ဖဲ ၁၉၁၇ နံၣ်န့ၣ် ပှၤဆးတၢ်ကူတၢ်ကၤ ပိာ်မုၣ်သးစၢ်တဂၤသူၣ်ဟူးသးဂဲၤ, မ့ၢ်လၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကထီၣ်ဘၣ် တၢ်မၤလိ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ကယၢဆ့ကူဆ့ကၤက့ၢ်ဂီးဒိအကၠိလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါအဒိၣ်ကတၢၢ်တဖျၢၣ်, ဖဲဝ့ၢ်နယူယီးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ အဲ(န)လိၣ်ဝံၣ် ခိ(န) (Ann Lowe Cone) အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ဖလီၣ်ရံၣ်ဒၣ် ဒီးလဲၤတုၤဆူကၠိ ဒ်သိးကဟ့ၣ်လီၤအမံၤအဆၢကတီၢ်, ကၠိပှၤနဲၣ်တၢ်စံးဘၣ်အီၤ “မ့းစ့း အဲ(န)ဧၢ, ပမ့ၢ်ဘၣ်တဲနၤတီတီန့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါလၢ နမ့ၢ်ပှၤသူဖံးဖိတဂၤဘၣ်”ဒီး ပတဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢကနုာ်လီၤမၤလိတၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ကဘၣ်က့ၤကဒါက့ၤအဂီၢ် အဲ(န) တတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်အဃိ အဝဲဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢ အကလုၢ်ကသွံဒံဖိ “ဝံသးစူၤ ဒုးအိၣ်ဘၣ်ယၤဖဲအံၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပှၤနဲၣ်တၢ်ထံၣ်ဝဲ အဲ(န)အတၢ်ပာ်လီၤသးစွံကတုၤအဃိ ပျဲဝဲဒၣ် အဲ(န)ကအိၣ်ဖဲန့ၣ် ဒီးမၤလိတၢ်ဘၣ်ဆၣ် တမၢအဲထီၣ်ဝဲ ပှၤဝါဖံးဖိတဖၣ်အတီၤဒၢးဘၣ်. ပှၤအိးထီၣ်န့ၢ်အီၤ တီၤဒၢးအလီၢ်ခံပဲတြီ ဒီးဘၣ်ကနာ်ဝဲတၢ်သိၣ်လိလၢတၢ်ချၢန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်လၢအတၤလၣ်အိၣ်အဃိဒီး အဝဲမၤလိန့ၢ်တၢ်ဝံၤဆိ ဃုလါဒီး အတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် ထုးန့ၢ်သူၣ်န့ၢ်သးကမျၢၢ် အသူၣ်အသးလၢအပတီၢ်ထီတဖၣ်ဃုာ်ဒီး အမဲရကၤကီၢ်ခိၣ်အမါ ကၠဲးကလ့ ခဲနဒံၣ်, လၢအဘၣ်ဆးန့ၢ်ဝဲ တၢ်ဖျီဆ့ကၤလၢ အမံၤဟူထီၣ်သါလီၤတဘ့ၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ကၠဲးကလ့ ခဲနဒံၣ်အဂီၢ်တၢ်ဖျီဆ့ကၤကံၣ်ဒိန့ၣ် ဘၣ်ဆးဝဲခံဘျီန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဆးအဒၢးဖီခိၣ် တၢ်အသဝံပီၤပိၢ်ဖး ဒီးဆ့ကၤအခီၣ်ထံးတဘ့ၣ် ဟးဂီၤဝဲအဃိဒီး မၤဝံၤဝဲခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ် ခီဖျိလၢကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်လီၤသးမၤတၢ်စွံကတုၤ, လီၤလီၤဆီဆီလၢတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးအစိအကမီၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ကတိၤဟ့ၣ်တၢ်အဒိ ဘၣ်ထွဲဒီး မုၣ်ကမဲလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်လီၤသးစွံကတုၤတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်, မုၣ်ကမဲအံၤဃ့ကညးဝဲတၢ်ကစံၣ်ညီၣ်တီန့ၢ် တၢ်လၢအဂီၢ်တလီၢ်လီၢ်, လၢပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် လၢအတပျံၤယွၤဒီး တယူးတယီၣ်ဘၣ်ပှၤကညီတဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အခီၣ်ထံးန့ၣ် ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တဂၤအံၤ တဒိကနၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ် လူၤ ၁၈:၅ ပာ်ဖျါဝဲ “မ့ၢ်မုၣ်ကမဲတဂၤအံၤ မၤတံာ်တာ်ယၤအဃိဒီး, ယကစံၣ်ညီၣ်တီန့ၢ်အီၤ, ဒ်သိးအသုတမၤဘှံး ယသးလၢအဟဲထီဘိန့ၣ်တဂ့ၤ” န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်အဲၣ်အါအပူၤန့ၣ် အဆၢဖိ ၇ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ်ပှၤ, “ဒီးယွၤကစံၣ်ညီၣ်တီန့ၢ်အပှၤဃုထၢဖိလၢ အကိးထီၣ်အီၤလၢ မုၢ်ဆါဆဲးလၢမုၢ်နၤ,ဒီးအဆၢဖိ ၈အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ “ယစံးဘၣ်သုလၢ အကစံၣ်ညီၣ်တီန့ၢ်အီၤချ့ချ့” န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤအသိး, မ်ပကဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢတၢ်ပာ်သးစွံကတုၤဒီး မ်ပသုတတ့ၢ်စၢ်လီၤပသးတဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယွၤကစံးဆၢ တၢ်လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲ ဒီးလၢကျိၤကျဲအလၢအပှဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.