ကိးမုၢ်နွံ ဘၢးဒံၣ်(Buddy) (အိၣ်သၢနံၣ်) ဒီးအမိၢ်လဲၤဆူ တၢ်ဘါသရိၥ်ဒီး မၤစၢၤဝဲဒၣ် ၦၤစိၥ်လီၤ ပၥ်လီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢၦၤကဖီအီၣ်လၢသိလ့ၣ် ဒီးဆူတၢ်ဘါသရိၥ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီ ဘၢးဒံၣ် နၢ်ဟူထွဲ အမိၢ်စံးကတိၤတၢ်ဆူအဖံ ဒ်အမ့ၢ် “သိလ့ၣ် ဟဲစိၥ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအပီးအလီတခိၣ်န့ၣ် ဟးဂီၤ”ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် အမိၢ်စံးဝဲ သိလ့ၣ်မ့ၢ်ဟါဂီၤဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကဃုစ့ပၥ်ဖှိၣ် ဒ်သိးကပှ့ၤ သိလ့ၣ်တီၣ်တၢ်အသီ တခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၢးဒံၣ် နံၤကမှံထီၣ်ဝဲ ဒီးစံး ‘ယစ့အိၣ်’န့ၣ်လီၤ. ဒီးဟးထီၣ်လၢ ဒၢးပူၤတစိၢ်ဖိ ဟဲက့ၤစိၥ်ဝဲ အစ့ပၥ်ဖှိၣ်ဒၢဖိ အိၣ်ၦဲၤဒီး စ့လီၤဖှံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အစ့ပၥ်ဖှိၣ် ကအိၣ်ဝဲ ၃၈ ဒီလၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၢးဒံၣ်ဖိအစ့တအိၣ်အါ ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤ ပၥ်ဖှိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်လၢ ၦၤအါဂၤအတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်အဃိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ပှ့ၤန့ၣ်ဘၣ်ဝဲသိလ့ၣ် အိၣ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်မၤခုၣ်ဒၢးဒီးကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမၤစၢၤလုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ ၦၤတဝၢဖိတဖၣ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သးအိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်တစဲးဖိဒၣ်လဲၥ် ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤဖးဒိၣ် သ့ဝဲဒၣ်လၢကစၢ်ယွၤအစုပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂ စီၤပၤ ၄ အပူၤ မုၣ်ကမဲလၢအိၣ်ဒီး အဒ့ၣ်ကမၢ်တဂၤ ဟဲဆူဝံအလံၤၡါအအိၣ် ဒ်သိးကဃ့ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. ဝံမၢအဟံးန့ၢ်ကိ တၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်တဖၣ်လၢ အဟံၣ်ပူၤဃုၥ်ဒီး ဟံၣ်အကပိၥ်ကပၤ ၦၤအိၣ်လၢအဃၢၤ အတၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်တဖၣ် ဒ်သိးအကမၤၦဲၤတၢ် ဒ်ဝံအစံးဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ (:၁-၄). ကစၢ်ယွၤ ပၥ်ဖျါထီၣ် အတၢ်လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီၦၤလၢတၢ်လီၤလးအပူၤ ကစၢ်ယွၤဆိးကါ မုၢ်ကမဲအတၢ်အိၣ်ဒၣ်ထဲ သိလီခီဖိတဖျၢၣ်န့ၣ် (:၅-၆) မၤၦဲၤတၢ်ပူၤ တၢ်လီၢ်ခဲလၢၥ် ဒ်အပၥ်ဖှိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အဟံၣ်အဃၢၤခဲလၢၥ်န့ၣ်လီၤ (:၁-၄). ဝံအလံၤၡါစံးဘၣ်အီၤ, “ လဲၤဆါကွံၥ်သိဒီး လိးတူၥ်ကွံၥ်နကမၢ်, ဒီးမူနဲဒီးနဖိခွါတဖၣ်န့ၣ်လၢ တၢ်အိၣ်လီၤတဲၥ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်” လီၤ (:၇).

ပမ့ၢ်ကွၢ်ဒၣ်ထဲ ပတၢ်တအိၣ်တယၢၤဘၣ်န့ၣ်ဒီး ပကလဲၤပူၤကွံၥ်ဘၣ်လၢကစၢ်ယွၤကမၤတၢ်အဒိၣ် ဒီးတၢ်လီၤလးတဖၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဒီးၦၤန့ၣ်လီၤ.