Archives: June 2022

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤ ပတၢ်မၤဆူကစၢ်ယွၤ

တၢ်ကွဲးတခါလၢယကဘၣ်ကွဲးန့ၢ်အီၤလၢ မဲးကစံ(magazine)တခါအဂီၢ်န့ၣ် ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်အဃိ တသ့ဖဲအသ့ ယဂုၥ်ကျဲးစၢး မၤအဂ့ၤကတၢၢ် လၢအဲးဒံးထၢၣ်(editor) ပၥ်ပနီၣ်တၢ်အထီတဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ကွဲး ဒ်သိးကထီၣ်ဘးအတီၤအပတီၢ်လၢအဂီၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ဝံတၢ်ယိးလၢယဂီၢ်အဃိ ယကွဲးကဒါက့ၤ ယတၢ်ထံၣ်ဒီး ယတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် တဘျီဝံၤတဘျီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယတၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်ယတၢ်ကွဲးအခိၣ်တီကဲထီၣ် တၢ်တၤတၢ်အဃိန့ၣ်ဧါ. မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဒီးယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ယဘၣ်ယိာ်တၢ်ဧါ. အဲးဒံးထၢၣ်အံၤတူၢ်လိၥ်ယၤဘၣ်ဆၣ် တူၢ်လိၥ်ယတၢ်ထံၣ်ယတၢ်ကွဲးတသ့အဃိဧါ.

လၢပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ဘၣ်ယိာ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်စံးဆၢကမ့ၢ်ဝဲ စီၤပီလူးဟ့ၣ်ၦၤ တၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်လၢ ပနၥ်န့ၢ်ပသန့ၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လံၥ်တၢ်ကွဲးဆူ ကလီးစဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်အပူၤ စီၤပီလူး စံးကတိၤဆီၣ်ထွဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် မ်အသုတမၤတၢ်လၢ ၦၤကညီကပၥ်ပနီၣ်အဂီၢ်တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်တခီကမၤဝဲ ဒ်အမၤတၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်လီၤ. စီၤပီလူးစံးဝဲ “ဒီးကယဲၢ်သုမၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်, မၤလၢသူၣ်ကံၢ်သးလဲ, ဒ်လၢကစၢ်အသိး, ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်လၢၦၤကညီအသိးဘၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုသ့ၣ်ညါလၢသုကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လၢကစၢ်အစုပူၤ, တၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်န့ၢ်သါလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုမၤကစၢ်ခရံၥ်အတၢ်လီၤ” (ကလီး ၃:၂၃-၂၄).

ခီဖျိ စီၤပီလူး အတၢ်ကူၣ်သ့ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးန့ၢ် ပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ပကဆိကတီၢ်ပတၢ်ဂုၥ်ကျဲးစၢးမၤတၢ်တဖၣ် ဒ်သိးၦၤကညီတဖၣ် အတၢ်ထံၣ်ကဂ့ၤဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ဃ့ၢ်ဟးဆှဲး တၢ်ဒဲးဘး

တနံၣ်အံၤ တၢ်ယီၤခါအဆၢကတီၢ် ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဆါယၤ လၢဖီလၢအစုၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် ခံဘျီန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးအံၤ ဖဲယမၤပျီတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ တၦီၥ်တၦၥ်အခါန့ၣ်လီၤ. ခံဘျီလိၥ် ယထံၣ်သ့ၣ်ဘၣ်အၢအိၣ်ဒီး အလၣ် ၃ ဘ့ၣ်အံၤလၢ အကပိၥ်အကပၤန့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ယမ့ၢ်လဲၤဘူးဒီးအီၤ တမ့ၢ်ကမၤဘၣ်ဒိဆါလၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ် ယသ့ၣ်ညါလၢ ယကမၣ်လံန့ၣ်လီၤ. အလီၢ်အိၣ်လၢ ယကဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ယံၤယံၤ ဒီးတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ လၢအိၣ်ဒီးအစုၣ်အပျၢ်န့ၣ်ဒီး လဲၤတၢ်လၢကျဲအဂၤတဘိန့ၣ်လီၤ.

