ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Kieda Alyson

ယွၤဒိကနၣ်ဝဲ

ခၠၢး(ခ)(Chuck)မ့ၢ်ခွါဂဲၤဒိတဂၤ ဃုာ်ဒီးပှၤဂဲၤလိာ်ကွဲ တၢ်ဒီတဒၢလီၤသး စုသ့ခီၣ်ဘၣ်တဂၤအံၤန့ၣ်, မၤလၤကပီၤ အမိၢ်ဖဲလၢ အမိၢ်အိၣ်မူချုးနံၢ် နံၣ်တကယၤ, နံၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်အတၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါ အဆၢကတီၢ်, ခၠး(ခ) ပာ်ဖျါဝဲ လၢအနီၢ်သးတၢ်အိၣ်မူကဆီတလဲသးအဂီၢ်, အမိၢ် မ့ၢ် ပှၤလၢအကါဒိၣ်တၢ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. “ယမိၢ်တၢ်ပာ်သးစွံကတုၤ ဒီးအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဒိတမံၤ”န့ၣ်လီၤ. အမိၢ်န့ၣ် လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဖိသၢဂၤ လၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဖဲမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် တၢ်အိၣ်အသးတဂ့ၤတမုာ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တူၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ခီဖျိလၢ အဝၤသးဘိခံဂၤ, ဖိခွါတဂၤ, ဖိခွါယၢ်တဂၤဒီး အလံၤဖိတဖၣ်သံ, လဲၤပူၤကွံာ်အီၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်ကွဲးကါကူစါအသးအါဘျီန့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်အိၣ်မူတၢ်ဂ့ၤတၢ်အၢဒီတစိၤအပူၤ ယမိၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲလၢ ယနီၢ်သးဘူးလၢ ဟီလံဝူး(Hollwood)န့ၣ် ယမိၢ်အိၣ်လၢဟံၣ်အံၤန့ၣ်, ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢ ယတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်, ဒီးယတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤကတၢၢ် တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အမိၢ်လၢ “ယစံးဘျုးဘၣ် ယမိၢ်လၢ အမၤစၢၤ ကစၢ်ယွၤလၢကဒုးကဲထီၣ်ဘၣ်ယၤ တၢ်လၢယကဲထီၣ်သ့ ဒီးတၢ်လၢ ယကြၢးကဲထီၣ်တၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.”

အမိၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤစၢၤ ခၠၢး(ခ)…

စံးကတိၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ် ကိးမုၢ်နံၤဒဲးတက့ၢ်

လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်စံးဆၢတၢ်(interview)တမံၤအပူၤ, ပှၤဒ့တၢ်အူတၢ်တဂၤလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်န့ၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲ အကတီၢ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်စံးဘၣ်အီၤ ဒ်သိး “ကဆိကတီၢ်တၢ်စံးကတိၤသကိး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်” အိၣ်ဝဲဒၣ်အါဘျီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. လၢတၢ်ဆိကမိၣ်အဂီၢ် ပှၤစံးဘၣ်အီၤ, အဝဲမ့ၢ် ဆိကတီၢ် အတၢ်စံးကတိၤဘၣ်ထွဲဒီး အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်ဒၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဃိလီၤ တထံၣ်အံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ပှၤဒ့တၢ်အူတၢ်ကရူၢ်ဖိတဖုအံၤ အမံၤကဟူထီၣ်သါလီၤအါထီၣ် ဒီးကမၤန့ၢ် အါထီၣ် ကျိာ်စ့ ဒ်သိးကဟ့ၣ်မၤစၢၤ လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိကသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်ထီၣ်ဝဲ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဝံၤစံးဝဲဒၣ်, “တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်လၢ ယသူၣ်ဝံၣ်သးဆၢတၢ်အံၤ ဒ်သိးလၢယကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤ လၢယကအိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ်အဂီၢ်”န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် “အမူဒါလၢ အကဲၤကီၢ်ထီၣ်တမံၤအံၤ မ့ၢ်ဒၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်ခီဟၣ်နီၤလီၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်”န့ၣ်လီၤ.

