ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Sheridan Voysey

ပှၤတဖၣ်လၢ အဃုတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ

ဘၣ်တဘျီန့ၣ် ပိာ်မုၣ်တဂၤ စံးဘၣ်ယၤလၢ တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတလီၤပလိာ်သးအဃိ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လီၤမုၢ်လီၤဖးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသံကွၢ်အီၤ“တၢ်သးတလီၤပလိာ်သး လၢတၢ်မနုၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လဲၣ်”. ဒီးအဝဲစံးဆၢ“ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ မ့ၢ်အဖျၢၣ်ဧါ. မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ပၢၤ ဘံၣ်သလၣ်အသးဧါ”န့ၣ်လီၤ. စှၤလါပူၤကွံာ်ဝံၤ တၢ်ကစီၣ်တယုၢ် အိၣ်ဖျါထီၣ် လၢပှၤခရံာ်ဖိပိာ်ခွါလၢ ဖီၣ်တၢ်စုကဝဲၤတဂၤ လဲၤနုာ်လီၤဆူ ပှၤဆါတၢ်အီၣ်တၢ်အီကျးပူၤ တကီၢ်ခါ, ဒ်သိးကလဲၤမၤပူၤဖျဲး ဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ကျးအလီၢ်ခံဒၢးအပူၤ, ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ဖိသၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤနးအဝဲသ့ၣ်အဃိလီၤ. ကျးအံၤန့ၣ် တၢ်လီၢ်ခံဒၢး တအိၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်ဒီး ပိာ်ခွါအံၤ ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ခံမံၤလိာ်အံၤအပူၤ, ပှၤမၤကမၣ်တၢ် မၤဘၣ်ဝဲ တၢ်ကစီၣ်ဟဲခီဖျိလၢ အ့ထၢၣ်နဲး(internet), တၢ်ကစီၣ်လၢ ပနာ်န့ၢ်တသ့, တၢ်ကစီၣ်လၢ အတဘၣ်တတီအဃိန့ၣ်လီၤ.

ရိမ့ၤ ၁၃:၁-၇ ပာ်ဖျါဝဲ “ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤ ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဂ့ၤ ဒီးထံဖိကီၢ်ဖိအဂ့ၤတဖၣ် တရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢအကမၣ်တဖၣ်ဘၣ်.” လူၤကၣ် ၁:၁ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤလူၤကၣ်အစိၤအဆၢကတီၢ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံးကတိၤရၤလီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ် ဒီးတနီၤနီၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအမ့ၢ်အတီဘၣ်. လၢတၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ ကယဲၢ်တၢ်လၢအနၢ်ဟူဝဲတဖၣ် ခဲလၢာ်အလီၢ်န့ၣ် တၢ်လၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်…

ပဒိးန့ၢ်(ငါန့ၢ်) တံၤသကိးလၢ စ့န့ၢ်ဧါ

တၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ ပှၤဘၣ်အိၣ်ထဲဒၣ်တဂၤဧိၤဒီး ဘၣ်အိၣ်သယုၢ်သညိန့ၣ် အါထီၣ် အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ ၁၉၉၀ နံၣ်န့ၣ် ပှၤအမဲရကၤဖိလၢ အတံၤသကိး တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ် အါထီၣ်လွံၢ်ပူတပူန့ၣ်လီၤ. ယူၤရပၤ(Europe)ထံကီၢ်တနီၤအထံဖိ ကီၢ်ဖိနီၢ်ဂံၢ် ၂၀ မျးကယၤန့ၣ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ သးအတၢ်သယုၢ်သညိဒီး ဖဲလၢကီၢ်ယပၣ်(Japan)န့ၣ် ပှၤသးပှၢ်တနီၤကူၣ်တၢ်ဆးတၢ် တသ့တဘၣ်လၢၤဘၣ်အဃိ လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢ ဒ်သိးကမၤန့ၢ်တံၤသကိးလၢဃိာ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဖံးတၢ်မၤကျဲအကျိၤအကွၢ်တဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အစဲလၢ ပှၤအတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် သးအတၢ်သယုၢ်သညိတဖၣ်အဂီၢ် - တၢ်ငါလီၤတံၤသကိး(တၢ်ဒိးန့ၢ်တံၤသကိးခီဖျိ ကျိာ်စ့)န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်နၣ်ရံၣ်အဂီၢ် နမ့ၢ်ဟ့ၣ်စ့ဒီး နကမၤန့ၢ်တံၤသကိးလၢ အကစံးကတိၤသကိးတၢ်ဒီးနၤ မ့တမ့ၢ် ကအိၣ်သကိး, လဲၤသကိး တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ အမူးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဘၣ်မၤ “တံၤသကိး” ဒ်န့ၣ်အသိးတဂၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သံကွၢ်အီၤ, ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တံၤသကိးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဆၢ “ပှၤမၤန့ၢ်အီၣ်ကဲလၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤဒီး အသးအနံၣ်အလါ ၃၀-၄၀ အဘၢၣ်စၢၤလၢ ဖံးတၢ်မၤတၢ်အဆၢကတီၢ် နၣ်ရံၣ်အါမးအဃိ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ကဃုတံၤသကိးတအိၣ်တဖၣ်”န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ပာ်ဖျါဝဲပှၤလၢ အဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ…