လၢလံၥ်စီဆှံအလီၢ်လံၤပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤယိၤသးအဂ့ၢ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်ဒိတၢ်တဲၥ်လၢ ဃ့ၢ်ဟးဆှဲးတၢ်ဒဲးဘး ဒ်ဖီလၢအအိၣ်လၢတၢ်စုၣ်တၢ်ပျၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲအိၣ်ကဒုဝဲဒၣ်လၢ ၦၤအဲၤကူပတူးအပဒိၣ် စီၤပီၤတံၤဖၢ်အဟံၣ်အခါန့ၣ် စီၤပီၤတံၤဖၢ်အမါကွဲန့ၢ်အီၤ ဒ်သိးကမံဃုၥ်ဒီးစီၤယိၤသး ဘၣ်ဆၣ် စီၤယိၤသးတလဲၤမၤဘူးအသး ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးန့ၣ်လီၤ. စီၤပီၤတံၤဖၢ်အမါကူၣ်အၢကူၣ်ဟးဂီၤ စီၤယိၤသးအဃိ ဘၣ်လဲၤအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢဃိၥ်ပူၤ ဘၣ်ဆၣ်စီၤယိၤသးအိၣ်ကဆှီအိၣ်တီအိၣ်လိၤဝဲဒၣ် ဒီကတီၢ်ညါန့ၣ်ပထံၣ်ဘၣ်လီၤ. ၁ မိၤရှ့ ၃၉:၂၁ ပၥ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ “ဒီးယွၤအိၣ်ဒီးစီၤယိၤသး”န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤ မၤစၢၤၦၤသ့ဝဲဒၣ်လၢ ပကဃ့ၢ်ဟးဆှဲးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ဒီးတၢ်အိၣ်တၢ်မၤအသးတဖၣ်လၢ ကထုးယံၤၦၤဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဒဲးဘးအိၣ်ဘူးဒီးၦၤအဖၢမုၢ် ကစၢ်ယွၤ ဒုးနဲၣ်ကျဲအဂၤလၢ ပကဃ့ၢ်ဟးဆှဲးတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးကွဲးဖျါဝဲဒၣ်…

ပတံၤသကိးလၢ ကစၢ်ယွၤအတံၤသကိး

ၦၤခံဂၤတသ့ၣ်ညါလိၥ်အသး ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဆိကတၢၢ် ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလိၥ်သး အဝဲသ့ၣ်အခါ ဖျါဒ်သ့ၣ်ညါပၥ်လိၥ်သးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်န့ၣ် တၢ်မၤအသးသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤန့ၣ် သ့ၣ်ညါရ့လိၥ်ဘၣ်ဒီး တံၤသကိးအဂၤတဂၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢညီနုၢ် ပသ့ၣ်နီၣ်တၢ်မၤအသး ဖဲၦၤအဲၣ်တူၢ်လိၥ်သမှံၤတဂၤ အစံးဝဲ “ယထံၣ်ဘၣ်နၤသးခုဒိၣ်မးလီၤ. ကယဲၢ်မ့ၢ်ၦၤလၢ အကဲဝဲ ဆဲၣ်(မ)(Sam) (မ့တမ့ၢ်) ဆဲၣ်မဲၣ်သၣ်(Samantha) အတံၤသကိးန့ၣ် မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ယတံၤသကိးန့ၣ်လီၤ”.

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးစ့ၢ်ကီး စံးဝဲဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ. အဝဲထုးန့ၢ်ကမျၢၢ် ခီဖျိ ကူစါယါဘျါတၢ်အါမးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒုၣ်ဒါလၢ အစိၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် ခီဖျိလၢအဝဲသ့ၣ်စူးကါ ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဘျုးအဖှိၣ်အဂီၢ် လၢကျဲတတီတလိၤအပူၤ ဒီးတၢ်ထံၣ်တဒ်သိးလိာ်သးအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢအဝဲသ့ၣ်ဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲအပူၤ အဝဲမၤအါထီၣ် တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ, တၢ်အလုၢ်အပှ့ၤဒီး တၢ်လီၤလးတဖၣ် ဖဲအိၣ်ဝဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဆူ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ကူစါယါဘျါက့ၤ ၦၤဆူးၦၤဆါဒီးမၢလီၤဝဲ ဒ်သိး ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ ယွၤအဘီအမုၢ်ဘူးထီၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဒီးမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤအၢၣ်လီၤဝဲ အပျဲၢ်အဘီၣ်လၢ “ၦၤလၢအတူၢ်လိၥ်သုန့ၣ် မ့ၢ်အတူၢ်လိၥ်ယၤ, ဒီးၦၤ လၢ…