ပှၤတၢ်မၢဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်မၤအသးလၢ တၢ်မၤပျံၤမၤဖုးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ကစီၣ် ဒ်သိးလိာ်အသးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. မၤ ၅:၁၉-၂၀ ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်မၢဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်တ့ၢ်နုာ်ဆူဃိာ်ပူၤဒီး လၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးလၢ…

တၢ်တြီဆၢထီဒါ တၢ်ထုးန့ၢ်ပသးတဖၣ်

ဖဲ ၁၉၆၀ နံၣ် ဒီးဆူညါနံၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ဂီၤမူတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ “အဲဒံၣ် ကြ့းဖ့း တၢ်ဒုးနဲၣ်”(The Andy Griffith Show)အပူၤ ပှၤတဂၤစံးဘၣ်အဲဒံၣ်လၢ ကပျဲအဖိခွါ အိၣ်ဖံၣ် (Opie) ကဆၢတဲာ်ဒၣ်ဝဲ အကစၢ် လၢ ကဘၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဲဒံၣ် တတူၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်ကတိၤအံၤန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲစံးနကပျဲဖိသးစၢ်လၢ ကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ် အကစၢ်ဒၣ်ဝဲတသ့ဘၣ်. အဝဲမ့ၢ်ထံၣ်တၢ် အဆိကတၢၢ်တမံၤလၢကပြုၢ်ကပြီၤ အိၣ်ဒီးပျံၤအလွဲၢ်ဃံလၤန့ၣ် ကစှီၤတံၢ်ဝဲတဘျီဃီလီၤ. ဒီးဖဲအဝဲထံၣ်န့ၢ် တခွဲထးဘျးလၢအပူၤန့ၣ် ကစဲၤခံန့ၢ်လၢအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဆိကမိၣ်ကမၣ်အါမံၤ ဘၣ်တၢ်ဘိၣ်တံၢ်အီၤလၢ တၢ်ကပြုၢ်ကပြီၤတဖၣ်လီၤ. အဃိဒီး လၢခံ တၢ်လၢအဂ့ၤတဖၣ် ကဟဲပိာ်ထွဲထီၣ်အခံန့ၣ်လီၤန့ၣ် တမ့ၢ် ပတဲနၢ်ပၢၢ်အီၤအဂီၢ် ကညီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဲဒံၣ် ကျၢၢ်တံၢ်က့ၤဝဲလၢ တၢ်အကါဒိၣ်လၢမိၢ်ပၢ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ် တၢ်နဲၣ်ဖျါဒိဂ့ၤအိၣ်ဒီး လုၢ်လၢ်လၢအဂ့ၤအဘၣ်တဖၣ်ဒီးမၤစၢၤ “သုးကွံာ်တၢ်လ့ပစီတဖၣ်ဆူလီၢ်ယံၤ”န့ၣ်လီၤ.

အဲဒံၣ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကူၣ်သ့လၢ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်လၢ လံာ်ကတိၤဒိအပူၤလီၤ. ကတိၤဒိ ၂၂:၆ အပူၤစံးဝဲ “ဆှၢဖိဒံဖိသၣ်လၢ အကျဲဧိၤကပူၤဧိၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးတုၤအသးပှၢ်ဒီးတဟးဖးဒီးအီၤဘၣ်”န့ၣ်လီၤ. ပှၤအါဂၤဖး…

တၢ်မၤဂ့ၤ တၢ်အဆံးဖိတဖၣ်

အမဲၣ်ဒၢ်(Amanda)မၤတၢ် ဒ်ပှၤကွၢ်ပှၤဆါ ဟးတပူၤဘၣ်တပူၤ, လၢတၢ်ကွၢ်ပှၤဆါအဟံၣ်တဖၣ် ဒီးညီနုၢ်လဲၤကိး အဖိမုၣ်ဆံတနံၣ်ဖိ နီၢ်ရူၤဘံၢ်လီၤ. နီၢ်ရူၤဘံၢ်(Ruby)န့ၣ် အဝဲညီနုၢ်သံကွၢ် ပှၤအိၣ်ဖဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ် လၢ “နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်သၢမံၤလၢ နကဃုထၢန့ၣ် နကဃုထၢဒ်လဲၣ်”. ဒီးကွဲးနီၣ်ဝဲ အတၢ်စံးဆၢလီၤ. လီၤကမၢကမၣ်လၢ မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဆၢန့ၢ်ဘၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးဖိတဖၣ် လၢအမ့ၢ် ထိးပှံာ်ဘိ(sausages), ကိၣ်ခၠီးကလဲး, တၢ်နူၢ်ထံလီၤသကၤ(cheese), ဒီးသၣ်ဝံၣ်သိသၣ် (avocados)တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးရူၤဘံၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် “လဲၤမၤဘူၣ်ယၤ” (Go Fund Me) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒ်သိးအဝဲကမၤပှဲၤဘၣ် ပှၤအတၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်ဖိတဖၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲလဲၤဆှၢတၢ်ဟ့ၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် အဝဲ ဖိးဟုဒံး အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးစံးဝဲ, “တၢ်အံၤမၤသးဖှံထီၣ် အဝဲသ့ၣ်အနီၢ်ကီၢ်လီၤ”.

