ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Sheridan Voysey

ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဆူ တၢ်ကဂဲၤကလံၣ်

လၢဘံၣ်ဒံၢ်အိၣ်တခါလၢ ပှၤအါဂၤဆှၢလိာ်သးအပူၤ‚ သးပှၢ်မုၣ်တဂၤလၢ အလီၤယူးယီၣ် ဆ့ၣ်နီၤလၢလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢအအိၣ်ဒီး ပၣ်အလိၤတဖျၢၣ်လီၤႉ တဘျီအ၀ဲမ့ၢ် ပှၤမံၤဟူ သၣ်ဖျါလၢ တၢ်ဂဲၤကလံၣ်‚ လၢအမ့ၢ် မါတၣ်ကိၣ်စံၣ်စဲၣ် ဒၣ်ဟံၣ်‚ အခဲအံၤ တူၢ်ဘၣ် အဲလ်စဲမါ တၢ်ဆါလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ၣ်ကိးဘံၣ်တိၣ်တၤ ဂဲၤကလံၣ်တၢ်ဂီၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်သံကျံသီၣ်ထီၣ်‚ အ၀ဲအစုဘိဖိတဖၣ် ယၤထီၣ်အသးကယီကယီ ဒီးဖဲထရၠာစး့ဖံး ဘၣ်တၢ်အူသီၣ် အဆိကတၢၢ်‚ အ၀ဲစးထီၣ်ဂဲၤကလံၣ်လၢ အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလိၤလီၤႉ ဖဲလၢ အ၀ဲအနီၢ်ခိဒီး သးမ့ၢ်တဖှံတညီဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ
ဖဲယကွၢ် ဘံၣ်ဒံၢ်အိၣ်အံၤၣ်လီၤႉ ဒ်တၢ်ချံတဖျၢၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ခူၣ်လီၤဘျၢလီၤ ဒီးမဲထီၣ်က့ၤအသိး‚ ပနီၢ်ခိလၢအအုၣ်သံ ခီဖျိပသးအနံၣ်အလါပှၢ်ထီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ‚ ကကဲထီၣ်တၢ်လၢအတလီၤ ယူးယီၣ်‚ ဟးဂီၤဒီးဂံၢ်စၢ်‚ မ့မ့ၢ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤလၢ တၢ်တအုၣ်သံၣ်လီၤ (း၄၂-၄၄) ႉ ဒ်တၢ်ချံ ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်တၢ်ဘိ ဘၣ်ထွဲလိာ်သးအသိး‚ ပကကဲထီၣ် ‘ပှၤ’ ဖဲပဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ‚ ပတၢ်မ့ၢ်တၢ် ဒီးတၤလၣ်တဟးဂီၤၣ်လီၤႉ
ဖဲတၢ်သံကျံအယုၢ်လၢထိၣ်တၤတၢ်ဂဲၤကလံၣ်သီၣ်ထီၣ်‚ အတိခိၣ်မၣ်တၣ် လၢအသးပှဲၤတၢ်ဟးဂီၤ‚…