တၢ်လူၤဖီၣ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်

ကသံၣ်သရၣ်လၢ ကူစါယါဘျါ နီၢ်သးအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်လံာ်ကဘျံးပၤ ကျိၤအသနၢၣ်ပူၤ ကသံၣ်သရၣ်စံးဆၢဝဲ ပှၤဖးလံၢ်ဖိတဂၤ လၢအမံၤမ့ၢ် ဘရဲဒၣ် (Brenda)န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသူၣ်အုးအသးအုးဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ပညိၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်သွါသွါတဖၣ်အပူၤဒၣ်လဲၣ် တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်တအိၣ်ဘၣ်လၢ အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်အတၢ်စံးဆၢ မ့ၢ်တၢ်လိၤလိၤဒီး ပျီပျီဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ်, “တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ကအိၣ်သူၣ်ဖှံသးညီတၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒီးကအိၣ်ဖျဲၣ်အါထီၣ် ပှၤကညီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ”. အဝဲစံးအါထီၣ်ဝဲ “ပဘၣ် တၢ်ဆိၣ်အၢပှၤလၢ ပကလူၤဖီၣ် တၢ်သးမံအစီၤကပ့ၤ လၢအကလံာ်တၢ်ဒီး တၢ်ကဖီၣ်န့ၢ်အီၤ ကီခဲဝဲတမံၤ” ဒီး “တမ့ၢ်လၢ တၢ်ကဖီၣ်န့ၢ်အီၤ ထီဘိအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ”.

ယဆိကမိၣ်ထီၣ်, ဖဲဘရဲဒၣ်ဖးဘၣ် ကသံၣ်သရၣ်အတၢ်စံးဆၢလၢ အလုၢ်အပှ့ၤ တအိၣ်တၢ်နီတမံၤအံၤန့ၣ်ဒီး မ့ၢ်အသးပူၤ တၢ်ကမၤအသး ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢ တၢ်စံးဆၢအံၤအလီၢ်န့ၣ် အဝဲမ့ၢ်ဖးဘၣ် စံး ၁၃၁ န့ၣ်ဒီး အသးပူၤကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ် ကလီၤဆီဝဲဒၣ် ဆံးဒိၣ်လဲၣ်. ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤအံၤအပူၤ စီၤဒၤဝံး ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ဒုးနဲၣ်ဆိကမိၣ်က့ၤ…

