး ပှၤကမျၢၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်အိၣ်မူလၢခံန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဘျါအီၤ ဒ်သိးကမၤနၢၤတၢ်တၤအီၤန့ၣ်အဃိ အဝဲပာ်လီၤအသး ဒ်သိးကစူးကါအကလုၢ် လၢတၢ်မၤစၢၤပှၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲစးထီၣ်မၤ မုာ်သးမၤကလီ ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ် အတၢ်မၤလၢပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤလၢ အတၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢ ကွဲၤဒီနၢ်အတၢ်မၤလီၢ်တဖၣ်လီၤ.

စီၤမိၤရှ့ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ် ဘၣ်ထွဲဒီး အတၢ်ကလုၢ်ကတိၤလၢ ကမၤစၢၤ အံၣ်စရ့လးဖိ ကဟးထီၣ် လၢကုၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤမၢအလဲၤကတိၤတၢ် ဒီးစီၤပၤဖၤရိၤ ဘၣ်ဆၣ် စီၤမိၤရှ့ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲ မ့ၢ်လၢ အဝဲတအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၢ် အတၢ်သ့ကလုၢ်ကတိၤတၢ်အဃိလီၤ (၂ မိၤ ၄:၁၀). ကစၢ်ယွၤတၤအီၤဒီးစံး, “မတၤတ့ပှၤကညီအထးခိၣ်လဲၣ်” ဒီးယွၤမၤလီၤတံၢ်က့ၤအီၤဒီးစံး, “ယကအိၣ်ဒီးနထးခိၣ်ဒီး နကကတိၤတၢ် ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယကသိၣ်လိနၤလီၤ”(:၁၁-၁၂). ယွၤအတၢ်စံးဆၢ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ အဝဲမၤတၢ်ပှဲၤဒီးအစိကမိၤ ခီဖျိပှၤ သ့ဝဲလၢပတၢ်တ့အဒူၣ်အထၢတဖၣ်ဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပသ့ၣ်ညါတၢ်အံၤလၢပသးပူၤဒီး ပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဃုာ်ဒီးတၢ်ထံၣ်အံၤန့ၣ် ကီခဲဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤမိၤရှ့ ဂဲၤလိာ်ပိာ်ထွဲအတၢ်ဂ့ၢ်ကီ ဒီးဃ့ဝဲ ကစၢ်ယွၤ ဒ်သိးကမၢလီၤ ပှၤတဂၤဂၤလီၤ (:၁၃). လၢတၢ်န့ၢ်အဃိ, ကစၢ်ယွၤပျဲ အဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါ စီၤအၤဟရိၣ် လၢကလဲၤတၢ်ဒီးအီၤလီၤ (:၁၄).

ပဝဲတဂၤစုာ်စုာ်ပအိၣ်ဒီး ပကလုၢ်လၢအသ့မၤစၢၤပှၤဂၤတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပကပျံၤတၢ်လီၤ. ပကဆိကမိၣ်လၢ ပမၤတသ့ဘၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ယကပလၢၢ်ဘၣ်လၢ ပတအိၣ်ဒီး တၢ်ကတိၤအဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤသ့ၣ်ညါ ပသးပလၢၢ်ဘၣ်တၢ်ဒ်လဲၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ကတိၤတဖၣ် ဒီးပတၢ်လိၣ်ခဲလၢာ် လၢပကမၤစၢၤပှၤဂၤဒီး မၤဝံၤအတၢ်မၤလီၤ.