တၢ်အဲၣ်အတၢ်သး၀ံၣ်

တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လီၢ်ဘရၣ်ဘှီၣ်တတီၤလၢထံကျိကပၤဖီကရၠာစးၢၢ်‚ လၢမုၢ်ဘူၣ်နံၤၣ်လီၤႉ ပှၤဃ့ၢ်ကယီကယီလၢ ဖီကရၠာစးၢၢ်အပူၤ‚ ပှၤဆဲတခွဲ‚ ပီၣ်လဲၣ်ဘ@ၣ်ဘှီၣ်၀ါ ဖိတဖၣ် ယူၤ၀့ၤ၀ီၤလၢပှၤဆါညၣ်အဘိၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ၣ်လီၤႉ ပိာ်မုၣ်အံၤ ဆ့ၣ်နီၤဒီးကွၢ်စူၣ်တၢ်ဆူ ပိာ်ခွါအံၤ အမဲာ်ချံ‚ ဖဲပိာ်ခွါအံၤ သး၀ံၣ်တၢ်လၢ အတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢပှၤလၢ အအိၣ် လၢ အကပိာ်ကပၤၢ် ပိာ်မုၣ်အံၤလၢ တၢ်အဲၣ်အတၢ်သး၀ံၣ်တယုၢ်လၢ အကလုာ်ဒၣ်၀ဲ အကျိာ်‚ ကလံၤစိာ်တၢ်ကလုၢ် ကဖီကဖီအံၤၣ်လီၤႉ
တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ အလီၤသးခုၣ်လီၤႉ အဆိကတၢၢ်‚ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကကမၢကမၣ်လၢၣ်လီၤႉ လၢ၀ံစဖါနယၤ အဆၢကတီၢ်‚ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်‚ အတၢ်အိၣ်မူဟးဂီၤကွံာ် ခီဖျိတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်လၢ အတမ့ၢ်တတီ (၁း၄-၅) ‚ အံၣ်စရၠာစး့လးအ၀ံ ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်တခီၣ်လီၤႉ လၢလံာ်တၢ်ကွဲးအါတီၤ ၀ံစဖါနယၤ ကိးသBတီထီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢ အကဟဲၣ်လီၤႉ
၀ံစဖါနယၤ ထံၣ်ဆိစ့ၢ်ကီး တၢ်တမံၤမံၤလီၤႉ လၢနံၤသီလၢ အစံး၀ဲနၤ၀ံၣ်လီၤႉ ဒ်သိးပှၤကလုာ်အံၤ‚ ကစၢ်ယွၤကမ့ၢ်တၢ် ဒ်တလးမူးပိာ်ခွါလၢအသးခုဘၣ်လၢ ပှၤလၢ အအဲၣ်၀ဲ‚ ‘‘ကအိၣ်ဘှံးလၢ အတၢ်အဲၣ်အပူၤ ဒီးကသူၣ်ပိၢ်သးပိၢ်လၢနဖီခိၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သးခုအသီၣ်လီၤ’’ (း၁၇) ႉ…

ဟးဆှဲးပဲBတီတက့ၢ်

ယုၢ်ဖိတဒု အနါစ့ၤထုးဖုးအသးလီၤႉ တၢ်အီၣ်အ၀ံၣ်အဘဲတမံၤမံၤ အိၣ်ဖဲတၢ်အကပိာ် အကပၤလီၤႉ မ့ၢ်စဲဃဲၤလီၤႉ တၢ်အီၣ်အစိ ဆှၢအီၤဆူ ထိၣ်ဟဲအီၣ်ဆၣ်အဒၢတခါလၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ချံအဘိၣ်အဘဲတဖၣ်လီၤႉ ယုၢ်ဖိအံၤ လဲၤစံၣ်လီၤ၀ဲလၢ ထးသွဲအပျံၤဖိ အလိၤ ဆူတၢ်အီၣ်အဒၢ‚ တလံာ်နုာ်ပဲBတီပူၤၣ် အ၀ဲထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲလၢ အတုၤဆူတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤလံ န့ၣ်လီၤႉ ခဲကနံၣ်အံၤ ထိၣ်တဖၣ်ဖျးအီၤ ခီဖျိတၢ်အီၣ်ဒၢအပဲBတီဖိန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ့ၢ်လၢ အ၀ဲအီၣ်တ့ၢ်တၢ်ချံတဖၣ် တုၤအဟၢဖၢကၢကဲၣ်ဆိးအဃိ ခဲအံၤအနီၢ်ကစၢ် ကဲထီၣ်ခံစးဒီး ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးတန့ၢ်လၢၤဘၣ်ႉ
ပဲBတီတဖၣ် ဆှၢပှၤဆူတၢ်လီၢ်လၢအလီၤလိၣ်လီၤလးတဖၣ် မ့တမ့ၢ်တၢ်လီၢ် လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပဲBတီတပူၤအတၢ်အကါဒိၣ်န့ၣ် ဖျါဂ့ၤဂ့ၤ ဖဲလံာ် ကတိၤဒိ ၅ အပူၤ လၢ စီၤ့ှှလိၤမိၤအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ဘၣ်ဃးဒီး က့းအတၢ်လ့ပစီန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဒဲးဘးဘၣ်ဃးဒီးက့းန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအထုးန့ၢ်ပှၤသး နာ်သက့ အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ် ပမ့ၢ်ပိာ်အီၤ ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ခိးပာ်စၢၤအသးန့ၣ်လီၤ (၅း၃-၆) ႉ အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ယံၤ ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤၣ်ဒီး နကဘၣ်ကတာ်ဃာ်သးဖဲန့ၣ်‚ နလၤကပီၤကလီၤမၢ်ၣ်လီၤ (း၇-၁၁) ႉ စီၤ့ှှလိၤမိၤ…