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ

ကိးမုၢ်နွံ ဘၢးဒံၣ်(Buddy) (အိၣ်သၢနံၣ်) ဒီးအမိၢ်လဲၤဆူ တၢ်ဘါသရိၥ်ဒီး မၤစၢၤဝဲဒၣ် ၦၤစိၥ်လီၤ ပၥ်လီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢၦၤကဖီအီၣ်လၢသိလ့ၣ် ဒီးဆူတၢ်ဘါသရိၥ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီ ဘၢးဒံၣ် နၢ်ဟူထွဲ အမိၢ်စံးကတိၤတၢ်ဆူအဖံ ဒ်အမ့ၢ် “သိလ့ၣ် ဟဲစိၥ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအပီးအလီတခိၣ်န့ၣ် ဟးဂီၤ”ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် အမိၢ်စံးဝဲ သိလ့ၣ်မ့ၢ်ဟါဂီၤဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကဃုစ့ပၥ်ဖှိၣ် ဒ်သိးကပှ့ၤ သိလ့ၣ်တီၣ်တၢ်အသီ တခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၢးဒံၣ် နံၤကမှံထီၣ်ဝဲ ဒီးစံး ‘ယစ့အိၣ်’န့ၣ်လီၤ. ဒီးဟးထီၣ်လၢ ဒၢးပူၤတစိၢ်ဖိ ဟဲက့ၤစိၥ်ဝဲ အစ့ပၥ်ဖှိၣ်ဒၢဖိ အိၣ်ၦဲၤဒီး စ့လီၤဖှံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အစ့ပၥ်ဖှိၣ် ကအိၣ်ဝဲ ၃၈ ဒီလၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၢးဒံၣ်ဖိအစ့တအိၣ်အါ ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤ ပၥ်ဖှိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်လၢ ၦၤအါဂၤအတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်အဃိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ပှ့ၤန့ၣ်ဘၣ်ဝဲသိလ့ၣ် အိၣ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်မၤခုၣ်ဒၢးဒီးကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမၤစၢၤလုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ ၦၤတဝၢဖိတဖၣ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သးအိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်တစဲးဖိဒၣ်လဲၥ် ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤဖးဒိၣ် သ့ဝဲဒၣ်လၢကစၢ်ယွၤအစုပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂ စီၤပၤ ၄ အပူၤ မုၣ်ကမဲလၢအိၣ်ဒီး…

တၢ်လဲၤသကိးတၢ်ဒီး ၦၤအါဂၤ

ဘ့လံၣ်(Billy)မ့ၢ် ထွံၣ်ဖိတဒုလၢအသးတီ ဒီးအဲၣ်အကစၢ်, ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ် လၢအ့ၣ်ထၣ်နဲး(internet) ဖဲ ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အကစၢ်ရၢးစၢၣ်(Russel) အခီၣ်ဒ့ကၢ်အဃိ ဘၣ်သုဝဲနီၣ်ထိးဘိ ဒီးဘၣ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ် ထွံၣ်ဖိန့ၣ် ဖဲလဲၤတၢ်ဒီးအကစၢ်အဆၢကတီၢ် တၢ်မၤအသးဒ်အခီၣ်န့ၣ် ဆါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ရၢးစၢၣ် လဲၤဒုးနဲၣ်အထွံၣ်ဖိ ဘ့လံၣ် လၢ ကသံၣ်သရၣ်လၢအကွၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ ဒီးတၢ်ဃုထံၣ်န့ၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအလိၤ တအိၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်အိၣ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ဒီးအကစၢ်န့ၣ် ဟးဝဲဃ့ၢ်ဝဲန့ၣ် တဘၣ်တၢ်နီတမံၤန့ၣ်ဘၣ်. ဖျါဝဲ ဒ်ထွံၣ်ဖိမ့ၢ်လဲၤတၢ်ဒီး အကစၢ်န့ၣ် ပၥ်မၤအသး ဒ်အခီၣ်ဆါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤ ပစံးအီၤသ့လၢပပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်တမံၤဃီ ဒ်ၦၤလၢတၢ်ဘၣ်ဒိဆါအီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လဲၤသကိး, မၤသကိး, ရ့လိၥ်သကိးတၢ်ဒီးၦၤအါဂၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်ဆူ ရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးပၥ်ဖျါဝဲ တၢ်မၤလိၥ်အလီၢ်ခံ ၅ ထံၣ်လၢ တၢ်မၤလိၥ်အထံၣ်တဆံအပူၤ “အဲၣ်ၦၤလၢနဃၢၤ ဒ်နအဲၣ်လီၤနသး ဒၣ်နဲ အသိးန့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၈ အပူၤစ့ၢ်ကီး “သုတအိၣ်ဒီးသုကမၢ်လၢၦၤ နီတမံၤတဂ့ၤ. အိၣ်ထဲတမံၤလၢသုဘၣ်အဲၣ်လိၥ်ကွံလိၥ်သုသးတက့ၢ်” ပၥ်ဖျါဝဲလၢတၢ်လဲၤသကိးတၢ်ဒီး ၦၤအါဂၤန့ၣ်…