ဖဲပဒုးနဲၣ်တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤ ဒီးတၢ်မၤဂ့ၤတၢ် ဒ်ရူၤဘံၢ်အသိးန့ၣ် ပမၤဖျါထီၣ်က့ၤ ယွၤလၢ “သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ် ဒီးသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်... ဒီးအဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်နီၢ်မးလီၤ” (စံး ၁၄၅:၈). တၢ်န့ၣ်အဃိ စီၤပီလူး မၤဆူၣ်ထီၣ်ပှၤ ဒ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အသိး လၢပက“ကူထီၣ်သိးထီၣ် တၢ်သးကညီၤ, တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, တၢ်ဆီၣ်လီၤသး,…

ခွဲးယာ်လၢ တၢ်ဒုးကပီၤထီၣ် တၢ်ကပီၤ

ဝ့းတနံၣ်(Whitney) မ့ၢ်ပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤလၢကျိာ်စ့ ဒီးအိၣ်ဘှံးဝဲဒၣ်လၢတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲလါမၢ်ရှး ၂၀၂၀ နံၣ်, အဝဲဟးကသုၣ်ဝဲ အထွံၣ်ဖိလၢ ဝ့ၢ်နယူယီး(New York)လီၢ်ခၢၣ်သး ဖီကရၢၢ်ပူၤအဆၢကတီၢ်, ထံၣ်ဝဲဒၣ် သိလ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ဒဲလၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ တၢ်ကံးညၣ်အဝါ ဒီးအလိၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးထူၣ်စုညါဃုာ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိအမံၤလၢ မၤဂ့ၤမၤစၢၤတၢ်လၢ အတနၢ်ဟူဘၣ်နီတဘျီ လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃုသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ် လၢပှၤအကရူၢ်ဖိတဖၣ်တ့ထီၣ်ဝဲ တၢ်ဆါဟံၣ်လၢပျီပူၤ ဒ်သိးပှၤနယူယီးဖိတဖၣ် လၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ကိဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဃိဒီးသံကွၢ်ဝဲမ့ၢ်တၢ်လၢ ကဘၣ်မၤစၢၤဝဲအိၣ်တမံၤမံၤဧါန့ၣ်လီၤ. တဘျုးနွံအတီၢ်ပူၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါမ့ၢ်ဂ့ၤ ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်မ့ၢ်တဒ်သိးလိာ်သး ဘၣ်ဆၣ် ဝ့းတနံၣ်ဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်နုာ်လီၤ မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဝ့းတနံၣ်စံးဝဲဒၣ် “ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢယထံၣ်ဒီးမၤသကိးဘၣ်တၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤသူၣ်ဂ့ၤသးဝါနီၢ်နီၢ်ခဲလၢာ်”န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်လၢအဝဲပတြၢၤဝဲ တမံၤန့ၣ် “ဖဲဝ့ၢ်နယူယီး လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤနးနးကလဲာ်အဆၢကတီၢ်” မတၤတဂၤမး တလိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲလၢဖံးတၢ်မၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်တြီဆၢ ကိၣ်ရိနၣ်တၢ်ဆါအၢသီအဂီၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်သပှၢ်တၢၢ်အဃိ တၢ်မၤစၢၤကရၢတဖၣ် ဟံးထီၣ်စု ဒီးပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်, လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ခွဲးယာ်လၢကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ကပီၤဆူ ပှၤအဂုၤအဂၤတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢကစၢၢ်ဒီခိၣ်အပူၤန့ၣ် အဝဲသိၣ်လိသီလိအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ…