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ဖဲ ၂၀၁၉ နံၣ် လါအ့ြဖ့ၣ်အပူၤန့ၣ် ၀့ၢ်ဖဲရၠာစး့း (စ) အပူၤန့ၣ် အတၢ်ဘါသရၠာစးိာ်ခသံြဒၢၢ်နိထၢၣ်ဒ့ (မ) - ့ ျသအမန-ီၠာန ဃၠအ့နိမၠူ န့ၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ထီၣ်လၢအခိၣ်ဒုးန့ၣ်လီၤႉ သ့ၣ်လၢပျၢၤၢ်လၢၤဘၣ်လီၤႉ တုၤလၢ ခသံြဒၢၢ်အပျိာ်ဖးထီၣ်လီၤတကူၢ်ြပုၤ ကလာ်တဘီ ပှၤအါဂၤဃၣ်အသးဆူဒၢလွဲပျိာ်အိၣ်တကပၤန့ၣ်လီၤႉ ဒၢလွဲထးလဲ ဖးဒိၣ် အတကွီၣ်ဘၣ်တၢ်မၤလၢသ့ၣ်ကျိၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး မ့ၣ်အူမ့ၢ်အီၣ်န့ၣ် ပျိာ်ဖးထီခံခါ လိာ်လီၤတကူၢ်ဒီး ခသံြဒၢၢ်ဟးဂီၤလီၤပှီၢ်ဆါန့ၣ်လီၤႉ
၀့ၢ်ဖဲရၠာစး့းအသုးခိၣ်ကျၢၢ်ကီလဲး ပှၤနဲၣ်တၢ်လၢ အဘၣ်မူဒါမၤပံာ်မ့ၣ်အူန့ၣ် ထုးက့ၤအပှၤဆူ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီး ဆိကမိၣ်၀ဲ‚ မ့ၢ်ကဘၣ်မၤမနုၤလဲၣ်အခါ အပျဲၢ်ဖိ လၢအမံၤ ရၠာစးဲမံၢ် ဟဲဆူအအိၣ် လၢသူၣ်ပျံၤသးဖုးအပူၤဒီးတဲအီၤ‚ ‘‘လၢတၢ်ယူးယီၣ်ဒိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဧၢၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးရၠာစးဲမံၢ်တဲသပှၢ်ပှၢ်အဃိဒီး သုးခိၣ်ကျၢၢ်ကီလဲး အိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢတဲာ် တူၢ်လိာ်အပျဲၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် မ့တမ့ၢ်ကဘၣ်ပျဲခသံြဒၢၢ်လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဧါန့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါကွဲးဖျါ တၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဂ့ၤတဖၣ်အါ မးလီၤႉ တဘျီဘျီ တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်အသးအံၤ မ့ၢ်ပှၤသးစၢ်အတၢ်ပာ်ဒိၣ်ပးကဲပှၤသးပှၢ် (ကတိၤ ၆း၂၀-၂၃) လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အါတက့ၢ်တခီ တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်ကွဲးသးန့ၣ်စံးၣ် ဒိကနၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဂ့ၤ…

တၢ်သးခုနီၢ်နီၢ်

လၢနံၣ်ကယၤ ၁၀ အပူၤ‚ အဲး (ပ) အဲ (လ) ရၠာစးၣ်မဲ မ့ၢ်ပှၤလၢအပၢဘၣ် ကီၣ်ဒိၣ်ဘၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲပၢတၢ် ပှဲၤထီၣ်အနဲၣ်၅၀ အလီၢ်ခံ‚ အ၀ဲဆိကမိၣ်ထံလီၤက့ၤအသးယိာ်ယိာ် လၢအ၀ဲအိၣ်ဒီး တၢ်မၤနၢၤတၢ်လၢ (ဘၣ်တၢ်အဲၣ်ယၤလၢ ယထံဖိကီၢ်ဖိၣ်လီၤႉ အ၀ဲ တဲဖျါထီၣ် အခွဲးအယာ်တဖၣ်လၢ‚ ‘‘တၢ်ထူးတၢ်တီၤ ဒီးတၢ်လၤကပီၤတဖၣ်‚ တၢ်စိကမီၤ ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်လၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲအ၀ဲဂံၢ်ထီၣ်နံၤသီတဖၣ်လၢ အသးခုသးမုာ်ဘၣ်၀ဲနီၢ်နီၢ်လၢ အတၢ်ပၢတၢ်ြပးအကတီၢ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢ အနးဆံးဒိၣ်လဲၣ်ႉ
ပှၤကွဲးလံာ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤတဂၤလၢ အထူးတီၤဒီး အိၣ်ဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤ (စံၣ် ၂း၇-၉) ‚ တၢ်စိတၢ်ကမီၤ ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်လၤ (၁း၁၂ၣ်လီၤႉ ဒီးအ၀ဲအကစၢ်ဒၣ်၀ဲ တၢ်သမံသမိးလီၤက့ၤသး ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအနးပှဲၤသိးသိးန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ထူးတၢ်တီၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်၀ဲအံၤၢ်သးလီ အါထီၣ်တၢ် (၅း၁၀-၁၁) ‚ ဖဲတၢ်မုၢ်တၢ်လၤတခီ မၤပှဲၤတၢ်တဆံးတက့ၢ် (၂း၁-၂) ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲအတၢ်ဃုထံၣ်လီၤသးအံၤ တကတၢၢ်ကွံာ် ဒ်…

တၢ်စးထီၣ်တၢ်သီသံၣ်ဘှဲအစၢ

ဖဲလၢ ဘရၠာစးါယၢၣ်နံၣ် အသးပှဲၤထီၣ် ၃၀နံၣ်န့ၣ်‚ အ၀ဲအသးတမုာ်ဘၣ်ၣ်လီၤႉအ၀ဲ ဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢ ဆၢကတီၢ်ဘၣ်လံလၢအဂီၢ် ဒ်သိးတသုးဆၢသုးကတီၢ်ဘၣ်ဒီး ကဃု ထံၣ်န့ၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤအသီတခါန့ၣ်လီၤႉ လၢဒ့ဘ့းအဂီၢ်တခီ ဖဲနံၣ်ထီၣ်သီအဟါန့ၣ် အ၀ဲ ကွၢ်လီၤမဲာ်ထံကလၤဒီး အၢၣ်လီၤအီလီၤ၀ဲလၢ တၢ်တနံၣ်အံၤ ကမ့ၢ်နံၣ်လၢ အ၀ဲကမၤဃဲၤ လီၤအသးန့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢ ကၠ့ (စ) အဂီၢ်တခီ‚ လါလဲၤပူၤကွံာ်လၢခံတဘ့ၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအၢၣ်လီၤအီၤလီၤအသး လၢ ဆူညါတလါကကျဲးစၢး ဒိၣ်ထီၣ်၀ဲလီၤႉ
နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတ့ၢ်နသးလၢ နကလဲလိာ်နသးလၢလါအသီ‚ နံၣ်အသီ‚ နံၤအိၣ်ဖျဲၣ် ဆၢက့ၤအသီတဘျီ ဒီးပှၤဒ်သိးနၤတဖၣ် အိၣ်၀ဲအါမးလီၤႉ ပှၤဃုထံတၢ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ဟ့ၣ်တၢ်အံၤလၢအမံၤတခါၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်စံး၀ဲလၢ ဖဲလံာ်နံၣ်လံာ်လါကတီၢ်လီၤဆီတဖၣ်အံၤန့ၣ် အါတက့ၢ်ပကခံကွၢ်စီၤကွၢ်လီၤက့ၤ ပတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လၢပဆၢကဲထီၣ်ဘၣ် ပှၤလၢအဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်တဖၣ်အဃိၣ်လီၤႉ
တၢ်နာ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးစံးဘၣ်ပှၤ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဆၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တမံၤအံၤ‚ ဒီး ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ထံၣ် ဘၣ်ဃးပကဲထီၣ်ပှၤအဂ့ၤကတၢၢ်တဖၣ်သ့၀ဲဒ်လဲၣ် (ကလီးစဲ ၃း၁၂-၁၄) ၣ်လီၤႉ တၢ်လဲလိာ်အသးအံၤ မၤအသး တမ့ၢ်ခီဖျိထဲလၢတၢ်ဆၢတဲာ်ဒီး တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်အဃိဘၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲပနာ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးန့ၣ်‚ ပကဲထီၣ်ပှၤအသီတဖၣ်‚ ဒီးယွၤအသးစီဆှံ…

ခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) အဖိသၣ်

ဆိကမိၣ်ထီၣ် ပှၤတဂၤလၢအတ့လီၤသ့ၣ်ဆှိအ့ရၠာစး့းလၢ အဟဲလၢတၢ်ချံဖိတဖၣ် စးထီၣ်တၢ်မူ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်သးအခီၣ်ထံးတမံၤအသိး‚ ပှၤတဂၤလၢ အတ့လီၤဆၣ်တဖၣ် လိၣ်ထီၣ်အသးဆူ ဒၢလီၢ်တခါအပူၤ‚ ပှၤတဂၤလၢ အမၤပှဲၤမူခိၣ်ဒီး မုၢ်‚ လါ‚ ဆၣ်တဖၣ်‚ ကဲထီၣ်တၢ်အဖီးဖိၣ်တက့ၢ်ႉ ယ့ၣ့်ှှူးလၢအမ့ၢ်ယွၤညီကွံာ်အလၤကပီၤ ဒီးလိၣ် ကဲထီၣ်သးလၢ ဖိသၣ်လၢအအိၣ်လၢမိၢ်အဒၢလီၢ်ပူၤ (ဖံလံး ၂း၆-၇) န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ‚ တမ့ၢ်တၢ်ဆိကမိၣ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်ဧါႉ
ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်အက့ၢ်အဂီၤလၢ အ၀ဲဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ပှၤထူစံၣ်ဖိသ၀ီ တဖျၢၣ် အပူၤ‚ လၢပှၤကွၢ်သိဒီးကလူးတဖၣ်အကျါဒီး ဆၣ်လၢအကပီၤလၢမူခိၣ်ၣ်တက့ၢ်ႉ ကွၢ်စ့ၢ်ကီး အ၀ဲအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် လၢအဘၣ်ယွၤသးဒီးပှၤကညီ အသး‚ ဒ်ပှၤလုၢ်ဘီဘိတဂၤအသိး‚ လၢအဒုးသးလီၤကတုၤ ရၠာစးၤဘံတဖၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်စံးဆၢ လၢတၢ်သံကွၢ်လီၤဘီလီၤမုၢ်တဖၣ်‚ ဒ်သးစၢ်တဂၤ လၢယၣ်ဒ့ၣ်ကျိ‚ ဒီးအပၢ်လၢမူခိၣ် အတၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤ ဒီးလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢၣ်တက့ၢ်ႉ
ကွၢ်ကဒီးအ၀ဲအတၢ်စးထီၣ် တၢ်ဆီတလဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် အမံး့ှှၢၣ် တၢ်မၤလၢ အမ့ၢ်‚ တၢ်ယါဘျါပှၤဆူးပှၤဆါ‚ ထိးဘၣ် ပှၤလိၤဟးဂီၤ‚ ပျၢ်ပှၤလၢ အတကဆှီတဖၣ် အတၢ်ကမၣ်တက့ၢ်ႉ ကွၢ်စ့ၢ်ကီး‚ အ၀ဲအတၢ်ချံးလီၤခီၣ်လၢ တၤသၣ်လီၢ်တတီၤအပူၤ လၢ…

