ထွံၣ်လၢအသးအၢတဒု ကအ့ၣ်ဝဲအပုၢ်ဒ့မုၣ်အဆၢကတီၢ် ဘရ့းကၠၢၣ် ဝီးခၢၣ် (Bridger Walker) အသးအိၣ်ဒံးဒၣ် ဃုနံၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးထွံၣ်အ့ၣ်ဘၣ် အဒ့မုၣ် အဝဲနုာ်လီၤဒီတဒၢအသးလၢ အဒ့မုၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. ဒီးဘၣ်တၢ်လဲၤစိာ်အီၤဆူတၢ်ဆါဟံၣ် လၢတၢ်ကကူစါယါဘျါတကီၢ်ခါအဂီၢ်, ဒီးအမဲာ်သၣ် ဘၣ်တၢ်ဆးမၤဂ့ၤထီၣ် အထံၣ်ခွံဆံန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤအသးအံၤအဂီၢ် အဝဲပာ်ဖျါဝဲ “ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခံဂၤအကျါ တဂၤမ့ၢ်ဘၣ်သံန့ၣ်ဒီး ပှၤလၢအသံန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ယၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ပကဘၣ်စံးဘျုး ကသံၣ်သရၣ်လၢ ကွဲးကါ မၤဂ့ၤထီၣ်ပှၤကညီအမဲာ်သၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤစၢၤကွဲးကါမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ ဘရ့းကၠၢၣ် အမဲာ်သၣ်ဖိန့ၣ်လီၤ. တၢ်တယံၢ်ဒံးဘၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ် ဒိဝဲ တၢ်ဂီၤဖိတဖၣ် လၢအဝဲဖိးဟုဃာ်အဒ့မုၣ်န့ၣ် အုၣ်အသးလၢ အတၢ်အဲၣ်အဒ့မုၣ်န့ၣ် အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၢ်ဝဲ ဒ်သိးဒၣ်အပူၤကွံာ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ဟံၣ်ဖိဃီဖိကဒဲကဒဲ အံးထွဲကွၢ်ထွဲပှၤ, ကဟုကယာ်ပှၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ် ဖဲပဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအဆၢကတီၢ်, နုာ်လီၤမၤစၢၤပှၤ, ဒီးဖဲပပျံၤတၢ် မ့တမ့ၢ် ပဘၣ်အိၣ်ဒၣ်ထဲတဂၤဧိၤအဆၢကတီၢ် ဟဲအိၣ်ဆိးဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ် လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ် ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်ဒၣ်လဲာ် တလၢပှဲၤ, ဒီးတနီၤန့ၣ် မၤဘၣ်ဒိဆါပှၤဒံးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပအိၣ်ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ် လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ပှၤလၢအကအိၣ်ဒီးပှၤထီဘိတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤ ၂း၁၄, ၁၇ စံးဘၣ်ပှၤ တၢ်အဲၣ်လၢအဆီၣ်လီၤသးအပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် ဟံးထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ပှၤကညီအက့ၢ်အဂီၤ “ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ညၣ်ဒီးတၢ်သွံၣ်,” ဒီး “အဒ်သိးသိးဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢတၢ်ခဲလၢာ်,” ဒီးဟဲလီၤအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢပှၤကညီအဒူၣ်ဖိထၢဖိအပူၤန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ် အဆၢဖိ ၁၁ အပူၤပကထံၣ်ဘၣ် “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ကိးအီၤလၢ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်န့ၣ်, အမဲာ်တဆှးဘၣ်ဝဲဘၣ်” အသိးန့ၣ် အဝဲဘၣ်အသးလၢ ကကိးပှၤဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါအဃိ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ် ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်အမ့ၢ်အတီတဂၤန့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် ပစံးအီၤဒ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်, တံၤသကိး, ဒီးစီၤပၤ, ခဲလၢာ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢ အဘၣ်လဲၤခီဖျိ ပှၤကညီအတၢ်ပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်, ဒီးတၢ်လ့ပစီ, ကယဲၢ်တၢ်သးဟးဂီၤဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဒီးပှၤထီဘိန့ၣ်လီၤ.