Archives: August 2022

ဖဲတၢ်ကူၣ်သ့သ့ၣ်ညါတၢ်ကဲထီၣ် လၢတၢ်မၤဘၣ်ဒိဆါၦၤ

စဲးအဲ(လ)ဒၣ်(Zach Elder)ဒီးအသကိးတဖၣ် လဲၤခီဂၥ်ဝဲဒၣ် ဂရဲကဲနယၢၣ်အထံကျိ(Grand Canyon)လၢ ထိ ၂၅ သီအတီၢ်ပူၤဝံၤဒီး မၤကတၢၢ်ဝဲအတၢ်လဲၤဒီးအိၣ်ကတီၢ်ဝဲဒၣ် အထိလၢထံကျိကၢၢ်ပၤနံၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢ အဟဲအိၣ်ခိးသဂၢၢ်အီၤတဂၤ စံးဘၣ်အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီး ကိၣ်ဘ့း-၁၉ အတၢ်ဆါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢၦၤဟဲကတိၤနံၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဟးထီၣ်လၢ ကဲနယၢၣ်အတၢ်လီၢ်န့ၢ် အဝဲသ့ၣ် အကွဲၤဒီနၢ်တဖၣ် အကလုၢ်သီၣ်အိၣ်ၦဲၤဒီးလံၥ်ပရၢတၢ်ကစီၣ်လၢ မိၢ်ပၢ်တဖၣ်ဆှၢန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အဃိ စဲးဒီးအသကိးတဖၣ်ကဲထီၣ် တၢ်သးကတုၤ, သံတယူာ်ဘၣ်သးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ကက့ၤကဒါဆူ ထံကျိဒ်သိးကပူၤဖျဲးထီၣ်ဝဲတၢ်လၢသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ် ခဲကနံၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤမ့ၢ်လၢတၢ်လၢတၢ်ၦဲၤတအိၣ်အဃိ တၢ်ကူၣ်သ့ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ဟဲစိၥ်န့ၢ်ၦၤ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါတၢ်သးအုးန့ၣ်လီၤ. စံၣ်တဲၤတဲလီၤ ၁:၁၈ အပူၤ သရၣ်လၢအိၣ် ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် ဃုထံၣ်တိၢ်နီၣ်ဝဲ လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤအိၣ်အါမးလၢတၢ်ကူၣ်သ့အါအပူၤန့ၣ်, “ၦၤလၢအမၤအါထီၣ် အတၢ်သ့ၣ်ညါန့ၣ် မၤအါထီၣ်အတၢ်သူၣ်အုးသးအုးလီၤ”န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်မတၤလၢအသူၣ်က့ၣ်အသးကါတအိၣ်ဘၣ်လၢ ဖိသၣ်လၢအိၣ်ၦဲၤဒီး တၢ်သးခုသးမုၥ်နီၢ်နီၢ် ဒ်အမ့ၢ်ဖိသၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်တအိၣ်န့ၣ်လဲၣ်. ဖိသၣ်မုၣ်ဖိအံၤ အတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် တၢ်တအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်နီၤဖးမုၣ်ဒီးခွါ, ၦၤတကလုၥ်ဒီး တကလုၥ်အဒုၣ်အဆၢ, တၢ်မၤအၢမၤဆူၣ်မၤစိးတၢ်ဒီး တၢ်ဆါခဲစၢၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တချုး ပဃုမၤလိထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် ပဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢအတၢ်ခူသူၣ် ဒ်တၢ်လၢအမ့ၢ်…