တၢ်ဆီၣ်လီၤသး အမုၢ်နံၤ

တလီၢ်လီၢ်, ယဘၣ်တၢ်မၤသးခုယၤလၢ မုၢ်နံၤလၢတၢ်ဟးကသုၣ် လၢပှၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဟဲပာ်ဖျါထီၣ်သး လၢအတမ့ၢ်ဘၣ် တၢ်ပျၢ်ရူပျၢ်တ့ အနံၤန့ၣ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ထဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ တလါဧိၤအံၤ, အိၣ်ဒီးမုၢ်နံၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ကိၣ်ဘၢပံာ်ပံာ်အမုၢ်နံၤ(Sticky Bun Day), တၢ်ယူၢ်လီၤနးအမုၢ်နံၤ(Sword Swallowers Day), တုၤဒၣ်လဲာ်လၢ တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ ထွံၣ်တဒုအကိၣ်ဘံၣ်စကံးအမုၢ်နံၤ(Dog Biscuit Appreciation Day)န့ၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ, တၢ်ပာ်ပနီၣ် ကဒီးနံၤသီလၢအမ့ၢ် တၢ်ဆီၣ်လီၤသးအမုၢ်နံၤလီၤ. ပှၤကိးဂၤပာ်ပနီၣ် တၢ်အံၤ ဒ်တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတမံၤ, ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး မ့ၢ်တၢ်လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤ မူးပွဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်လီၤသးစဲအပူၤ, တၢ်အံၤထီဘိ တမ့ၢ်တၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်အီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဘၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တမံၤ, လၢအတမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတမံၤ လၢစိၤဆၢကတီၢ်လၢအပူၤကွံာ်, လၢတၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး မ့ၢ်တၢ်လၤကပီၤလၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ဒိၣ်သးလၢ နီၢ်တဂၤအတၢ်မၤနၢၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤမုၢ်လၢ်ဘၣ်အီၤ ဒီးဃုထံၣ် တၢ်ကသုးထီထီၣ် အလီၢ်အလၤ, လၢအတအိၣ်ဒီး တၢ်ကထိၣ်ဖုၣ်လီၤသး…

တၢ်မူထီၣ်ဂဲၤထီၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်

ဝ့ၢ်အၣ်ရူကၣ်(Aurukun) မ့ၢ်ဝ့ၢ်အဆံးတဝ့ၢ်လၢ ကီၢ်အီၤစတြ့လယၣ်ကလံၤစိး (Northern Australia), ဒီး ပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်လၢဝ့ၢ်အံၤအပူၤ မ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးတ့ၢ်လၢပျၢၤလံၤလံၤ ဒီးအိၣ်ဟဲလီၤစၢၤဝဲဒၣ်လၢ ကလုာ်ဒူၣ်နွံကလုာ်န့ၣ်လီၤ. လၢဝ့ၢ်အၣ်ရူကၣ်အံၤ တၢ်သးခုကစီၣ် ဟဲတုၤဝဲအိၣ် အနံၣ် ၁၀၀ ဘျဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်လၢ အမ့ၢ် “ မဲာ်လၢ မဲာ်အဂီၢ်” (၂ မိၤ ၂၁:၂၃-၂၅) ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် အိၣ်ဒံးဝဲဒၣ် အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၅ နံၣ်န့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢဒိၣ်ထီၣ် ဆူၣ်ထီၣ် ဒီးဖဲတၢ်မၤသံ မၤဝီတၢ်တမံၤမံၤ မ့ၢ်မၤအသးန့ၣ် ပှၤလၢအမၤသံတၢ် အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤဂၤ ဘၣ်တူၢ်သံအသး လၢတၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ် အတိခိၣ် အကတီၢ်ပူၤန့ၣ် တၢ်မၤအသးလီၤဆီ, လီၤကမၢကမၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲတမံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤအၣ်ရူကၣ်ဖိတဖၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ် ကစၢ်ယွၤခီဖျိ တၢ်ထုကဖၣ်, ပိာ်ထွဲထီၣ်အသးလၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ် ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသး, ဝံၤအလီၢ်ခံ ကမျၢၢ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်…

