တၢ်လဲၤမူးပွဲဖးဒိၣ်အဃိ တၢ်လဲလိာ်အိၣ်ထီၣ်ဒီးပှၤန့ၣ် မ့ၢ်ကျိၤကျဲလၢအလီၤကမၢကမၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢ ယူၣ်က့ၣ် (UK) ဒီး ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ် ပှၤကညီတဖၣ် ကအိၣ်ဝဲ (၁၂၀၀)ဘျဲၣ် လဲၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအါနံၤအါသီ လၢမူးပွဲဖးဒိၣ်ဒီး ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဝံၤ ပှၤလၢအလူၤဃုထံ ဃုသ့ၣ်ညါမၤလီၤတံၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် လၢအမ့ၢ်သရၣ်ဖးဒိၣ် ဒဲနယဲၣ် ယးက့ၤ (Daniel Yudkin) ဒီးအတံၤသကိးတဖၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢ မူးပွဲဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် နဲၣ်ဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ ပတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပဝးဒီး ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤပသး, ဒ်သိးပကသးအိၣ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ ပတၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ် ဆူပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ ပှၤလဲၤမူးပွဲဖးဒိၣ်တဖၣ်အကျါ ၆၃ မျးကယၤန့ၣ် တူၢ်ဘၣ်ဝဲ “သးအတၢ်လဲလိာ်” ဖဲတၢ်မၤမူးပွဲအဆၢကတီၢ် ဒီးအတၢ်လဲၤခီဖျိအံၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်အသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ပှၤကညီတဖၣ် အါထီၣ်ဝဲဒီး, သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆူ တံၤသကိးတဖၣ်, ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဃုာ်ဒီး ပှၤလၢအတသ့ၣ်ညါဝဲနီတဘျီတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပသး လၢတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအဂီၢ်စံးတၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲ “တၢ်ဆီတလဲဘှီဂ့ၤမၤဂ့ၤထီၣ်ပသး” လၢဟီၣ်ခိၣ်အမူးဧိၤပွဲဧိၤန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤစံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ပတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ကစၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢပျၢၤ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး အစှၤကတၢၢ် တနံၣ်သၢဘျီ ဒ်သိးကမၤဝဲမူးစီဆှံတဖၣ် လၢဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်အဆၢကတီၢ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ကလဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲအတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပသမၢအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ တၢ်ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးတအိၣ်ဒ်သိး ခ့ခါအဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ၅ မိၤ ၁၆း၁၆ ပာ်ဖျါဝဲ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဘၣ်လဲၤဆူယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ် တနံၣ်သၢဘျီ ဒ်သိးကမၤယွၤအတၢ်, ဘၣ်ဃးဒီး “ဘူၣ်ကိၣ်တအိၣ်ဒီးကိၣ်မံၤ, ဘူၣ်နွံဒီး ဘူၣ်ဒဲ,” လၢအမ့ၢ် မူးပွဲဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၁ ပာ်ဖျါဝဲ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အတၢ်ပာ်ဖှိၣ်အသးအံၤ မ့ၢ်အကတီၢ်လၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်, ကုၢ်ပိာ်မုၣ်ကုၢ်ပိာ်ခွါ, ပှၤလ့ၤဝံဖိတဖၣ်ဒီး ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်တဖၣ်ဒီး ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးကသူၣ်ခုသးခုလၢ “ယွၤနကစၢ်အမဲာ်ညါ” အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤအဂီၢ် မ်ပကပာ်ဖှိၣ်သကိးလိာ်ပသးဒီးပှၤဂုၤပှၤဂၤ လၢတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤလိာ်သးကဒဲကဒဲ ဒ်သိးပကသးခုဆူညါ လၢကစၢ်ယွၤအပူၤ ဒီးနာ်အတၢ်တီတၢ်လိၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.