ယမ့ၢ်အ၀ဲအစုတဖၣ်

ကၠံၣ်ယၣ်ဟဲၣ်စံၣ်ယၣ် လီၤမၢ်ကွံာ်ဘၣ်မဲာ်ချံအတၢ်ထံၣ်လၢ ၂၀၀၀ နံၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤႉ အတံၤသကိးကၠံၣ်ယၣ်၀ဲ (န) ကံၢ် လီၤမၢ်ဘၣ်အစုခံခီ ဖဲအမ့ၢ်ဖိသၣ်ဆံးအခါန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၢ်ကျဲတဘိလၢ အက့ၢ်အဂီၤလၢအတလၢတပှဲၤ အဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤႉ ဟဲၣ်စံၣ်ယၣ်စံးလၢ ‘‘ယမ့ၢ်အ၀ဲအစုတဖၣ်ဒီး အ၀ဲမ့ၢ်ယမဲာ်ချံတဖၣ်လီၤ’’ လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီအပူၤၣ်လီၤႉ
စးထီၣ်လၢ ၂၀၀၂ နံၣ်ၣ်လီၤႉ ကိးနံၤ ဟဲၣ်စံၣ်ယၣ်ထီၣ်လၢ ၀ဲ (န) ကံၢ် အပျိၢ်ဃံလိၤ ဒီးခီဂာ်ထံကျိဖိ တဘိ ဒ်သိးကလဲၤတုၤလၢ ၀ၢ်ဘးခီန့ၣ်လီၤႉ ၀ံၤၣ်လီၤႉ ဖဲအဂၤတဂၤခူၣ်တၢ်ပူၤ‚ အဂၤတဂၤတခီလူထံၢ်ဒံး အမုၢ်လၢအကလးန့ၣ်လီၤႉ ဟဲၣ်စံၣ်ယၣ် စံးလၢ‚ ခီဖျိ ‘‘မၢသကိးတၢ်အဃိၣ်ဘၣ်လီၤ’’ ပမ့ၢ်က့ှူၢ်ဆံးဆံးဖိတဖုန့ၣ်လီၤႉ
ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒ်က့ၢ်ဂီၤတမံၤဘၣ်တမံၤလၢ နီၢ်တဂၤအပူၤၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ မ့ၢ်အိၣ်ထဲမဲာ်ချံ‚ တၢ်နၢ်ဟူက့ၤတၢ်တမံၤကသ့၀ဲ‚ မ့ၢ်အိၣ်ထဲဒၣ်နၢ် တဖၣ်ဧိၤ‚ တၢ်ကသါဘၣ် တၢ်လၢအနၢဒွါတသ့လၢၤဘၣ် (၁ ကရၠာစးံၣ် ၁၂း၁၄-၁၇) ႉစီၤပီလူးစံးလၢၣ်စံးဘၣ်စုၣ်‚ တသ့ဘၣ်’’ (း၂၁) ႉ ပ၀ဲတဂၤစုာ်စုာ် ပအိၣ်ဒီးတၢ်မၤတမံၤမံၤလၢ…