တ့လၢ တၢ်လီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝးအဂီၢ်

လၢတယံာ်တမီၢ်အပူၤ ယဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်လီၤကမၢမၣ်တခါန့ၣ်လီၤ. ယလဲၤပိာ် ကျဲဖိတဘိအခံ လၢအလဲၤဆူ ယဟံၣ်ကပၤ သ့ၣ်တဖၣ်အကျါ, ဒီးယထံၣ်န့ၢ် တၢ်လိာ်ကွဲပျီ လၢပှၤတ့အီၤတခါန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်ဃီသွါတဖၣ် လၢလဲၤထီၣ်ဆူ တၢ်ခိးကွၢ်တၢ်အလီၢ်, စုာ်ပၣ်တဖၣ် လၢထိၣ်လီၤစဲၤသးလၢ သ့ၣ်ဒ့တဖၣ်အလိၤ, ဒီးပျံၤတိၤတဘိ လၢတၢ်ဘျးစဲအီၤလၢ သ့ၣ်ဒ့ဖးဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤ ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ သ့ၣ်ဒီးပျံၤလီၢ်လံၤတဖၣ် ဆူတၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ် လီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဆွံး(စ)(Swiss)ကသံၣ်သရၣ် ပီ(လ)ထီနံယၤ(Paul Tournier) နာ်ဝဲဒၣ်လၢ ၁ မိၤ ၁:၂၆–၂၇ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ပဘၣ်တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပှၤလၢတၢ်သူၣ်ပိာ်သးဝးအဂီၢ် မ့ၢ်လၢပဘၣ်တၢ်တ့လီၤပှၤ ဒ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ၁ မိၤ ၁:၁-၂၅ အပူၤ ဒ်ယွၤတ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် မူဟီၣ်ကယၢ လၢတၢ်သူၣ်ပိာ်သးဝးအပူၤအသိး, ၁ မိၤ ၃: ၅-၆ စံးဝဲလၢ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲ ဘၣ်ဆၣ် ယွၤတ့လီၤ ပှၤကညီၤလၢအသ့ဃုထၢ တၢ်ဂ့ၤဒီးတၢ်အၢအသိး, မ့ၢ်ဝံၤ ၁ မိၤ ၁:၂၈ အပူၤ ယွၤစံးဝဲ…

နမ့ၢ်မတၤလဲၣ်

ပတမၤန့ၢ်ပဖိ အိၣ်အနံၣ်(၁၀)ဝံၤအလီၢ်ခံ ဖဲ(၂၀၁၁)နံၣ်န့ၣ်, ယမါဒီးယၤ ပဃုထၢလၢ ပကစးထီၣ်ကဒီးတၢ်လဲၤအသီ လၢထံကီၢ်အသီတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲမ့ၢ် တၢ်လီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝးဘၣ်ဆၣ်, ယဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ ယတၢ်လုၢ်အီၣ် သးသမူတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ, ဒီးယသးသယုၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်မၤအံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသး ဒ်ယကျဲဟါမၢ်, ဒီးယဃ့တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ ယသကိးလံၣ်ယၢၣ် (Liam) အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်သးအုးဒီး တၢ်သးဟးဂီၤအပူၤ, ယတဲလံၣ်ယၢၣ်, ‘ယကဘၣ်မၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါ နီတစဲးလၢၤဘၣ်’. အဝဲသံကွၢ်ယၤ,‘နတဘိးဘၣ်ရၤလီၤ တၢ်ဖဲအံၤလၢၤဘၣ်ဧါ’ယစံးဆၢအီၤယတမၤလၢၤဘၣ်. ‘ဒီးသုနီၢ်ဒီမိၤဝၤ အတၢ်ဘၣ်ထွဲအိၣ်အသးဒ်လဲၣ်’. အတၢ်ဆီတလဲတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ ဒုးကမၢကမၣ်ယၤ, ဒီးယတဲဘၣ်လံၣ်ယၢၣ်လၢ မဲရ့ၣ်(Merryn) ဒီးယၤ ပအိၣ်ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. ပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တ့ၢ်ဘၣ် တၢ်သးဘၣ်ဒိတပူၤဃီ, ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအံၤအဃိ ပအိၣ်ဘူးအါထီၣ်လိာ်သးန့ၣ်လီၤ.

