ၦၤခံဂၤတသ့ၣ်ညါလိၥ်အသး ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဆိကတၢၢ် ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလိၥ်သး အဝဲသ့ၣ်အခါ ဖျါဒ်သ့ၣ်ညါပၥ်လိၥ်သးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်န့ၣ် တၢ်မၤအသးသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤန့ၣ် သ့ၣ်ညါရ့လိၥ်ဘၣ်ဒီး တံၤသကိးအဂၤတဂၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢညီနုၢ် ပသ့ၣ်နီၣ်တၢ်မၤအသး ဖဲၦၤအဲၣ်တူၢ်လိၥ်သမှံၤတဂၤ အစံးဝဲ “ယထံၣ်ဘၣ်နၤသးခုဒိၣ်မးလီၤ. ကယဲၢ်မ့ၢ်ၦၤလၢ အကဲဝဲ ဆဲၣ်(မ)(Sam) (မ့တမ့ၢ်) ဆဲၣ်မဲၣ်သၣ်(Samantha) အတံၤသကိးန့ၣ် မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ယတံၤသကိးန့ၣ်လီၤ”.

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးစ့ၢ်ကီး စံးဝဲဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ. အဝဲထုးန့ၢ်ကမျၢၢ် ခီဖျိ ကူစါယါဘျါတၢ်အါမးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒုၣ်ဒါလၢ အစိၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် ခီဖျိလၢအဝဲသ့ၣ်စူးကါ ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဘျုးအဖှိၣ်အဂီၢ် လၢကျဲတတီတလိၤအပူၤ ဒီးတၢ်ထံၣ်တဒ်သိးလိာ်သးအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢအဝဲသ့ၣ်ဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲအပူၤ အဝဲမၤအါထီၣ် တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ, တၢ်အလုၢ်အပှ့ၤဒီး တၢ်လီၤလးတဖၣ် ဖဲအိၣ်ဝဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဆူ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ကူစါယါဘျါက့ၤ ၦၤဆူးၦၤဆါဒီးမၢလီၤဝဲ ဒ်သိး ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ ယွၤအဘီအမုၢ်ဘူးထီၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဒီးမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤအၢၣ်လီၤဝဲ အပျဲၢ်အဘီၣ်လၢ “ၦၤလၢအတူၢ်လိၥ်သုန့ၣ် မ့ၢ်အတူၢ်လိၥ်ယၤ, ဒီးၦၤ လၢ အတူၢ်လိၥ်ယၤအံၤ မ့ၢ်အတူၢ်လိၥ်ၦၤလၢအတူၢ်လိၥ်အပၢ်လၢ အမၢလီၤအီၤန့ၣ်လီၤ” (မး ၁၀:၄၀).

သးသမူအတၢ်ဆီတလဲအဂီၢ် တၢ်အိးထီၣ်ကျဲလၢ ကဒုးကဲထီၣ်တံၤသကိး န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ထံၣ်ဆိကမိၣ်ကီခဲဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကယဲၢ်ၦၤလၢအအိးထီၣ်တြဲၤ ဒီးဟ့ၣ်ဒုးအီ ထံခုၣ်တလီခီဖိဆူ အပျဲၢ်အဘီၣ်အဂီၢ်ဒၣ်လဲၥ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးမၤလီၤတံၢ် တၢ်လီၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မၤအသးလၢ အပူၤကွံၥ် အါနံၣ် အါလါအပူၤ ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ် အတၢ်စံးကတိၤလီၤတဲၥ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤၦၤလၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ဒိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤဆံးမ့ၢ်ဂ့ၤ ကျဲအိၣ်အါမးလၢ တၢ်တူၢ်လိၥ်မုၥ်တၢ်အဂီၢ် ဒီးတၢ်ဘၣ်တူၢ်လိၥ်တၢ် ဒ်အမ့ၢ် “ကစၢ်ယွၤအတံၤသကိး မ့ၢ်ပတံၤသကိး” န့ၣ်လီၤ.