စဲးအဲ(လ)ဒၣ်(Zach Elder)ဒီးအသကိးတဖၣ် လဲၤခီဂၥ်ဝဲဒၣ် ဂရဲကဲနယၢၣ်အထံကျိ(Grand Canyon)လၢ ထိ ၂၅ သီအတီၢ်ပူၤဝံၤဒီး မၤကတၢၢ်ဝဲအတၢ်လဲၤဒီးအိၣ်ကတီၢ်ဝဲဒၣ် အထိလၢထံကျိကၢၢ်ပၤနံၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢ အဟဲအိၣ်ခိးသဂၢၢ်အီၤတဂၤ စံးဘၣ်အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီး ကိၣ်ဘ့း-၁၉ အတၢ်ဆါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢၦၤဟဲကတိၤနံၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဟးထီၣ်လၢ ကဲနယၢၣ်အတၢ်လီၢ်န့ၢ် အဝဲသ့ၣ် အကွဲၤဒီနၢ်တဖၣ် အကလုၢ်သီၣ်အိၣ်ၦဲၤဒီးလံၥ်ပရၢတၢ်ကစီၣ်လၢ မိၢ်ပၢ်တဖၣ်ဆှၢန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အဃိ စဲးဒီးအသကိးတဖၣ်ကဲထီၣ် တၢ်သးကတုၤ, သံတယူာ်ဘၣ်သးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ကက့ၤကဒါဆူ ထံကျိဒ်သိးကပူၤဖျဲးထီၣ်ဝဲတၢ်လၢသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ် ခဲကနံၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤမ့ၢ်လၢတၢ်လၢတၢ်ၦဲၤတအိၣ်အဃိ တၢ်ကူၣ်သ့ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ဟဲစိၥ်န့ၢ်ၦၤ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါတၢ်သးအုးန့ၣ်လီၤ. စံၣ်တဲၤတဲလီၤ ၁:၁၈ အပူၤ သရၣ်လၢအိၣ် ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် ဃုထံၣ်တိၢ်နီၣ်ဝဲ လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤအိၣ်အါမးလၢတၢ်ကူၣ်သ့အါအပူၤန့ၣ်, “ၦၤလၢအမၤအါထီၣ် အတၢ်သ့ၣ်ညါန့ၣ် မၤအါထီၣ်အတၢ်သူၣ်အုးသးအုးလီၤ”န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်မတၤလၢအသူၣ်က့ၣ်အသးကါတအိၣ်ဘၣ်လၢ ဖိသၣ်လၢအိၣ်ၦဲၤဒီး တၢ်သးခုသးမုၥ်နီၢ်နီၢ် ဒ်အမ့ၢ်ဖိသၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်တအိၣ်န့ၣ်လဲၣ်. ဖိသၣ်မုၣ်ဖိအံၤ အတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် တၢ်တအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်နီၤဖးမုၣ်ဒီးခွါ, ၦၤတကလုၥ်ဒီး တကလုၥ်အဒုၣ်အဆၢ, တၢ်မၤအၢမၤဆူၣ်မၤစိးတၢ်ဒီး တၢ်ဆါခဲစၢၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တချုး ပဃုမၤလိထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် ပဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢအတၢ်ခူသူၣ် ဒ်တၢ်လၢအမ့ၢ် ဘၣ်မနုၤပဖါတံၢ်တဂၤ အီသံးအီဂၥ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လဲၣ်. တချုးလၢပဒိၣ်ထီၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ထီၣ် ပဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီး ပသးအၢသီအကတီၢ် ပသူၣ်ခုသးခုယသူၣ်မုၥ်သးမုၥ်အိၣ်ဝဲအါဝဲဒၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ဘၣ်မနုၤ မိၢ်ပၢ်တဖၣ်ထုးလီၤဖှၣ်လိၥ်သးန့ၣ်လဲၣ်.

တၢ်ဘၣ်ဒိဆါလၢအဟဲခီဖျိတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်န့ၣ် ပထုးသံမၤဟါမၢ်တသ့ဝဲဒၣ်ဘၣ်. ဖဲပသ့ၣ်ညါဝံၤန့ၣ် ပအိၣ်မူပၥ်မၤပသး ဒ်သိးတၢ်ဘၣ်ဒိဆါၦၤ, လၢပပူၤတအိၣ် လ့တက့ၢ်န့ၣ် တသ့ဝဲဒၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အဒိၣ်အထီလၢထးန့ၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤ ဒ်သိးပတူၢ်ကန့ၢ်ဝဲ, ကသ့ဝဲလၢတၢ်ဘၣ်ဒိဆါၦၤလၢ တၢ်နးနးကလဲၣ် န့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၁:၅ ပၥ်ဖျါဝဲ ယ့ၣ်ၡူး ဒ်အမ့ၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါဒီး တၢ်ကပီၤလၢ အဆဲးကပီၤထီၣ် ပတၢ်အိၣ်မူလၢအခံးသူ န့ၣ်လီၤ.

၁ကရံၣ်သူး ၁:၃၀ ပၥ်ဖျါဝဲ ယ့ၣ်ၡူးကဲထီၣ်တၢ်ကူၣ်သ့အိၣ်ဟဲဝဲ လၤယွၤ, အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ ပတၢ်တီတၢ်လိၤ, ပတၢ်စီတၢ်ဆှံ ဒီးပတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ဘၣ်ဒိဆါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အခိၣ်တီလၢ နကဘၣ်ဃ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဆူ ယ့ၣ်ၡူးအအိၣ် ဒ်အမ့ၢ်ၦၤလၢအသ့ၣ်ညါ နၢ်ပၢၢ်နၤ ဒီးကဟုကယာ်နၤအဃိန့ၣ်လီၤ.