Archives: August 2023

တၢ်လဲၤကျဲလၢ ပတသ့ၣ်ညါ

ယတကြၢးတူၢ်လိာ်တၢ်ကလဲၤဟးဃ့ၢ်လိာ်သကိးဒီး ဘရၢယၢၣ် (Brian) န့ၣ်ဘၣ်. ခဲကနံၣ်အံၤ, ယအိၣ်လၢထံဂၤကီၢ်ဂၤအဃိ ယကဘၣ် လဲၤတၢ်ဖဲလဲၣ်, ပတၢ်လဲၤဃ့ၢ်တၢ်ကယံၤထဲလဲၣ်, ဒီးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲထံသးကီၢ်သးတဖၣ်အိၣ်ဒ်လဲၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢဃ့ၢ်တၢ်ချ့ ဒီးဖဲယလူၤဃ့ၢ်ပိာ်အခံန့ၣ် မ့ၢ်ယခီၣ်ကလီၤတလံာ်ဒီးကမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးယခီၣ်ဒ့အဆၢဧါန့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ဘရၢယၢၣ် သ့ၣ်ညါကျဲအဃိ အိၣ်ဒၣ်ထဲယကဘၣ်နာ်အီၤတမံၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပစးထီၣ်ဃ့ၢ် အဆၢကတီၢ် ယသးဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤအါထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်ပှၢ်ပူၤ ကျဲလၢပဃ့ၢ်န့ၣ်ကီခဲဝဲ ဒီးတဂ့ၤတဘျ့, တလိၤတဘျၢဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘရၢယၢၣ်ဃ့ၢ်ဝဲလၢတၢ်မဲာ်ညါဒီး ကွၢ်တရံးယၤတဘျီတဘျီ ဒီးဟ့ၣ်ပလီၢ်ယၤ တၢ်လဲၤကျဲအကီအခဲ လၢအကဟဲလၢတၢ်မဲာ်ညါတဖၣ်အဃိ ယဘၣ်စံးဘျုးအီၤန့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံအပူၤ- စီၤအၤဘြၤဟၣ်အတၢ်လဲၤဆူကီၢ်ကနၤဧၣ်, ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအတၢ်လဲၤခီဖျိ, ဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် အတၢ်လဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်, တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အသးကတူၢ်ဘၣ်, ဖဲလၢအတုၤ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢတသ့ၣ်ညါဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် သ့ၣ်ညါဒၣ်ထဲ တၢ်လဲၤတထံၣ်အံၤန့ၣ် ကနး, ကကီခဲ, ဒီးတၢ်အဂုၤအဂၤ မနုၤကအိၣ်လဲၣ်, တသ့ၣ်ညါတၢ်နီၤတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါကျဲ ဒီးဆူညါတၢ်ကမၤအသးတဖၣ်, ပှၤလၢကနဲၣ်ဆှၢ အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကဘၣ်နာ်ဝဲလၢ…

တၢ်သဘျ့လၢတၢ်လဲၤကျဲ

တၢ်လိာ်ကွဲ “ဘံး ဘ့း(စ)ဘီ” (Beep Baseball) န့ၣ် ပှၤလိၣ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်လၢအမဲာ်ချံတထံၣ်တၢ်အဃိ ကဘၣ်မၤဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီး ကဘၣ်လဲၤတၢ်ဖဲလဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်ကနၣ်ဝဲဘ့း(စ)ဘီလၢအကလုၢ်သီၣ် ဖျၢၣ်သီၣ် ဒီးဘၣ်ဃ့ၢ်လဲၤဝဲဒၣ်ဆူ တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်လီၢ် လၢအကလုၢ်သီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒိတီၢ်ဘ့း(စ)ဘီလၢအမဲာ်ချံ ဘၣ်တၢ်ဘိၣ်ဘံတံၢ်အီၤ (တၢ်မၤအံၤသန့ၤထီၣ်အသး လၢ အဝဲထံၣ်ဘၣ်တၢ်ထဲလဲၣ်), ဒီးပှၤကွံာ် ဘ့း(စ)ဘီ လၢအထံၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်ဘၣ်အိၣ်ဝဲတဖုဃီန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒိတီၢ်ဘ့း(စ)ဘီတဂၤ မ့ၢ်တီၢ်ဖျိးဝဲ ဘ့း(စ)ဘီဖျၢၣ်သီၣ်န့ၣ်ဒီး ဘၣ်ဃ့ၢ်ဝဲဆူတၢ်ပာ်ပနီၣ်အလီၢ် လၢအကလုၢ်သီၣ်အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃ့ၢ်ဝဲတချုးတုၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်အလီၢ်, ပှၤမ့ၢ်ဖီၣ်န့ၢ် ဘ့း(စ)ဘီဖျၢၣ်န့ၣ်ဒီး ပှၤလၢအတီၢ်တၢ်တဂၤန့ၣ် ဘၣ်ဟးထီၣ်ဝဲလၢတၢ်လိာ်ကွဲန့ၣ်လီၤ. တချုးပှၤဖီၣ်န့ၢ်ဘၣ်ဘ့း(စ)ဘီဖျၢၣ်သီၣ်, အဝဲ မ့ၢ်လဲၤတုၤဆူတၢ်ပာ်ပနီၣ်အလီၢ် အဝဲကမၤန့ၢ်အမးလၢတၢ်ပြၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ “ဖဲယဃ့ၢ်အဆၢကတီၢ် ယသးတူၢ်ဘၣ်တၢ်သဘျ့န့ၣ် ဘၣ်ယသးအမုာ်ကတၢၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ညါ ကဘၣ်လဲၤတၢ်ကျဲ ဖျိဖျိဖျါဖျါဒီးလိၤလိၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