အဝဲနံၤကမှံ ဒီးစံးဝဲ “တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်သးကံၢ်လီၤ”. “အိ, ဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်အါမး လၢကထံၣ်ဘၣ် ဟံၣ်ဃီလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့, ဒ်သုခံဂၤအသိး ဆံးအါလဲၣ်. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် သုတထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်.…

လဲၤတၢ်ဒီးယၤ

စှၤနံၣ်ပူၤကွံာ်န့ၣ် တၢ်သးဝံၣ်မံၤဟူသၣ်ဖျါအိၣ်ဖျါလၢလီၢ်ကိးပူၤ, ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ် ခွါယၢၣ်(choir) သးဝံၣ်ထွဲ ဖဲအခိးရၢး(စ)(chorus) “ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဒီးယၤ” အိၣ်တယုၢ် ဒီးလၢထါတယုၢ်အံၤအလီၢ်ခံ အိၣ်ဒီးတၢ်တဲလၢအစိကမီၤဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခွါယၢၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးဒုးအိၣ်ထီၣ်လၢပှၤဒ့ ကၠး(စ)(jazz)တၢ်သံကျံ ခၢထံး(စ) လၢဒ့ၢ်(Curtis Lundy) ဖဲအဝဲနုာ်လီၤ တၢ်မၤဘျါက့ၤ ခိၣ်ခ့(cocaine)ကသံၣ်မူၤဘှိးအလီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. အဝဲကွဲအတံၤသကိးတဖၣ် လၢသူကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် ဒီးဟံးန့ၢ်ဂံၢ်ဘါလၢတၢ်သးဝံၣ်လၢလံာ်သးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤအပူၤဒီး အဝဲကွဲးတၢ်သးဝံၣ်ခိရၢး(စ) ဒ်တၢ်မုၢ်လၢ် အဂီၢ် ထါသးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤတယုၢ်အသိး လၢပှၤသူကသံၣ်လၢကမၤဘျါအသးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးဝံၣ်တၢ်တဂၤတဲဝဲ တၢ်သးဝံၣ်အဂ့ၢ်လၢ,“ပသးဝံၣ်အီၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်လီၤ”. ပဃ့ကညးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ, မၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကပူၤဖျဲးလၢ ကသံၣ်မူၤဘှိးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဂၤတဂၤစံးဝဲလၢ ဖဲအသးဝံၣ် တၢ်သးဝံၣ်အံၤန့ၣ် အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ် ဆံးလီၤစှၤလီၤ, လီၤကဆှၣ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခွါယၢၣ်အံၤ တမ့ၢ်ထဲတၢ်သးဝံၣ်အဖျၢၣ်လၢ လံာ်က့ အဖီခိၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ထီၣ် တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤအတၢ်ထုကဖၣ်လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢ ပဖးမၤလိအီၤလၢတနံၤအံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါ အဝဲသ့ၣ် အတၢ်လဲၤခီဖျိ ဂ့ၤဂ့ၤကလဲာ်လီၤ. တံတူး ၂:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲ ခီဖျိလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် အိၣ်ဖျါထီၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ…

ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဆူ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါ

ပှၤအခိၣ်တဂၤ သံကွၢ်ယၤ လၢမ့ၢ်ယကလဲၤကတိၤတၢ်ဒီးပိာ်မုၣ်တဂၤ လၢအိၣ်ဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိ လၢပှၤကတိၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်အဒၢးပူၤန့ၣ်လီၤ. ကၤရ့ၤ(Karen)န့ၣ် အသးနံၣ်အိၣ်ဝဲ ၄၂ နံၣ် ဒီးဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ
ကဒိးတ့ဒိးဖျီအသးလၢ ပှၤဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဒီးအီၤ တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပှၤတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤကစၢ် လၢအအိၣ်ဒီးအဖိအမါန့ၣ်လီၤ.