တၢ်သးခုကစီၣ်

ဖဲလၢ ၁၉၄၁ နံၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဘၣ်တၢ်မၢအီၤလၢ ကဒုးတၢ် မ့တမ့ၢ် ကဘၣ်လဲၤဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါသုးဖိတဖၣ်လၢ တၢ်ဒုးပျီအလီၢ်အမဲာ်ညါန့ၣ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်အကကွဲး တၢ်တဲ တယုၢ်န့ၣ်လီၤႉ အစၢဟဲထီၣ်လၢ လံာ်ဖိတဘ့ၣ်လၢ ‘‘လါလီၤနုာ်လံ’’ န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်ကွဲး ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လီၢ်အမုာ်တတီၤလၢ ဒုၣ်ဒါအသုးမုၢ်အၢသီတဖု နုာ်လီၤ ဒုးနၢၤမၤန့ၢ်ကွံာ်အီၤအဂ့ၢ်လီၤႉ လံာ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စဲကျံးရၠာစးၤလီၤခူသူၣ်အီၤလၢ ထံကီၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်ဆူၣ်အီၤတဖၣ်အပူၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကစီၣ်လၢ သိၣ်မှံၤသုးမုၢ် ဗူူငနျ ဟဲလံန့ၣ်လီၤႉ ဒီးခီဖျိလၢတၢ်မၤထွဲ ဒ်ပှၤအိၣ်လၢတၢ်ဃဲၤပူအပူၤတဖၣ် မၤ၀ဲအသိး ဒီးပှၤဖးတၢ်ဖိတဖၣ် ကဲထီၣ်ပှၤမၤစၢၤမၤန့ၢ်က့ၤ အတၢ်သဘ@န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢ လံာ် ‘‘လါလီၤနုာ်လံ’’ န့ၣ် စတဲ (န) ဘဲး (ခ) ဟ့ၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဆူ ပှၤအိၣ်လၢ နၢ်စံၢ် အတၢ်ပၢအဖီလာ်တဖၣ် ကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤပူၤဖျဲးအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် အိၣ်ဘူးတ့ၢ်၀ဲလီၤႉ
ဒ်ပှၤတဖၣ်လၢ စတဲ (န) ဘဲး (ခ) အတၢ်ဃဲၤပူၤအသိးန့ၣ် ပှၤယူဒၤဖိလၢ နံၣ်ကယၤတၢအပူၤတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဘၣ်တ့ၢ်၀ဲလၢ…

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အပူၤ

ယကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ ပိာ်မုၣ်တဂၤ စံးယၤလၢ ‘‘အဃိ တၢ်လၢနကတိၤန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႉ တၢ်အံၤတမ့ၢ်ယတၢ်ကမၣ်ဘၣ်’’ န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်၀ဲတမှံၤလၢအကတိၤတၢ်လၢ အသရၠာစးိာ် အပူၤ အခဲအံၤၣ်လီၤႉ စံး၀ဲ ဒၣ်လၢ ‘‘ယဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါလၢအယံာ်အထၢ‚ ဒီးယထုကဖၣ်တၢ်‚ ဒုၣ်တၢ်အီၣ်‚ ပီၢ်ယၢ်လီၤ ယတၢ်ဒဲးဘး‚ ဒီးမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢ တၢ်ကဲဘၣ်မၤကိးမံၤဒဲးၣ်လီၤႉ’’
ယသးအုးလၢ ပိာ်မုၣ်အံၤန့ၣ်အတၢ်အုၣ်အသးလီၤႉ ဒ်သိး ကမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတတဖၣ် အဂီၢ် ‘‘နီၢ်သးအကျိၤအကျဲ’’ အံၤ တကဲထီၣ်ဘၣ် အကတီၢ်န့ၣ် အ၀ဲဒၣ် ပာ်လီၤက့ၤတၢ်ကမၣ်လၢ အလိၤဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးလၢ တၢ်ဆါန့ၣ် အကျိၤအကျဲအံၤ ဒုးနဲၣ်ဖျါလၢ အတမ့ၢ်ဘၣ် လၢအစိၤတဖၣ်အစိၤန့ၣ်လီၤႉ
နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အလီၢ်လံၤတဖၣ် ဒီးနဒိကနၣ်န့ၣ်ဒီး တၢ်စံး၀ဲလၢ နကအိၣ်ဒီးတၢ်ဒဲးဘးလီၤႉ ဖဲစီၤယိၤဘး တၢ်သးအုး‚ တၢ်သးတမုာ် ခီဖျိအစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် ဒီးအဖိတဖၣ်လီၤမၢ်ကွံာ်ၣ် အတံၤသကိး သ့ၣ်တဖၣ် ဆူတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢအဖီခိၣ်လီၤႉ ‘‘သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ်တၢ်တက့ၢ်ႉ မ့ၢ်မတၤ လၢအတၢ်ဒဲးဘးတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် တုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤတဂၤလဲၣ်’’ႉ စီၤအလံဖးစး စံးအီၤဒီး တၢ်သးဒ့ဒီလၢ…