လံာ်ဝံယရှါယၤ ၂၆း၇ အပူၤ စံးဘၣ်ပှၤ ကစၢ်ယွၤလၢအတီဝဲလိၤဝဲတဂၤန့ၣ် “ကမၤဃူပှၤတီအကျဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ဝံစံၣ်တဲာ်တဲလီၤတၢ် အဆၢကတီၢ် မ့ၢ်လၢယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် တဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအဃိ တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်…

ဖဲနလီၤဘှံးလီၤတီၤ အဆၢကတီၢ်

ဖဲယမၤဝံၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတနံၤအဂီၢ်န့ၣ်ဒီး ယဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ဂၢၢ်, အိၣ်ဃိကလာ်လၢ ယခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ဆံးဖိအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. ယတၢ်မၤတဖၣ် ဝံၤလံအဃိ, ယကြၢးသးမုာ်သးဖှံဘၣ်ဆၣ် တၢ်တမၤအသးဒီးယၤဒ်န့ၣ်အသိးဘၣ်. ယလီၤဘှံးလၢ နီၢ်ခိဒီးနီၢ်သးန့ၣ်လီၤ. ယသးအတၢ်ဝံဃၢ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီတမံၤအဃိ ယဖံဘၣ်ခိၣ်ခံခီ ဆါအ့ၣ်ထုး ဒီးယသးဘၣ်တံာ်တာ်လၢ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲသး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတမံၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးပူၤဖျဲးဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်, ဒီးယကွၢ်ကွဲၤထံၣ်ဟူဒၣ်လဲာ် ယသးအတၢ်ဆိကမိၣ် လဲၤဆူန့ၣ် လဲၤဆူအံၤန့ၣ်လီၤ.

ယဘံၣ်လီၤယမဲာ်ချံ ဒီးစံးကသွံဒံဖိ “ကစၢ်ယွၤဧၢ,” ယလီၤဘှံးလီၤတီၤဒိၣ်မးအဃိ ယထးခိၣ်တထီၣ်ဖျဲးလၢၤဘၣ်. ယနီၢ်ခိနီၢ်သး အတၢ်လီၤဘှံးလီၤဘှါတဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် လဲၤကတၢၢ်ဒၣ်ဖဲ တၢ်ကတိၤဖိတဖျၢၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တမံၤဂ့ၤတမၠိဂ့ၤ ယနီၢ်ခိနီၢ်သးတၢ်လီၤဘှံးလီၤဘှါတဖၣ် ကြၢးလဲၤဖဲလဲၣ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါတဘျီဃီန့ၣ်လီၤ.

မး ၁၁:၂၈ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ်ပှၤ “ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသး, ဒီးဝံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်, ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံးသုလီၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးအိၣ်ဘှံးတမံၤအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မံဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤလၢ မုၢ်တနၤအဂီၢ်ဘၣ်. တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးကွၢ်ကီ ကွဲၤထံၣ်ဟူ ဒ်သိးကပူၤဖျဲးတစိၢ်ဖိဒီး ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်ဘှါဆှဲဝံၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဃိ ပသးဖှံထီၣ်အသိးဒၣ်လဲာ် တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဘှံးဒ်သိးလၢထးအတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအဂ့ၤလၢ…

ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်လီၤမၢ်ကွံာ်

တၢ်နးန့ၢ်ဒံး တၢ်မၤအသး တၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်န့ၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ တၢ်တ့တိၤတဖၣ်, တၢ်သ့ၣ်နီၣ်လၢၢ်ထူၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်အဃိ ဆံစၢ် (CESAR) ကဲထီၣ်ပှၤကဲဒိၣ်တဂၤဒီး အဲၣ်ဒိးစးထီၣ်မၤဝဲ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအသီ တခါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ဆံစၢ် ဆါကွံာ်ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်မၤလၢအမၤဝဲအခီၣ်ထံးတခါန့ၣ် ဒီးတချုးစးထီၣ်မၤတၢ်မၤအသီန့ၣ် အကျိၣ်စ့ တဖၣ်ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤပာ်ဝဲလၢစ့တၢးပူၤန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ကမျၢၢ်စ့တၢးတဖၣ်အပူၤ ကယဲၢ်တၢ်အိၣ်ခဲလၢာ်, ဘၣ်တၢ် ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်လၢ ထံကီၢ်ပဒိၣ်အဃိ, တၢ်လၢဆံစၢ်ဃုပာ်ဖှိၣ်အစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ခဲလၢာ်လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲလၢ တၢ်တဖျးမဲာ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တတီတလိၤလၢအကဲထီၣ်အသးအံၤ ဆံစၢ်တထံၣ်ဝဲဒ်တၢ်တမံၤလၢ အကဘၣ်ကအုကစွါဝဲန့ၣ်ဘၣ်. ဖဲအလီၢ်န့ၣ် ဆံစၢ်ဃ့ယွၤလၢ အကနဲၣ်ဆှၢအီၤခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲစးထီၣ်မၤကဒီးတၢ်အသီတဘျီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆၢကတီၢ်အၢအၢသီသီတကတီၢ်အပူၤ စီၤယိၤဘးအတၢ်လီၤမၢ်န့ၣ်တမ့ၢ်ဝဲထဲအတၢ်ထူးတၢ်တီၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ယိၤဘး ၁:၁၃-၂၂ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤယိၤဘး အဖိတဖၣ်ဒီး အကုၢ်,အခ့အပှၤတဖၣ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ် တၢ်လီၤမၢ်ကွံာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယိၤဘး ၂:၇-၈ အပူၤစံးဘၣ်ပှၤလၢ ဖဲအကတၢၢ်န့ၣ် စီၤယိၤဘးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့စ့ၢ်ကီး ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤယိၤဘးစံးဆၢဝဲလၢ ဖဲယိၤဘး ၁:၂၀-၂၁ အပူၤ “ယဟဲထီၣ်လၢယမိၢ်အဒၢလီၢ်အပူၤန့ၣ်အိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့, ဒီးအိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့န့ၣ်ယကက့ၤက့ၤဖဲန့ၣ်လီၤ. ယွၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်, ဒီးယွၤဟံးထီၣ်ကွံာ်တၢ်, မ်ယွၤအမံၤဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤတက့ၢ်” အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တ့ၢ်လံတၢ်ဟ့ၣ်ဒိတမံၤလၢတၢ်ကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ဘှါဆှဲမၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်သူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤ

ကီၢ်အမဲရကၤ, ကီၢ်စဲၣ်အိၣ်ကလၣ်ဟိမၤ(Oklahoma)အပူၤ တီၤထီကၠိတဖျၢၣ်န့ၣ် ကၠိဖိမုၣ်-ခွါလၢကဖျိထီၣ်တဖၣ် လူၤဃုပာ်ဖှိၣ်ကျိၣ်စ့ လၢဒီတနံၣ်, ဒ်သိးအကလဲၤ “တၢ်ဟးကသုၣ်ကသီလၢ သးပ့ၤနီၣ်တသ့လၢ သးသမူတစိၤ” အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအလဲၤတုၤကဘီယူၤပျီအကတီၢ်, သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်အကျါ ပှၤအါဂၤန့ၣ် ပှ့ၤဘၣ်ကဘီယူၤလဲးမး လၢအတမ့ၢ်ကဘီယူၤခီပနံၣ်တခါန့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိခိၣ်နၢ်တဂၤစံးဝဲ “တၢ်မၤအသး ဒ်သိးအံၤမ့ၢ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤ” န့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိတဖၣ်ဘၣ်ဆီတလဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး ပာ်လီၤအသး, လၢတသ့ဖဲအသ့န့ၣ် ကမၤဝဲတၢ် လၢအကဲဘျုးတမံၤမံၤ လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လၢခံသီအတီၢ်ပူၤ အဝဲသ့ၣ်ဟးကွၢ်လိာ်ကွဲ တၢ်ထုးန့ၢ်သူၣ်န့ၢ်သးအလီၢ် လၢတၢ်အကပိာ်ကပၤ, တၢ်လီၢ်လၢပှၤတဟ့ၣ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘှါဆှဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီ, တၢ်မၤတကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဘၣ်ဆီတလဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ကမ့ၢ်တၢ်လီၤသးဆါ, လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲလၢပဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်, ပာ်ဖှိၣ်ကျိၣ်စ့, ပတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတဖၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၁ကွဲး ၂၈:၂ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤပၤစီၤဒၤဝံးအသးကံၢ်ပူၤ တိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကတ့န့ၢ်ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်ဘၣ်ဆၣ် အဆၢဖိ ၃ဒီး၆ အပူၤ ယွၤစံးဘၣ်အီၤ “နတဘၣ်သူၣ်ဘၣ်ဟံၣ်လၢယမံၤအဂီၢ်ဘၣ်... စီၤရှလိၤမိၤ နဖိခွါန့ၣ် အဝဲဒၣ်ကသူၣ်ဟံၣ်ဒီး…