ကၤရ့ၤန့ၣ် ဘၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီး ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါလၢကတိၤအၢလိာ်လ့အီၤ ဒီးအပၢ်လၢတပာ်ဖျါတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ လၢအလိၤအဃိ လၢအနီၢ်ဆံးလံၤလံၤ အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အနီၢ်ခိနီၢ်သး ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါလၢ ပိာ်ခွါသ့ၣ်တဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤဝံၤအလီၢ်ခံ ကဘၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်
မၤလိသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲ, ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်ဆၢမိၢ်န့ၢ်သးလီ တၢ်အဲၣ်လၢအဲၣ်ဒိးမၤန့ၢ်ဝဲန့ၣ် အိၣ်တ့ၢ်ဒ်အဖၢမုၢ် ဒီးတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲအဃိ ကဲထီၣ်တၢ်သးဘၣ်ဖှီၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲယစံးကတိၤသကိးတၢ်ဒီး ကၤရ့ၤဝံၤန့ၣ်ဒီး ပဆုးလီၤပခိၣ်ဒီးပဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ်အစိကမီၤအဃိ ကၤရ့ၤတဲဘၣ်ကစၢ်ယွၤ တၢ်လၢအလ့ပစီအီၤတဖၣ် ဒီးအၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကမၤကတၢၢ် အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး အတၢ်မၤကစၢ်, ဒီးပာ်ထီၣ်ဝဲဒၣ် အနီၢ်ကစၢ်တၢ်မိၢ်န့ၢ်သးလီတၢ်တဖၣ် ဆူကစၢ်ယွၤအစုပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဟးထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ဒၢးပူၤအဆၢကတီၢ် ဖျါဝဲဒၣ်လၢ တၢ်သးဖှံအိၣ်ပှဲၤဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲန့ၣ် ယနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် တၢ်ရ့လိာ်မၤဘၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ခွါ လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တမံၤဃီအပူၤ ဖဲစီၤပီလူး…

ပူတဝံၤဒံးဘၣ်

ဖဲကိၤလၤဝါတၢ်ဂဲၤဒိပူ ‘Line of Duty’ တုၤဆူအကတၢၢ်အခါ, ပှၤကွၢ်တၢ်ဖိအနီၢ်ဂံၢ်အါကတၢၢ်လၢတၢ်ကွဲးနီၣ်အပူၤတဖၣ် ခိးကွၢ်ဝဲ တၢ်ဒုးဆၢက့ၤပှၤအၢပှၤသီဖိတဖၣ် လၢအကူၣ်အၢအီၤဒီး မ့ၢ်ကကတၢၢ်ဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤကွၢ်တၢ်ဖိအါဒံအါဂၤအသးဟးဂီၤဝဲ ဖဲပူၤအကတၢၢ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်လၢတၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ် လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် ကမၤနၢၤဝဲတၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးစဲကွၢ်ပူတဂၤစံးဝဲ “ယအဲၣ်ဒိးလၢပှၤအၢတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်တီအီၤလီၤ. ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤလိလၢခံကတၢၢ် ဒ်န့ၣ်သိးလီၤ”.

တဘျီ ပှၤမၤလိသ့ၣ်ညါ တၢ်ရ့လိာ်အိၣ်ဆိးပီညါ ပံတၢၣ်ဘၢကၢၣ် (Peter Berger)ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢပသူၣ်ဝံၤသၣ်စ့ၤ လၢတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအမ့ၢ်မုၢ်တနံၤ တၢ်အၢတၢ်သီ ကဘၣ်တၢ်မၤနၢၤအီၤဒီး ပှၤလၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အၢတၢ်သီတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်စံၣ်ညီၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကမၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ ဖဲပှၤအၢတဖၣ် မၤနၢၤတၢ်န့ၣ် ထီဒါလိာ်အသးဒီး ပတၢ်သ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်ခိၣ်ကြၢးမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢ ပတသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် တၢ်အပတီၢ်ပူၤန့ၣ်, ပှၤသးစဲ ပူတဖၣ်လၢအသးဟးဂီၤအံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ် အဒိၣ်အယိာ် လၢဟီၣ်ခိၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးအကဘၣ် တၢ်မၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ.

လၢကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အမ့ၢ်အတီ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ်လီၤ. တၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ် တမ့ၢ်အိၣ်ဒၣ်ထဲလၢပသိးပကျါ လၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်ပျၢ်လိာ်သး ပတၢ်ကမၣ်ကဒဲကဒဲန့ၣ်ဘၣ်…