အဝဲမၤက့ၤယၤ

ဖိသၣ်ခွါဖိသီမၢး(စ)အဲၣ်ဒံၢ်စၢၣ် (Thomas Edison)လၢအသးအိၣ်နွံနံၣ်တဂၤ, တသးအိၣ် မ့တမ့ၢ် မၤလံၥ်မၤလဲၢ်တဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်. ဘၣ်တနံၤ, အဝဲဘၣ်တၢ်ကိးအီၤဒၣ်လဲၥ်လၢ “ၦၤအခိၣ်နူၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်” လၢအသရၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဟဲက့ၤ ဆူဟံၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးအပူၤလီၤ. လၢခံတနံၤ, ဖဲအကတိၤတၢ်ဒီး သရၣ်အံၤဝံၤ, အဝဲအမိၢ်, လၢအမ့ၢ်သရၣ်မုၣ်တဂၤ, ဆၢတဲၥ်တၢ်ဆူ ကသိၣ်လိ သီမၢး(စ) လၢဟံၣ်လီၤ. တၢ်မၤစၢၤလၢအပၥ်ဃုၥ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ (ဃုၥ်ဒီး ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဟ့ၣ်လၢတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆး), သီမၢး(စ)ကဲထီၣ်ၦၤလၢအတ့ဆိတၢ်ဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဖးဒိၣ်တဂၤလီၤ. လၢခံအဝဲကွဲးဖျါထီၣ်ဝဲလၢ, “ယမိၢ်မ့ၢ်ၦၤလၢအသိယၤဘှီယၤလီၤ. အဝဲမ့ၢ်မိၢ်နီၢ်နီၢ်, မ့ၢ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢယဂီၢ် ဒီးယသ့ၣ်ညါ ယအိၣ်ဒီးၦၤတဂၤ လၢယကဘၣ်မူလၢအဂီၢ်, ဒီးအသု ယတမၤဟးဂီၤအသးန့ၣ်လီၤ”.

လံၥ်မၤတၢ် ၁၅ အပူၤ, ပဖးဘၣ်စီၤဘၢ်နါဘၤဒီး စီၤပီလူးမၤသကိးတၢ် ဒ်မံးၡၢၣ်နရံၣ်သရၣ်တဖၣ်အသိး, တုၤဒၣ်လဲၥ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဝဲ တၢ်သးတလီၤပလိၥ်အကါဒိၣ်တမံၤ, လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကကိးဃုၥ် စီၤယိၤဟၣ်မၢ်ကူးလၢ အတၢ်လဲၤသကိးတၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးထီဒါတၢ်အံၤမ့ၢ်လၢ, လၢအတိခိၣ် စီၤမၢ်ကူး “ဟးဖးဒီးအီၤလၢ ပၣ်ဖူၤလံ” (:၃၆-၃၈)အဃိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အံၤအဃိ, စီၤပီလူးဒီး စီၤဘၢ်နါဘၤလီၤဖးလိၥ်သးန့ၣ်လီၤ.…

ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် မ့ၢ်မတၤလဲၣ်

ၦၤကညီတဖၣ် နၥ်ဝဲလၢ ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် မ့ၢ်မတၤလဲၣ်. ၦၤတနီၤစံးဝဲလၢ ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် မ့ၢ်သရၣ်လၢအဂ့ၤတဂၤ, ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်ဒၣ် ၦၤကညီပိၥ်ခွါ တဂၤလီၤ. ၦၤကွဲးလံၥ် စံၣ်.အဲး.လူဝံး(C. S. Lewis) ကွဲးဝဲ “ၦၤကညီပိၥ်ခွါအံၤ မ့ၢ်ယွၤအဖိခွါဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်ပိၥ်ခွါအပျုၢ်ဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်အၢန့ၢ်အဝဲန့ၣ်တမံၤမံၤဂ့ၤ အတွးတအိၣ်ဘၣ်. နမၢအဆိကတီၢ် ကတိၤတၢ်သ့, နထူးၦဲၥ်အီၤသ့ဒီး မၤသံအီၤဒ်တၢ်နါတဂၤသ့, မ့တမ့ၢ် နဃံၤလီၤလၢအခီၣ်ညါခိၣ်လိၤဒီးကိးအီၤ ကစၢ်ဒီးယွၤသ့ဝဲ, ဘၣ်ဆၣ် မ်ပသုတပၥ်ဆံး တၢ်ခီတအိၣ်ပညီတအိၣ် ဘၣ်ဃးအဝဲအတၢ်မ့ၢ်တၢ် တဂ့ၤ”. တၢ်ကတိၤၦၤအါဂၤသ့ၣ်ညါခဲအံၤတဖၣ် လၢတၢ်ကွဲး “Mere Christianity” ဟ့ၣ်ကူၣ်ဆှၢနုၥ်ဝဲလၢ ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် မ့ၢ်စံးကမၣ်ဝဲလၢ အမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဃိန့ၣ် တမ့ၢ်ကမ့ၢ်ဝံဖးဒိၣ်တဂၤဘၣ်. တၢ်ဝဲန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်နၥ်လီၤဆီလၢ အတလီၤဂၥ်ဒီးၦၤဂၤအတၢ်နၥ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤ.

ဖဲယ့ၣ်ၡူးဒီးအပျဲၢ်တဖၣ် ကတိၤလိၥ်သးတၢ် ဖဲအဟးကျဲလၢဒူသဝီတဖၣ်န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူးသံကွၢ်အဝဲသ့ၣ်လၢ “ၦၤကညီတဖၣ်စံးဝဲလၢ ယမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်” (မၢ်ကူး ၈:၂၇) န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်စံးဆၢပူၤ ပၣ်ဝဲ ဘျၢတၢ်စီၤယိၤဟၣ်, ဝံအ့ၤလံယၤ, ဒီးဝံတဂၤဂၤ…

တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢ တလိၣ်၀ဲဘၣ်

ဖဲကၠဲ (န) မ့ၢ်သးစၢ်ကတီၢ်ၢ် လံာ်စီဆှံအဆၢအါမးဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတမံၤလၢ တၢ်ကနီၤဟ့ၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်လီၤႉ အ၀ဲဒီး အတံၤ သကိးတဂၤလၢ တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအပူၤၣ်လီၤႉ ကၠဲ (န) မၤကဲထီၣ်၀ဲတသ့ ‘‘ဒီးတယာ်ကွၢ် လၢ ဟါအ၀ဲန့ၣ် ကကတၢၢ်ကွံာ်လၢ တၢ်ကတိၤသကိးလၢအတမ့ၢ် ဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢန့ၣ်တက့ၢ်’’ႉ တၢ်သုးဘူးသးအံၤၢ်ဒံး ပှၤတဂၤလၢနကတဲအီၤတၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ
နံၣ်တဖၣ် ပူၤကွံာ်ဒီးၣ်လီၤႉ
အ၀ဲသ့ၣ် နၢ်ပၢၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ တၢ်ကသိၣ်လိအဖိတဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤ အဂ့ၢ်‚ လံာ်စီဆှံ ဒီးနီၢ်တဂၤအတၢ်ရၠာစး့လိာ်မုာ်လိာ်သး ဒီးကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး‚ ခီဖျိ တၢ်အိၣ်မူ အိၣ်ဂဲၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤ (မး ၅း၁၄) ဒီးတၢ်ကတုၤအိၣ်ပှၤဂၤခီဖျိၣ်လီၤ’’ႉ ဒ်အ၀ဲဒီးအ၀ၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်အိၣ်မူဟူးဂဲၤအပူၤၣ်လီၤႉ
ပတလိၣ်ဘၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတမံၤ ဒ်သိးကဆှၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ဆူကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအအိၣ်‚ မ့မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်တခီအံၤ မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်ယွၤတမံၤၣ်လီၤႉ ဒီးဖဲလၢပမ့ၢ်မူလၢတၢ်အံၤအပူၤ ဒီးနီၤဟ့ၣ်အ၀ဲ အတၢ်အဲၣ်ၣ်လီၤႉ

စံး ‘တသ့ဘၣ်’ နီတဘျီတဂ့ၤ

ဖဲ ကၠဲ (န) အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အခါ အခီၣ်တအိၣ်ဘၣ်ၣ်လီၤႉ နာ်သက့ အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်ပာ်အီၤလၢတၢ်လုၢ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တမံၤန့ၣ်လီၤႉ ‘‘ယမူဘၣ်ဒ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢပှၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ယၤတဖၣ် အဃိလီၤ’’ႉ ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအလုၢ်ဖိအီၤန့ၣ် ဒုးထီၣ်အီၤလၢ ‘‘အ၀ဲ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဒ်သိးအံၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ အဂီၢ်လီၤ’’ႉ အ၀ဲသ့ၣ် ကွၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အီၤဒီး တဒုးစံး ‘တသ့ဘၣ်’ နီတဘျီဘၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်တၤတဖၣ်လၢ တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ အမ့ၢ် ‘‘ယကဘၣ် ကျဲးစၢးမၤဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါ တၢ်အံၤဒ်လဲၣ်’’ၣ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံအိၣ်ဒီး ပူတဖၣ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီး ပှၤအါဂၤလၢ ယွၤစူးကါ၀ဲလၢအဖျါ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ် တအိၣ်ဒီးအီၤဘၣ် မ့တမ့ၢ် တ့ကၢးဒီးတၢ်ကိးအီၤဘၣ်ၣ်လီၤႉ စီၤမိၤဒီးမ့ၢ်တၢ်အဒိအဂ့ၤကတၢၢ်တခါန့ၣ်လီၤႉ ဖဲယွၤကိးအီၤလၢ ကထုးထီၣ် ကွံာ် ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ်လၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးအခါ အ၀ဲတအဲၣ်ဒိးမၤဘၣ် (၂မိၤဒီး ၃း၁၁‚ ၄း၁) ဒီး ဂ့ၢ်လိာ်၀ဲ ဒီးစံး ‘‘ယဲဒၣ်အံၤ ယထးခိၣ်ဃၢၣ်တဂၤလဲၣ်ႉ ယၤ‚ ယွၤတမ့ၢ်ဘၣ်ဧါႉ ဒီးခဲကနံၣ်အံၤလဲၤတၢ်တက့ၢ်ႉ ဒီးယကအိးထီၣ်နထးခိၣ်ၣ် ယကသိၣ်လိနၤလီၤ’’…

တၢ်ခံးဒီးတၢ်ကပီၤ

ဖဲယဆ့ၣ်နီၤလၢဒၢးတဖျၢၣ်လၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အလီၢ်ၣ်လီၤႉ ‘‘ဖိမုၣ်တဂၤလၢ အဟးသဒၣ်ကွံာ်အမိၢ်‚ နီၤဒီမိၤ၀ၤလၢ အလီၤမၢ်ကွံာ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ လၢတဘျီခါ အဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်သး ဒီးအခဲအံၤ အိၣ်တ့ၢ်ထဲတၢ်သးခၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်နီၢ်နီၢ်သးလၢအဆီတလဲသးတဖၣ်ၣ်လီၤႉ
တဘျီဘျီ‚ ဖဲပခိၣ်ပဃၢၤလၢအ၀းတရၠာစးံးပှၤ မ့ၢ်ဖျါထီၣ်လၢ တၢ်ဟံးဃာ် တၢ်ခံးတၢ်နၤ ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤအခါၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ယွၤအသးစီဆှံလၢ အအိၣ်ဆိးလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ်အပူၤ (ယိၤ ၁၄း၁၇) ‚ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တူၢ်သံအသးလၢ တၢ်သးဟးဂီၤဒီး တၢ်တူၢ်ဘၣ် တၢ်တမုာ်တလၤအဂီၢ်ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်ဖိအက့ၢ်အဂီၤ ဒ်ပှၤကူပှၤကညီတဂၤအသိး‚ ကစၢ်ဟဲစိာ်တၢ်ကပီၤဆူ တၢ်ခံးတၢ်နၤ (၁း၄-၅ၣ်လီၤႉ ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤလၢ ကစၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒီး စီၤနံၤကဒ့မူၤ‚ လၢအဟဲ ထံၣ်ခူသူၣ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးလၢမုၢ်နၤ ဘၣ်ဆၣ်ၢ်တၢ်ကပီၤ (၃း၁-၂ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး သိၣ်လိ စီၤနံၤကဒ့မူၤလၢ ‘‘ယွၤအဲၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိ တုၤအဟ့ၣ်လီၤ ကွံာ်အဖိခွါအိၣ်တဂၤဃီၣ် အသုတဟးဂီၤတဂ့ၤဒီး ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအထူအယိလီၤ’’ (၃း၁၆) ႉ
ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲလၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးမ့ၢ်ဟဲစိာ်တၢ်ကပီၤဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒၣ်လဲာ်ၣ်လီၤႉ ပမ့မ့ၢ် ကစၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်အဃိၣ်လီၤႉ လၢတၢ်စံးဘျုး‚ မ်ပဃ့ထုကဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤကဒုးကဲထီၣ်ပှၤလၢ…