ဒုးကပီၤထီၣ်တၢ်ကပီၤ

ဟံၣ်ဒွဲ(hotel)လၢၦၤတမှံၤအိၣ်ဆိး, အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါအလီၢ်တဖျၢၣ်န့ၣ် လၢမုၢ်နၤတၢ်ခံးကျါအိၣ်ဝဲဒၣ်ထဲတဖျၢၣ်ဧိၤန့ၣ် ဒီးအကပိၥ်ကပၤ တၢ်မနုၤမးတအိၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. ထဲဒၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် အပဲတြီအကပၤ မ့ၣ်အူဒၢအတၢ်ကပီၤ အိၣ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူအတၢ်ကပီၤဖိန့ၣ် အိၣ်ဝဲလၢလၢၦဲၤၦဲၤ ဒ်သိးၦၤတမှံၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်သးအိၣ်ဟဲနုၥ်လီၤဆူ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤ ကသ့ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲးအသးလၢ အဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ၦၤတမှံလၢကဟဲအိၣ်ဆိး, အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါအဂီၢ်မ့ၢ်ဝဲ “ပအိးထီၣ်တၢ်ကပီၤလၢသုဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကပီၤဖဲပဲတြီၤအခိၣ်ဒီန့ၣ် ဒ်သိးလိၥ်သးဒီး တၢ်တူၢ်လိၥ်မုၥ်အတၢ်ပနီၣ်ဒီး ဒုးသ့ၣ်ညါၦၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖိ လၢအလီၤဘှံးလီၤတီၤအဂီၢ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအမုၥ်အလၤ ဒ်သိးၦၤတမှံၤ ကဟဲအိၣ်ဘှံးအဂီၢ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်န့ၣ်အီၤအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူအတၢ်ကပီၤဖိအံၤန့ၣ် ကွဲမုၥ်ဘၣ်ဝဲ ၦၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖိ ကဟဲနုၥ်လီၤ အိၣ်ကဒု, အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ ဖဲမုၢ်နၤတၢ်ခံးဒီး လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်လၢတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယ့ၣ်ၡူးစံးဝဲဒၣ်လၢ ၦၤလၢအစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤအီၤတဂၤလၢ်လၢ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဒ်တၢ်ကပီၤလၢအတူၢ်လိၥ်မုၥ်တၢ်အတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် ဒ်သိးၦၤလၢအပိၥ်အခံတဖၣ်န့ၣ် “သုဝဲဒၣ်အံၤ သုမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အကပီၤလီၤ. ဝ့ၢ်တဝ့ၢ် အိၣ်ဝဲလၢကစၢၢ်ဒီခိၣ်န့ၣ် အိၣ်တဒၢတသ့ဘၣ်” ဖျါဝဲဒၣ်ဖဲ မးသဲ ၅:၁၄ န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပမ့ၢ် ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်ဒုးကပီၤထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ချၢလၢအိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ခံးကျါန့ၣ်လီၤ.

မးသဲ ၅:၁၆ အပူၤ…

တၢ်အချံအသၣ်အဆၢကတီၢ်

ဖဲခရံၥ်နံၣ် ၁၈၇၉ နံၣ်အတီၢ်ပူၤ ကမျၢၢ်တဖၣ် ခိးကွၢ်ဝဲ ဝ့လယၢၣ်ဘဲ(William Beal) ဒ်အမ့ၢ် ၦၤအသးတထံ, ၦၤအသးတၦဲၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဖးဒိၣ်တဂၤအံၤ ဃုမၤလိသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် သ့ၣ်မုၢ်ဝၣ်ဘိအကလုၥ်ကလုၥ်န့ၣ် ထၢနုၥ်ဝဲ တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိအချံကလုၥ်ကလုၥ်ဆူ ပလီအဖျၢၣ်ခံဆံအပူၤ ဒီးခူၣ်လီၤဘျၤလီၤဒၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လၥ်ယိၥ်ယိၥ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢ ကမျၢၢ်ၦၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် တသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ် သရၣ်ဖးဒိၣ်အံၤန့ၣ် ဃုကွၢ်ထံမၤကွၢ် တၢ်အချံအသၣ်သ့ၣ်တဖၣ် တဟးဂီၤဝဲလၢနံၣ်ကယၤတဖၣ် အဆၢကတီၢ်မဲထီၣ်သၣ်ထီၣ် ကသ့ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အနံၣ်ခံဆံ မ့ၢ်ၦဲၤထီၣ်တဘျီ ကဘၣ်တၢ်ခူၣ်ထုးထီၣ် တၢ်ချံပလီသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်အချံ ဖဲလဲၣ်တခါ မ့ၢ်ကမဲထီၣ်ဝဲဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်သူၣ်ကွၢ်ဝဲလီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးစံးကတိၤဝဲ ဘၣ်ဃးတၢ်သူၣ်လီၤတၢ်အချံအဂ့ၢ်အါမးအကျါ အဝဲပၥ်ဖျါဝဲတလီၢ်လီၢ် ခဲအံၤခဲအံၤန့ၣ် ဒ်လံၥ်မၢ်ကူး ၄:၁၅ ပၥ်ဖျါဝဲ တၢ်သူၣ်လီၤတၢ်အချံအသၣ်လၢ အလီၤဂၥ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိဝဲလၢ တၢ်အချံတနီၤ ဘၣ်တၢ်ဟံးထုးထီၣ်ကွံၥ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်, တနီၤလီၤလၢလၢၢ်အကျါ အဂံၢ်တစဲဘူးဒီး ဟီၣ်ခိၣ်အဃိ မဲထီၣ်ဝဲဒၣ်တစိၤတလီၢ်ဖိ, ဒီးအချံတနီၤလီၤဘၣ်လၢ တၤဆှုၣ်တၢ်မဲအကျါ ဒီးဘၣ်တၢ်တြီမၤတံၥ်တၥ်ဃၥ်လၢကမဲထီၣ်အဂီၢ်အဃိ မဲထီၣ်သၣ်ထီၣ်ဝဲ တန့ၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပတၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်သးခုအချံအသၣ် ကကဲထီၣ်မူထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်…

တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီး တၢ်သန့ၤသးလၢယွၤ

စဲး(Zach)မ့ၢ်ၦၤလၢအိၣ်ဒီး မဲၥ်နံၤကမှံ, အသးဆးဒီး ဘၣ်တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤ လၢၦၤအါဂၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤ, အဝဲဘၣ်ဟူးဂဲၤဝဲဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲကူၣ်သံလီၤသးလၢအသးအိၣ်တဆံယဲၢ်နံၣ်ဝံၤ,အဝဲအမိၢ်လၢ အမ့ၢ်, လီၣ်ရံၣ်(Lori) တဲဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်လၢ “ၦၤဒ်သိးအီၤတဂၤ ကတုၤဆူ တၢ်အကတၢၢ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ် တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. စဲး... တမ့ၢ်ၦၤလၢ အဘၣ်ဃးလၢတၢ် ကမၤသံလီၤသး န့ၣ်ဘၣ်”. တၢ်အကတီၢ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲ လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤ ဖဲလီၣ်ရံၣ်ပၥ်ထီၣ် အတၢ်သးအုးဆူကစၢ်ယွၤ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ, အတၢ်သးအုးယိာ်ယိာ် ဖဲတၢ်ကူၣ်သံလီၤသးအံၤအလီၢ်ခံ မ့ၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအပတီၢ် မ့ၢ်တၢ်အပတီၢ်လၢအလီၤဆီ ဒီတခါ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်, မၤလိန့ၢ်တၢ်သန့ၤထီၣ်သး ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်, ဃုၥ်ဒီးၦၤဂုၤၦၤဂၤ အတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီးအခဲအံၤ, အဝဲသ့ၣ် စူးကါအတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဆူၦၤဂုၤၦၤဂၤလၢအဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်သးဟးဂီၤဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လီၣ်ရံၣ်အမီထိၣ်မ့ၢ် “တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးတၢ်သန့ၤထီၣ်သးလၢယွၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆိကမိၣ်အံၤ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်လၢ ပထံၣ်ဘၣ်အီၤလၢ လံၥ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ အတၢ်ဂ့ၢ်လၢအမ့ၢ် လံၥ်နီၢ်ရူၤသးအပူၤန့ၣ်လီၤ. နီၢ်ရူၤသး…

တၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤရဲၣ်ကျဲၤ ဒီးယွၤအတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတၢ်

ဖဲခရံၥ်နံၣ်ခံကထိအတီၢ်ပူၤ, တၢ်မၤသကိး ပနံၣ်တၢ်ကၤဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ငါလီၤအီၣ်တၢ်ဂီၤမူလၢအ့ထၢၣ်နဲးပှာ်ဘျးစဲ(internet)အပူၤအခါ, ကိပနံၣ်(company)လၢဒိၣ်ထီၣ်သီတခါ အဲၣ်ဒိးဆါဝဲအကိပနံၣ်ဆူ ဘလီးဘးစထၣ်(Blockbuster), (ကိပနံၣ်လၢအဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်အခါ မၤဝဲ တၢ်မၤဖးဒိၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ဟံၣ်ဃီတၢ်ဂီၤမူ ဒီးဘ့းဒယိၤက့(video game)သ့ၣ်တဖၣ်) လၢဒီလၣ် အကကွဲၢ် ၅၀ န့ၣ်လီၤ. နဲးဖလ့း(စ) (Netflix)ကိပနံၣ် မၤန့ၢ်ဝဲ ၦၤမၤသကိးတၢ် ၃၀၀,၀၀၀ အခါ ဘလီးဘးစထၣ် မၤန့ၢ်ဝဲလၢအကကွဲၢ်တဖၣ် အကကွဲၢ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်ညိကွံၥ်ဝဲဒီး ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဆူ ကိပနံၣ်ဆံးဖိနဲးဖလ့း(စ)လၢကပှ့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အစၢဟဲထီၣ်လၢခ့ခါအကတီၢ်ခဲအံၤ နဲးဖလ့း(စ)အိၣ်ဒီး ၦၤပှ့ၤသကိးတၢ်ကမျၢၢ် အါန့ၣ်အကကွဲၢ် ဒီးအလုၢ်အပှ့ၤအိၣ်ဝဲ အကဘီ ၂၀၀ န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် ဘလီးဘးစထၣ်တခီ ဟါဂီၤလီၤမၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပဝဲဒၣ်ကိးဂၤ ပတယၥ်ဆိခါဆူညါ တၢ်ကမၤအသး တသ့နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လ့ပစီလၢအလီၤဘၣ်ၦၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်နၥ်န့ၢ်လီၤတၢ်လၢ ပဟံးဃၥ်ပၢဆှၢ ပတၢ်အိၣ်မူဒီး ပတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢခါဆူညါအဂီၢ် တၢ်ကကဲထီၣ် လဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၢဖိစီၤယၤကိၥ် စံးဝဲလၢယၤကိာ် ၄:၁၄ အပူၤ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ…